People and Planet 2013 badge

Gwobr Dosbarth Cyntaf i Brifysgol Abertawe.
Mae ennill Gwobr Dosbarth Cyntaf ddwy flynedd ar ôl methu’n dipyn o gamp, waeth beth yw’r llinyn mesur. Ddwy flynedd yn ôl, methodd Prifysgol Abertawe â sgorio o gwbl yng nghynghrair werdd y prifysgolion; y llynedd, rhoddwyd y brifysgol yn y 70ain safle o 143 o brifysgolion, ac eleni, gyda sgôr o 42.5 o gymharu ag uchafswm posibl o 70, mae Abertawe wedi neidio i’r 39ain safle.

Dywedodd yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladoli), sydd â chyfrifoldeb am Reoli Ystadau hefyd: “Rydym wrth ein boddau gyda’r gwelliant sydyn yn ein safle yn y Gynghrair Werdd, ac yn edrych ymlaen at gael ein cydnabod am ein gwaith yn y maes hwn yn y dyfodol. Mae ein staff a’n myfyrwyr wedi camu i’r adwy i helpu’r Brifysgol i wella ar ei pherfformiad yn y maes hwn, a diolch iddyn nhw, gallwn ymfalchïo yn ein statws newydd yn y gynghrair.” Cafodd y Brifysgol farciau llawn am Fwyd Cynaliadwy – mae ein hadran arlwyo ymhlith y cyntaf yn y DU i ennill Gwobr Efydd ‘Bwyd ar gyfer Byw’ Cymdeithas y Pridd. Mae’r Brifysgol wedi cymryd camau sylweddol i wella ei rheolaeth garbon ac i ddefnyddio ynni adnewyddadwy hefyd. Mae Cynghrair Werdd Pobl a Phlaned yn rhoi gwobrau arddull gradd i Brifysgolion y DU yn seiliedig ar eu rheolaeth a pherfformiad amgylcheddol a moesegol. Mae sefydliadau addysg yn cystadlu yn erbyn ei gilydd – ac mae’r cystadlu’n frwd, gan fod myfyrwyr am i’w sefydliadau fod yn gynaliadwy.

Dywedodd Dr Heidi Smith, Rheolwr Cynaliadwyedd y Brifysgol: “Mae Prifysgol Abertawe wrth ei bodd â’i safle uwch yn y Gynghrair Werdd eleni. Roedd hyn yn ganlyniad gwaith sylweddol a wnaed yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys cyhoeddi Cynllun Rheoli Carbon, cyflwyno Strategaeth Cynaliadwyedd newydd, cyflwyno cynllun Beiciau’r Bae i roi beiciau ar fenthyg am ddim, cyhoeddi’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth, sefydlu’r trywydd natur ar y campws, ac ystod o brosiectau eraill gan y staff a’r myfyrwyr. “Er bod hyn yn dangos cynnydd gwych, rydym yn cydnabod bod llawer y gallwn ei wneud o hyd i wella perfformiad amgylcheddol y Brifysgol. Fel prifysgol ymchwil ddwys, mae lleihau ein defnydd o adnoddau naturiol yn mynd i fod yn anodd o’i gymharu â rhai sefydliadau eraill; fodd bynnag, rydym yn benderfynol o fod mor effeithlon ag sy’n bosibl, trwy ymgysylltu â staff ac â myfyrwyr.” Y Gynghrair Werdd yw’r unig dabl sy’n rhestru prifysgolion y DU yn ôl eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Mae’n seiliedig ar wybodaeth a gyflwynir i Bobl a Phlaned gan brifysgolion.  Pobl a Phlaned yw’r rhwydwaith myfyrwyr mwyaf yn y DU sy’n ymgyrchu i roi terfyn ar dlodi, i amddiffyn hawliau dynol, ac i ddiogelu’r amgylchedd. Mae rhwydwaith Pobl a Phlaned yn cynnwys grwpiau mewn prifysgolion, colegau ac ysgolion, yn ogystal â nifer o gefnogwyr unigol eraill. Gellir gweld y cyfan o ddata’r Gynghrair Werdd trwy fynd i: http://peopleandplanet.org/greenleague. A

m ragor o wybodaeth am Gynghrair Werdd Pobl a Phlaned, ewch i: http://peopleandplanet.org/aboutus. Am ragor o wybodaeth am bolisïau Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i: http://www.swan.ac.uk/cy/cynaliadwyedd/
E-bost Cyswllt – H.Smith@abertawe.ac.uk

