Gold badge Newyddion gwych wrth gwrs, mae Prifysgol Abertawe wedi cael achrediad Aur am fod yn gyflogwr sy’n ystyriol o Feicwyr am y 4ydd flwyddyn yn olynol.

Gwobr Cyflogwr sy’n ystyriol o beicio Cycling DU yw’r meincnod Ewropeaidd ar gyfer diwylliant a seilwaith teithio llesol yn y gweithle. Caiff ymgeiswyr eu barnu ar eu diwylliant, eu seilwaith a’u polisïau sy’n ystyriol o feiciau er mwyn ennill gwobr aur, arian neu efydd.

Yn ystod y 12 mis diwethaf rydym wedi bod yn brysur (more…)

Gwener Mehefin 10th, 2022

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Two students walking outside Root, the Students' Union vegan/vegetarian shopIsod cewch fanylion am drefniadau ar y campws yn ystod gwyliau’r haf.


Desg Gymorth Ystadau a Thimau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Bydd Desg Gymorth Ystadau a’r desgiau Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Nerbynfa Tŷ Fulton ac ar y llawr cyntaf yn Adeilad Nanhyfer ar Gampws y Bae ar agor rhwng 8:30 a 16:30.


Gwasanaethau Arlwyo

Yn ystod gwyliau’r haf bydd llai o wasanaethau arlwyo ar agor ar y campws. Mae’r manylion llawn am Oriau Agor yr Haf ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae ar wefan y Brifysgol yma.

Cofiwch fod yr wybodaeth ddiweddaraf ar gael drwy ddilyn Bwyd Prifysgol Abertawe ar Twitter neu Instagram, a sicrhau eich bod chi wedi lawrlwytho ap Uni Food Hub.


Siopau Undeb y Myfyrwyr

Bydd y siopau ar y campws a reolir gan Undeb y Myfyrwyr ar agor fel a ganlyn yn ystod gwyliau’r haf:

 • Costcutter – Dydd Llun i ddydd Gwener = 08.00 tan 19.00 dydd Sadwrn / dydd Sul – 10.00 tan 16.00
 • Root Zero – Ar gau
 • JCs – Ar gau o fis Mehefin
 • Fulton Outfitters – Ar agor 11.00 tan 14.00 / 15.00
 • Root – Ar gau o fis Gorffennaf

Mae rhagor o wybodaeth yn: www.swansea-union.co.uk/venues/

Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe

 • O 1 Mehefin tan 29 Awst, bydd oriau agor yr haf yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae o 8am tan hanner nos, ond bydd Llyfrgell Parc Singleton yn cau am 6pm ar ddydd Iau, 2 Mehefin ar gyfer Dawns yr Haf.
 • O 3 Mehefin, bydd Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae ar agor o 8am tan hanner nos saith niwrnod yr wythnos.
 • Cewch hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am oriau agor ein holl lyfrgelloedd ar ein tudalennau gwe.
 • Bydd Gwasanaeth Mynediad Cyfrifiadur Personol o bell i gyfrifiaduron myfyrwyr yn parhau i fod ar gael.
 • Bydd benthyciadau hunanwasanaeth gliniaduron am bythefnos yn parhau i fod ar gael o Lyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Nid oes modd adnewyddu’r rhain ac mae’n rhaid eu dychwelyd i’r cwpwrdd clo o ble daethon nhw erbyn y dyddiad dychwelyd.
 • Bydd modd i chi gysylltu â Llyfrgellwyr Pynciol trwy sgwrsio ar-lein neu gellir cael apwyntiadau unigol. Ceir manylion llawn yng Nghanllawiau’r Llyfrgell.


Cyfleusterau Chwaraeon

Mae oriau agor diweddaraf cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol ar gael ar wefan Parc Chwaraeon Bae Abertawe


Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Bydd Taliesin yn parhau i gynnig rhaglen lawn drwy gydol yr haf gan gynnwys ffilmiau sinema bob dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher, a digwyddiadau byw (digwyddiadau cerddoriaeth, theatr, dawns, a chymunedol) bob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn. Ewch i’r wefan am fanylion llawn digwyddiadau mis Mehefin a mis Gorffennaf.

Cynhelir gŵyl flynyddol Taliesin, Dyddiau Dawns, ar 25 a 26 Mehefin (ym Mharc Cwmdoncyn), yn ogystal ag ar 9 a 10 Gorffennaf (yng nghanol dinas Abertawe a’r Marina). Mae mynediad i’r ŵyl am ddim ac mae’r ŵyl a bydd yn apelio at blant a theuluoedd.

Sylwer y bydd Taliesin ar gau am gyfnod cynnal a chadw rhwng 1 a 14 Awst 2022.


