Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein harbrawf HEAT.

heat study

 Os oes gennych ddiddordeb,gwiriwch eich bod yn bodloni’r gofynion canlynol,ac e-bostiwch Hayley arh.a.young@abertawe.ac.uk. Rhaid eich bod rhwng 18 a 53 oed. Rhaid mai Saesneg yw eich mamiaith. Rhaid bod eich iechyd yn dda yn gyffredinol, ac yn benodol, ni ddylai fod gennych unrhyw broblemau pwysedd gwaed. Ni all fod gennych unrhyw alergeddau bwyd. Ni allwch fod wedi cymryd rhan mewn astudiaethau blaenorol a gynhaliwyd gan Hayley Young neu Kim Jenkins (defnyddir yr un tasgau cyfrifiadurol).

Gofynnir i chi eistedd mewn ystafell wedi’i gwresogi am bedair awr, gwneud rhai profion cof, llenwi holiaduron a rhoi dwy sampl troeth. Cewch eich talu £40 am eich amser.

Llun Mehefin 23rd, 2014

Posted In: Amrywiol

One Comment

Sut i gael eich canlyniadau…

exam results

Cyhoeddi Canlyniadau Ar-lein

Caiff canlyniadau cynnydd a dyfarniad yr holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir eu cyhoeddi ar-lein yng nghyfrif mewnrwyd y myfyriwr.

Sylwer na fydd y Brifysgol bellach yn dosbarthu copïau papur o lythyron canlyniadau.

Ar gyfer sesiwn 2013-14, mae’r dyddiadau cyhoeddi ar-lein fel a ganlyn:

Israddedigion Blwyddyn Olaf: 25 Mehefin 2014

Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (gan gynnwys Diploma/Tystysgrif Ôl-raddedig a myfyrwyr Meistr a Addysgir): 27 Mehefin 2014

Israddedig nad ydynt yn eu blwyddyn olaf: 11 Gorffennaf 2014

Sylwer y  bydd y dyddiadau uchod yn wahanol ar gyfer rhai rhaglenni e.e. rhai rhaglenni Gwyddor Iechyd israddedig a MBBCh. Gofynnir i fyfyrwyr sy’n dilyn y rhaglenni hyn gysylltu â’u Coleg am wybodaeth bellach am ddyddiadau cyhoeddi canlyniadau.

Gallwch ddisgwyl gweld yr wybodaeth ganlynol ar eich cofnod ar y fewnrwyd ar y sgrîn ‘Modiwlau 2013’:

  • Y modiwlau a ddilynwyd a’r marciau a enillwyd
  • Eich penderfyniad cynnydd
  • Eich dyfarniad/penderfyniad dosbarthiad (os ydych yn fyfyriwr blwyddyn olaf neu ar ddiwedd eich rhaglen Ôl-raddedig a Addysgir)
  • Esboniad o’r penderfyniad academaidd a rhagor o wybodaeth/arweiniad ar y camau gweithredu ar gyfer gofyn am apêl/gwiriad academaidd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich penderfyniad/canlyniadau academaidd, cynghorir eich bod yn cysylltu â’ch Coleg yn y lle cyntaf. Cyfeiriwch at y cysylltiadau perthnasol yn eich Coleg.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/etifeddiaeth/canllawacademaidd/materionynymwneudagasesu/cyhoeddicanlyniadau

Posted In: Amrywiol

One Comment

Ydych chi’n 30-69 oed? A hoffech chwarae gêm gyfrifiadur am 10 munud i helpu ag ymchwil seicoleg?

10 minute computer game

Rydym yn edrych ar sut y mae pobl gyffredin yn ymateb i wybodaeth yn newid mewn gêm gyfrifiadur syml, ac mae angen pobl sy’n 30 oed neu’n hŷn arnom yn benodol.

Ein nod yw cael data ‘normadol’ gan bobl nad ydynt yn gleifion i’n helpu i asesu rhai o’r problemau y mae pobl ag anafiadau’r ymennydd yn eu hwynebu.

Gofynnir i gyfranogwyr chwarae gêm gyfrifiadur syml am 10 munud. Gellir gwneud hyn mewn unrhyw fan tawel. Ni fydd y sesiwn gyfan yn para mwy nag 20 munud, a gellir rhoi dau gredyd cronfa pwnc i israddedigion Seicoleg.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch Janet Mycroft ar 747502@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Pennaeth newydd Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA)

jon sea

Mae Dr Jon Howden-Evans wedi’i benodi fel Pennaeth newydd Academi Cyflogadwyedd Abertawe. Ymunodd Jon â’r Brifysgol yn 2004 i ddatblygu modiwlau ôl-raddedig ar sail sgiliau i raddedigion y gyfraith, ac yn 2011 daeth yn Bencampwr SEA Coleg y Gyfraith.  Bydd yn dechrau ei rôl newydd ganol mis Mehefin.   Mae gan Jon, sy’n gyfreithwyr cymwysedig, brofiad amrywiol o weithio gyda busnesau a sefydliadau yn amrywio o BBaChau a mentrau cymdeithasol i gwmnïau rhyngwladol ac adrannau’r llywodraeth.

Mae Jon eisoes wedi cydweithio’n agos â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a phrosiectau ar draws y Colegau.  Mae wedi datblygu interniaethau i raddedigion gydag Undeb y Myfyrwyr ac amrywiaeth o ‘bootcamps’ i roi profiad i fyfyrwyr o’r broses gwneud cais am swydd.  Mae Jon yn edrych ymlaen yn fawr at adeiladu ar lwyddiannau Academi Cyflogadwyedd Abertawe mewn cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu gyrfaoedd i raddedigion ac ysbryd entrepreneuraidd – mae manylion pellach am ei gynlluniau ar gyfer SEA ar gael yn…

Mercher Mehefin 18th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Sir Howard stringer notice

Darlith Goffa James Callaghan ‘Networked, Drafted, Yahoo’d, Googled and Tweeted, 50 years in U.S. Media’…..(and still standing) Gan Syr Howard Stringer Cyn Gadeirydd a Phrif Weithredwr Corfforaeth Sony, Cyn Lywydd CBS News, Cyn Lywydd CBS, Aelod o Fwrdd TalkTalk, Aelod o Fwrdd Gweithredol y BBC,Aelod o Fwrdd Time Inc. Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Abertawe

am 7:00pm nos Iau 26 Mehefin 2014

Darlithfa Faraday, Prifysgol Abertawe

Darperir lluniaeth ysgafn o 6.15pm ymlaen.

Mynediad am ddim.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch:  01792 602850

E-bost:  liz.shouaib@swansea.ac.uk

Traddodir y ddarlith hon yn y Saesneg

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University