Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth fyd-eang a chynaliadwyedd?

Ydych chi’n barod i ofyn y cwestiynau mawr am gyfiawnder hinsawdd a’r rôl sydd gan ddŵr yn ein bywydau?

Ydych chi eisiau darganfod atebion a’u rhoi nhw ar waith?

sustainabilty workshop welsh

Os felly, cofrestrwch yn awr i fynychu gweithdy Gweithdy Dinasyddion Byd-eang ar gyfer Addysg Gynaliadwy  eleni a chinio am ddim!

Rydym yn arbennig o lwcus ein bod yn cael croesawu ein gwesteion Tibetaidd ifanc o’r rhaglen TibetXChange, a fydd yn rhannu eu profiadau am y dimensiwn geowleidyddol yn ymwneud â mynediad at ddŵr yn Llwyfandir Tibet.

Mae hwn yn achlysur gwych i gysylltu’r byd-eang a’r lleol, a gyda’n gilydd gallwn ddarganfod atebion ymarferol i drechu materion dŵr yn ein cymunedau!

Os ydych yn cystadlu yn y Wobr Cynaliadwyedd neu awydd cymryd rhan, yna mae’n RHAID i chi fynychu’r gweithdy hwn.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gweithdy neu’r Wobr Gynaliadwy, cysylltwch â Jane Nurse.

Dilynwch Cynaliadwyedd ar Facebook a Twitter @SusSwansea

Llun Hydref 27th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

 theology 10-14

Darlith Gyhoeddus ar Ddiwinyddiaeth ar y cyd â Chymdeithas Ddysgedig Cymru “Celf fodern – gelyn ynteu gyfaill celf grefyddol?” gan yr Arglwydd Harries o Bentregarth (Esgob Rhydychen 1987 – 2006) 7.00pm nos  lau 30  Hydref 2014 yn Narlithfa Faraday ‘A’ Prifysgol Abertawe

Mae croeso i bawb  a’r mynediad yn rhad  ac am ddim

Am ragor  o wybodaeth,  ffoniwch 01792 606444

Ebost: n.john@abertawe.ac.uk

Traddodir y ddarlith hon yn Saesneg

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Rhwymo, argraffu, offer swyddfa a mwy i fyfyrwyr…

STUDENTFLYER FINAL

Mae Mail Boxes Etc Swansea yn cynnig ystod o wasanaethau swyddfa rithwir, anfon post ymlaen ac argraffu, gan gynnwys:

 • Defnyddio cyfeiriad busnes yn Abertawe
 • Blwch post arddull PO Box, gyda mynediad 24/7
 • Llofnodi i dderbyn parseli
 • Gwasanaeth anfon post ymlaen yn Abertawe
 • Gwasanaethau cludo a phostio
 • Siop gopïo ac argraffu yn Abertawe
 • Wedi’i ddiogelu gan Gôd Ymddygiad y Gymdeithas Canolfannau Busnes (BCA) a’r Siarter i Ddefnyddwyr

http://www.mbe.co.uk/swansea

 

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Yn galw pob myfyriwr – mae’r Panel Defnyddwyr ar gyfer Ymchwil Cyswllt Data ym Mhrifysgol Abertawe yn recriwtio!

panel - students

Wrth feddwl am sut y defnyddir eich data personol at ddibenion ymchwil yn y DU, a yw barn y cyhoedd yn bwysig yn eich barn chi? A ydych yn teimlo’n gryf dros breifatrwydd a chyfrinachedd? A hoffech gyfle i leisio’ch barn ac i helpu i wneud gwahaniaeth i sicrhau y defnyddir y data a’r wybodaeth gywir at y dibenion cywir (h.y. er budd y cyhoedd) yn y ffordd gywir (h.y. yn gyfreithlon ac yn ddiogel)? Os felly, darllenwch ymlaen.

Rydym yn gweithio gyda ‘data mawr’, lle mae gennym setiau data anferth o wybodaeth ddienw am bobl sy’n byw yng Nghymru. Rydym yn ymgynghori â grŵp o bobl leyg o’r cyhoedd – Panel Defnyddwyr Ymchwil Cyswllt Data – sy’n ein cynghori ar faterion megis p’un ai ein bod yn gofyn y cwestiwn cywir, a ydym yn mynd i’r afael â gwir bryderon pobl go iawn ac a ydym yn rhannu ein canlyniadau mewn ffordd y gall y cyhoedd eu deall. http://www.farrinstitute.org/centre/CIPHER/110_The-Consumer-Panel-.html

Mae rhagor o wybodaeth am y Panel yma.

Mae’r grŵp yn tyfu, a’n nod bellach yw recriwtio DAU fyfyriwr o Brifysgol Abertawe.

SYLWER nad oes angen unrhyw wybodaeth am TG neu Gyfrifiadureg.

Beth mae bod yn aelod o’r Panel yn ei gynnwys

 • Cyfarfodydd chwarterol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd, Adeilad 2, ar Gampws Singleton
 • Mae’r cyfarfodydd yn para tair awr fel arfer, a bydd cinio am ddim bob tro
 • Anfonir gwybodaeth at yr aelodau i’w darllen cyn pob cyfarfod

Rydym yn chwilio am:

 • Fyfyrwyr o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau academaidd sy’n gallu cyfathrebu’n dda a chyflwyno safbwynt myfyriwr a pherson ifanc ar y materion a drafodir, ac sy’n gallu gwrando ar farn pobl eraill a’i herio

Beth yw’r manteision?

 • Byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth o ran sut y cynhelir ymchwil a’r graddau y caiff llais y cyhoedd ei glywed
 • Bydd aelodaeth yn ychwanegu gwerth at eich CV
 • Mae’n ffordd wych o hyfforddi a gwella’ch sgiliau cyfathrebu a gweithio mewn tîm

A oes gennych ddiddordeb?

E-bostiwch Christine (c.dobbs@abertawe.ac.uk) a/neu Cynthia (c.l.mcnerney@abertawe.ac.uk) gydag ychydig baragraffau yn amlinellu eich diddordebau a pham yr hoffech ymuno â’r Panel. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ymlaen llawn, cysylltwch â ni. Edrychaf ymlaen at glywed gennych,
Christine a Cynthia

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

 

Rydym yn chwilio am bobl i gymryd rhan mewn astudiaethau defnyddwyr ym maes Cyfrifiadureg. Gallwch ddilyn y ddolen a ganlyn i gofrestru i glywed am y cyfleoedd sy’n codi i gymryd rhan mewn astudiaethau:

http://cos.swansea.ac.uk/mailman/listinfo/cs-studies/

Mae’r astudiaethau fel arfer yn cymryd rhwng 15 munud ac awr. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael taleb anrheg (Amazon fel arfer) gwerth rhwng

£5 a £20 yn dibynnu ar hyd yr astudiaeth. Fel arfer, mae astudiaethau’n cael eu cynnal tua unwaith y mis.

computer science

Cofrestrwch nawr trwy fynd i:

http://cos.swansea.ac.uk/mailman/listinfo/cs-studies. Byddwn yn cysylltu â chi i adael i chi wybod sut gallwch gymryd rhan.

Os gwnaethoch gofrestru yn ystod y llynedd, nid oes angen i chi gofrestru eto. Byddwn yn anfon yr e-bost cyntaf i chwilio am bobl i gymryd rhan mewn astudiaethau newydd wythnos nesaf.

Cofion gorau,

Yr Adran Gyfrifiadureg

Llun Hydref 20th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University