Creu Taliesin 

Bydd Creu Taliesin ar agor rhwng 9am a 10pm ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9am a 5pm ddydd Sadwrn a dydd Sul drwy gydol yr haf. Gall staff a myfyrwyr gadw lle yn Ystafell y Rhodfa a’r Stiwdio am ddim drwy LibCal

 

Teithio ar y Bws

Dros gyfnod Gŵyl Banc y Jiwbilî, bydd yr amserlen gŵyl y banc ganlynol ar waith. O 4 Mehefin i 26ain Medi, bydd gwasanaeth rhif 8 First Cymru yn gweithredu ar lefel is. Ni fydd gwasanaethau rhif 9 a rhif 10 yn gweithredu yn ystod y cyfnod hwn. Bydd pob gwasanaeth arall yn gweithredu fel arfer. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe First Cymru.

Gall y rhai sy’n defnyddio gwasanaeth rhif 10 i gyrraedd Campws y Bae ddefnyddio gwasanaethau rhif 20, 20a, ac 21 i Orsaf Fysiau’r Cwadrant a newid i wasanaethau rhif X1, X5, X7, 38 a 9A o safleoedd bws D, E, F, G.  Mae’r gwasanaethau hyn yn gollwng ac yn codi teithwyr y tu allan i Gampws y Bae.

Cofiwch lawrlwytho ap First Cymru a dilynwch @FirstCymru ar Twitter ar gyfer diweddariadau a chyhoeddiadau am wasanaethau.

Hefyd, bydd Adventure Travel yn gweithredu gwasanaethau i’n campysau ac oddi yno. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.


Cynaliadwyedd

Cofiwch barhau i gofnodi eich gweithredoedd cynaliadwy a lles drwy gydol yr haf trwy SWell ac os byddwch chi’n treulio amser i ffwrdd o’r campws, sicrhewch eich bod chi’n diffodd cymaint o gyfarpar â phosibl cyn i chi adael.

Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi gwestiynau ynghylch bod yn gynaliadwy ar y campws neu oddi ar y campws ac ewch i Eventbrite am fanylion am ymgyrchoedd glanhau’r traethau neu gyfleoedd gwirfoddoli cadwraeth sydd ar gael.

Mercher Mehefin 1st, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Ydych chi wedi dweud wrthym am eich profiadau teithio yma ym Mhrifysgol Abertawe?

Byddem wrth ein bodd yn cael eich adborth. Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni a bydd yn sicrhau bod ein cynlluniau teithio yn cael eu llywio gan eich anghenion.

Gallech hefyd fod mewn sianws o ennill taleb werth £350 gan Cycle Solutions* drwy gymryd rhan a ac yn gadael eich cyfeiriad e-bost prifysgol pan ofynnir i chi ar ddiwedd yr arolwg.

*gellir defnyddio’r daleb tuag at brynu beic newydd, ategolion beicio, neu ddillad o frandiau fel Giant, Cannondale a Castrelli.

Mae eich llais yn bwysig iawn, ac mae pob un ohonom yn glustiau o ran eich adborth a’ch sylwadau ar deithio yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r adborth a gawsom o arolygon myfyrwyr yn y gorffennol wedi arwain at nifer o fentrau a gwelliannau teithio pwysig, gan gynnwys: (more…)

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Exam buses welshYn ystod cyfnod yr arholiadau, o 9 Mai tan 1 Mehefin 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ger lleoliadau’r arholiadau:

 • Neuadd Brangwyn – Man Gollwng – Pont y Slip
 • Parc Chwaraeon Bae Abertawe (Neuadd Chwaraeon) – Man Gollwng – y safle bysus ar Lôn       Sgeti
 • Campws Singleton – Man Gollwng – o flaen Tŷ Fulton

Bydd y bysus yn gadael Campws y Bae ar yr amserau canlynol:

Amser dechrau arholiad bore: 9.30am
Coets o Gampws y Bae: 8.30am

Amser dechrau arholiad y prynhawn: 2pm
Coets o Gampws y Bae: 1pm

Bydd y bysus yn dychwelyd i Gampws y Bae o Gampws Parc Singleton (o flaen Tŷ Fulton) am 12.30pm a 4pm. (more…)

Gwener Mai 6th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Mae eich llais yn bwysig iawn, ac rydym i gyd yn glustiau o ran eich adborth a sylwadau ar deithio yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Travel survey Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni a bydd yn sicrhau bod ein cynlluniau teithio yn cael eu llywio gan eich anghenion.

I gael siawns o ennill taleb werth £350 gan Cycle Solutions* rhowch eich cyfeiriad e-bost prifysgol pan ofynnir i chi ar ddiwedd yr arolwg.

*gellir defnyddio’r daleb tuag at brynu beic newydd, ategolion beicio, neu ddillad o frandiau fel Giant, Cannondale a Castrelli

Mae’r sylwadau a gawsom o arolygon myfyrwyr blaenorol wedi arwain at nifer o fentrau teithio a gwelliannau pwysig, gan gynnwys: (more…)

Mawrth Mai 3rd, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University