Bydd y Gwasanaethau Priffyrdd a Draenio yn cynnal arolwg draenio llawn ac yn glanhau ardal Twyni Crymlyn rhwng dydd Llun 21 Mawrth a dydd Gwener 25 Mawrth.

Gofynnir i chi beidio â pharcio unrhyw gerbydau yn ardal Twyni Crymlyn yn ystod y cyfnod hwn. Gellir cerbydau sydd wedi’u parcio yn yr ardal cael ei dynnu i ganiatáu i’r gwaith hanfodol fynd yn ei flaen.

Os oes rhaid i chi yrru i’r Brifysgol, rydym yn eich annog i ddefnyddio cyfleuster Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian.2

O’r Parcio a Theithio, mae Gwasanaeth 9A First Cymru yn atal y tu allan i Bay Campus. Ar hyn o bryd mae’n costio £1 i barcio yn y safle Parcio a Theithio a £1 am y bws.

Os yw’n well gennych beidio â mynd ar y bws, gallwch godi Beic Santander o’r Parcio a Theithio a’i docio yng nghanolfan Campws y Bae.

Gwener Mawrth 18th, 2022

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Bus updateDiolch i chi gyd am eich amynedd dros yr wythnos diwethaf mewn perthynas ag aflonyddu i wasanaethau bws. Rydym ni’n cydnabod bod hyn wedi bod yn achosi rhwystredigaeth a phryder i lawer ohonoch. Fel y byddwch chi eisoes yn ei wybod, mae sawl achos i’r problemau aflonyddu hyn, gan gynnwys effeithiau Brexit a phandemig Covid-19 ar argaeledd gyrwyr bysys, yn ogystal â gweithfeydd helaeth ar y ffyrdd ar draws y Ddinas.

Y Newyddion Da!

 Rydym ni am i chi wybod ein bod ni’n cyfathrebu’n barhaus â darparwr y gwasanaeth Campws i Gampws, First Cymru, mewn perthynas â’r problemau parhaus hyn ac rydym ni’n cyflwyno eich pryderon a’ch adborth yn uniongyrchol i uwch-reolwyr y cwmni. I ddangos ewyllys da, mae tîm First Cymru wedi cytuno i leihau cost Tocyn Bws Tymor 3 i £66 (a £44 gyda Fy Nhocyn Teithio). Bydd y rhain ar gael i chi eu prynu o fis Ebrill, a bydd yn cynnwys yr holl fysus First Cymru yn Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Sir Gâr (hyd at yr orsaf fysus), a Phen-y-bont ar Ogwr (hyd at yr orsaf fysus). (more…)

Posted In: Travel

3 Comments

Person riding a bike away from the cameraMewn partneriaeth â: Cycle Solutions, Heddlu De Cymru, BikeAbility Cymru a Chwaraeon Abertawe

Ymunwch â ni ar un o’r dyddiadau canlynol! Cofiwch ddod â’ch beic os oes un gennych.

Dydd Llun 28 Chwefror 10am tan 4pm – Y tu allan i’r Ysgol Reolaeth, Campws y Bae

Dydd Gwener 4 Mawrth o 11am tan 3pm – O flaen Tŷ Fulton, Campws Singleton

Mae’n cynnwys:

  • Sesiynau Dr Beic
  • Gwybodaeth am ddisgowntiau ar gyfarpar beicio
  • Cyngor ar feicio i’r gwaith
  • Gwybodaeth am hyfforddiant beicio
  • Gwybodaeth am addasu beiciau a threialon
  • Clo a goleuadau am ddim i fyfyrwyr a staff (sydd â beic)
  • Cyngor ar ddiogelwch a marciau diogelwch i feiciau
  • Gwybodaeth am aelodaeth am ddim o gynllun beiciau Santander Abertawe.

Ymunwch â’r daith feicio!

Beth am ymuno â ni am daith feicio dywys i Ganolfan yr Amgylchedd Abertawe ddydd Gwener 4 Mawrth? Dewch â’ch beic eich hun neu defnyddiwch eich aelodaeth am ddim a llogi beic Santander Abertawe. Bydd y grŵp yn gadael Tŷ Fulton am 12pm. Mae croeso i bawb!

Iau Chwefror 24th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Roeddwn i am rannu’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau bysus â chi, am fy mod i’n ymwybodol o’r tarfu sylweddol sydd wedi effeithio arnoch chi’r tymor hwn oherwydd y pandemig a ffactorau eraill, gan gynnwys gwaith ffordd.

Yn gyntaf oll, hoffwn ymddiheuro am yr anghyfleustra i chi; achub ar y cyfle hwn i gydnabod eich teimladau o rwystredigaeth; esbonio’r rhesymau dros rai o’r problemau; ac amlygu ein gweithgareddau i geisio sicrhau bod y sefyllfa’n parhau i wella. (more…)

Mawrth Chwefror 22nd, 2022

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Interior of a bus. There are blue seats and yellow rails.Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi rhoi gwybod inni fod y Stryd Fawr rhwng Eglwys y Santes Fair a goleuadau Dyfaty ar gau’n gyfan gwbl a’i bod yn debygol o fod ar gau am o leiaf dri diwrnod. Hefyd gallai hyn arwain at oedi o ganlyniad i draffig.

Bydd angen i bawb sy’n teithio mewn car neu ar y bws i/o’r orsaf drenau ymadael ar Stryd y Berllan.

Bydd gyrwyr bysus yn cynghori myfyrwyr y bydd angen iddynt gerdded i lawr i Stryd y Berllan i ddal y bws neu i gael eu casglu y tu allan i’r Roost ar heol New Cut.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Iau Chwefror 10th, 2022

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University