web uabaility

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth ar ddefnyddioldeb gwefannau
Rwyf yn chwilio am fyfyrwyr sydd, ar hyn o bryd, yn astudio cwrs Meistr, i gymryd rhan mewn astudiaeth ar ddefnyddioldeb gwefannau. Amcan yr astudiaeth yw darganfod a oes modd casglu gwybodaeth ddefnyddiol mewn llai o amser nag sydd angen yn draddodiadol. Y mae tair tasg syml ar y wefan, a bydd y cyfan yn cymryd tua 45 munud. Rhoddir taleb Amazon gwerth £5 i bawb sy’n cymryd rhan, yn gyfnewid am eu hamser.

E-bost Cyswllt – 623158@abertawe.ac.uk

Iau Awst 29th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

money phone

10 munud yn sbâr? Cwblhewch arolwg am gyfle i ennill £100!
Helo, rwyf yn fyfyriwr PhD yn ymchwilio i farn defnyddwyr am daliadau symudol.  Byddwn yn hynod ddiolchgar pe byddai modd i chi roi 10-15 munud o’ch amser i lenwi UN o’r ffurflenni arolwg hyn.

http://edu.surveygizmo.com/s3/1297000/Survey-R

http://edu.surveygizmo.com/s3/1309914/Survey-P

E-bost Cyswllt – 480555@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

One Comment

cardio vascular conference

Cynhadledd Ryngwladol Gyntaf, ac Ail Gynhadledd Genedlaethol ar Feddygaeth Gardiofasgwlaidd i Israddedigion

Cynhadledd Ryngwladol Gyntaf, ac Ail Gynhadledd Genedlaethol ar Feddygaeth Gardiofasgwlaidd i Israddedigion – Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Israddedigion Prydain

Mae Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Israddedigion Prydain yn falch o gyhoeddi y cynhelir y Gynhadledd Ryngwladol Gyntaf a’r Ail Gynhadledd Genedlaethol ar Feddygaeth Gardiofasgwlaidd i Israddedigion  yn Ysgol Meddygaeth a Deintyddiaeth Barts a Llundain, ym Mhalas y Bobl, Prifysgol y Santes Fair, ddydd Sul 13 Hydref 2013.  Mae holl wyddonwyr cardiofasgwlaidd y Deyrnas Unedig yn cydweithio i sicrhau cynhadledd gardiofasgwlaidd o’r radd flaenaf.

Bydd y gynhadledd arloesol hon yn cynnwys darlithoedd gan glinigwyr ac ymchwilwyr cardiofasgwlaidd mwyaf disglair y wlad, gan gynnwys arwyr megis Dr Andrew Deaner a achubodd fywyd Fabrice Muamba, peldroediwr o dîm Bolton. Mae’n addo dangos arfer gorau’r oes a rhoi mewnwelediad i ddyfodol meddygaeth gardiofasgwlaidd.

Byddwn yn cynnal amrywiaeth ddigynsail o weithdai o’r safon uchaf ac efelychyddion cardiaidd ar gyfer myfyrwyr meddygaeth a meddygon iau, fydd yn rhoi hwb gwerthfawr iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan fynd y tu hwnt i’r cwricwlwm hyfforddi arferol. Byddwch yn derbyn tystysgrif presenoldeb am y gynhadledd, y gweithdai, a’r efelychyddion.

Mae cyfle i fyfyrwyr a meddygon iau gynnig crynodebau  er mwyn cyflwyno eu gwaith naill ai ar lafar neu ynteu trwy boster yn y gynhadledd, gyda chyfle i ennill gwobrau gwych. Cyhoeddir y cyflwyniadau llwyddiannus yng Nghylchgrawn Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Israddedigion Prydain Rhaid cofrestru cyn y cewch gynnig crynodeb. Y dyddiad cau ar gyfer crynodebau yw 30 Awst 2013.

Caiff myfyrwyr meddygaeth gofrestru’n gynnar am £15 cyn 24 Medi; ar ôl hynny, y gost gofrestru fydd £40.

I gofrestru, dilynwch y ddolen: http://www.bucardiology.org.uk/#/registration/4578048576.

Cofrestrwch heddiw am ddiwrnod ysbrydoledig ar feddygaeth gardiofasgwlaidd. Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd, cewch fynd i’n gwefan: http://www.bucardiology.org.uk a https://www.facebook.com/events/169945766525595/

Mawrth Awst 20th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

biscuits

Astudiaeth Blas Bisgedi: Dal angen gwirfoddolwyr am Astudiaeth Seicoleg sy’n talu £6.
Ydych chi’n codi pwysau’n rhwydd? Ydych chi’n aml yn cael bod bwyd yn rhy flasus i’w wrthod? Dewch i’n helpu i ddarganfod paham yn ein hastudiaeth prawf blas. Mae Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe yn ymchwilio i’r rhesymau am ganfyddiadau blas gwahanol. Nod yr astudiaeth yw ymchwilio i effaith hwyliau ar brosesau sylfaenol yr ymennydd, megis cof, gwneud penderfyniadau, a phrofi gwybodaeth o’r synhwyrau megis blas ac arogl. Mae gwaith blaenorol wedi dangos bod prosesu gwybodaeth o’r synhwyrau’n dibynnu ar brosesau gwybyddol megis y cof, ond ychydig iawn o waith a wnaed ar sut mae hwyliau’n effeithio ar y ddwy system ar yr un pryd.
Bydd yr arbrawf yn cymryd rhyw 50 munud o’ch amser, ac yn cynnwys nifer o dasgau byr yn ymwneud â chof, dewis, ac amser adweithio; holiadur byr ar eich hwyliau; a phrawf blasu. Dilynir hynny gan holiaduron am hoffterau bwyd, personoliaeth, a gwybodaeth gefndirol am eich iechyd cyffredinol, gan gynnwys mesur eich taldra a’ch pwysau. Os am gymryd rhan yn yr arbrawf hwn, mae’n bwysig eich bod yn bwyta’ch brecwast/ cinio arferol ar y diwrnod hwnnw, nad oes gennych unrhyw alergedd bwyd, ac nad ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth sy’n effeithio ar eich awydd bwyd. Gallwn gynnig £6 i chi am roi o’ch amser i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon sy’n rhedeg trwy gydol 2013.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Menna Price 513724@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

casting collective

Angen rhodwyr yn ne Cymru am ddrama deledu fawr o’r oes o’r blaen

Rydym yn gweithio ar “Da Vinci’s Demons”, gan ffilmio yn Abertawe, ac rydym yn chwilio am ddynion ifainc sy’n cyfateb i’r fanyleb ganlynol:

Dynion rhwng 18 a 35 oed
Gallu tyfu rhywfaint o wallt wynebol
Ar gael yn gyffredinol ym misoedd Gorffennaf ac Awst
Uchder rhwng 5 troedfedd 10 modfedd a 6 throedfedd 4 modfedd
O fewn awr neu ddwy o yrru o Abertawe

Yn ddelfrydol, ag ymddangosiad Eidalaidd neu Sbaenaidd, ond gall unrhyw un sy’n cwrdd â’r gofynion eraill ymgeisio.

Y tâl yw £95 y diwrnod, a gwaith y rhodwyr yw bod yn warchodwyr a milwyr.

Ewch i http://www.castingcollective.co.uk/wales am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio.

Posted In: Amrywiol

One Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University