Llun Mehefin 24th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

archives project prize winners

Prosiectau Archifau’n cipio dwy wobr
Prosiectau Archifau’n cipio dwy wobr.  Mae Siôn Durham o Brifysgol Abertawe a Christian Erbacher, o Brifysgol Bergen, wedi ennill gwobrau yn y gystadleuaeth Dywedwch eich Stori Wrthym, a drefnir gan Archifau Cymru. Dyma nhw’n disgrifio eu profiad yn Archifau Richard Burton, ac yn esbonio sut oedd archifau yn helpu eu prosiectau: http://issnews.swan.ac.uk/?p=1610

Ffilm Cymdeithas Hanes Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, sy’n dangos Siôn Durham yn disgrifio ei waith ar Undeb y Myfyrwyr a’r cofnodion yn Archifau Richard Burton:
Cymdeithas Hanes Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Gwylio Siôn Durham yn disgrifio ei waith ar Undeb y Myfyrwyr a’r cofnodion yn Archifau Richard Burton: http://www.youtube.com/watch?v=XbzM9JM6sLI
E-bost Cyswllt – k.j.legg@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Discovery Logo (1)

Prosiect Gwirfoddoli ‘Darganfod’ – angen Cydlynwyr Prosiect
Mae angen cydlynwyr prosiect newydd i helpu i redeg rhai o brosiectau’r flwyddyn nesaf. Mae’r prosiectau’n cynnwys Elev8, Tu Fewn Tu Faes, Sblasio, 18 Gweithgar, Cyfnewid Oed, Garddio ac Addurno, Coed Dyffryn Penllergaer. Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer y prosiectau hyn a phrosiectau eraill Darganfod hefyd.
Am ragor o wybodaeth, dewch i Swyddfa Darganfod yn Nhŷ Fulton, neu anfonwch neges e-bost atom.
E-bost Cyswllt – discovery@abertawe.ac.uk

Llun Mehefin 17th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

EC_Logo

Holiadur y Ganolfan Eifftaidd

Wyddoch chi fod amgueddfa ar y campws sy’n llawn hynafiaethau o’r Aifft? Yn y Ganolfan Eifftaidd, rydym yn ymdrechu i ragori o ran bodlonrwydd ein hymwelwyr, a byddem yn ddiolchgar pe byddai modd i chi gwblhau holiadur byr i ni, sy’n gofyn cwestiynau am wasanaethau’r amgueddfa. Anfonwch neges e-bost at Wendy Goodridge: w.r.goodridge@abertawe.ac.uk a byddwn yn anfon copi o’r holiadur atoch.

Llenwch e, gan ei ddychwelyd atom, am gyfle i ENNILL GWOBR WYCH! Diolch o galon, Y Ganolfan Eifftaidd. Cysylltwch â   w.r.goodridge@abertawe.ac.uk neu A.Gavin@abertawe.ac.uk i lenwi’r holiadur, neu i ofyn am ragor o wybodaeth.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

substances conference

Cynhadledd Ryngwladol ar Sylweddau Seico-weithredol Newydd
Yn aml iawn, honnir bod cyffuriau hamdden yn ‘ddiogel’. Bydd ein panel o arbenigwyr rhyngwladol yn trafod yr ymchwil gwyddonol diweddaraf, ac yn ceisio amlygu’r peryglon y mae’r cyffuriau hyn yn eu codi, y pwysigrwydd o wybod eu heffeithiau, a strategaethau i leihau’r defnydd a wneir ohonynt. Medi 12 a 13 2013, Prifysgol Abertawe
Cynhadledd Ryngwladol ar Sylweddau Seico-weithredol Newydd. Yn sgil llwyddiant Cynhadledd Ryngwladol y llynedd yn Budapest, rydym yn falch o gyhoeddi y cynhelir cynhadledd eleni ym Mhrifysgol Abertawe, ac fe’i trefnir gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, ar y cyd â Phrifysgol Swydd Hertford a Chanolfan Monitro Cyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau Ewrop. www.novelpsychoactivesubstances.org
E-bost Cyswllt – A.C.Parrott@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University