Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu a Chymorth Myfyrwyr 2015

Mae 53 o ddarlithwyr a staff cymorth eisoes wedi ennill i’r gwobrau mawreddog hyn.  Beth am bleidleisio i sicrhau mai eich darlithydd chi fydd rhif 54?

MichaelDraper

Gallwch enwebu rhywun rhwng nawr a diwedd cyfnod arholiadau mis Ionawr.

Mae bellach yn haws fyth enwebu’ch hoff diwtor neu aelod o staff cymorth.  Llenwch y ffurflen enwebu o http://salt.swansea.ac.uk/awards a dywedwch wrth eich ffrindiau am enwebu hefyd!

Helpwch ni i sicrhau mai eleni fydd y flwyddyn orau erioed o ran enwebiadau gan fyfyrwyr.  Dangoswch gymaint rydych chi’n gwerthfawrogi’ch athrawon a/neu staff cymorth.

Cofiwch, os na fyddwch yn eu henwebu, ni fyddant yn ennill!

Llun Tachwedd 24th, 2014

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Hoffai’r Tîm Cydraddoldeb wahodd myfyrwyr anabl i grŵp ffocws!

Rydym am glywed eich barn ar y ffordd y mae ein deunyddiau marchnata’n portreadu myfyrwyr anabl.

Rydym yn cynnal grŵp ffocws ar

ddydd Llun, 1 Rhagfyr am 1-2pm yn Ystafell 429 Keir Hardie 

 

Dewch yn llu!

 

Byddwn yn cynnal grŵp ffocws cyn hir ac rydym am wahodd pob myfyriwr ag anabledd i gymryd rhan. Byddwn yn ystyried pa mor gynhwysol yw’r deunyddiau marchnata rydym yn eu defnyddio. A ydych yn credu y cynrychiolir myfyrwyr anabl mewn cyhoeddiadau megis prosbectysau israddedig?  Beth yw’r ffordd orau o’ch cynrychioli yn eich barn chi?

Os oes gennych unrhyw fath o anabledd ac mae gennych farn neu sylwadau am y maes hwn, dewch i ddweud wrthym.

 

Sut allwch elwa o ymuno â’r grŵp?

v Cyfle i leisio’ch barn a gwneud newid cadarnhaol

v Gwella’ch CV

v Cyfle Cymdeithasol

v Gwella gwasanaethau i fyfyrwyr anabl

v BWYD AM DDIM

Byddwn yn cymryd eich barn o ddifrif ac yn gweithio gyda’r Brifysgol gyfan i ystyried unrhyw broblemau a nodir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y grŵp ffocws, e-bostiwch Cath Elms ar c.l.elms@abertawe.ac.uk.   Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion dietegol neu fynediad cyn dod.

Misbha Khanum

Swyddog Cyfle Cyfartal

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Digwyddiadau Canolfan Gelfyddydau Taliesin yn yr wythnos sy’n dechrau ar 24 Tachwedd
Ar nos Iau, 27 Tachwedd bydd Ben Affleck a Rosamund Pike yn y ffilm Gone Girl, a seiliwyd ar y llyfr poblogaidd. Ar nos Wener, 28 Tachwedd mae’n bleser gennym gyflwyno unig sioe y gantores jazz o Decsas, Hailey Tuck a’i band, y tu allan i Lundain. Peidiwch â’i cholli.

tali 24 november
Ganwyd Hailey Tuck yn Awstin yn Nhecsas, ac mae bellach yn byw yn Llundain ac ym Mharis. Magwyd hi ar ddiet o jazz y 1930au, dillad tras a ffilmiau du a gwyn. Achosodd ei chariad at hen bethau iddi symud i Ffrainc yn 18 oed i chwili am la vie en rose. Wedi gwisgo fel cymeriad mewn nofel gan F. Scott Fitzgerald ac yn meddu ar lais swynol unigryw rhywle rhwng Billie Holiday, Regina Spektor ac Ella Fitzgerald, mae Hailey yn hudo’i chynulleidfaoedd gyda chlasuron megis ‘My Funny Valentine’, ond hefyd yn eu rhyfeddu â’i fersiwn unigryw o ganeuon megis ‘Tell Him No’ gan The Zombies a ‘Don’t Think Twice’ gan Bob Dylan. Mae Hailey yn gwahodd y gwrandäwr i gamu i fyd diamser y sioeau ganol nos a phartïon hwyr, gan gonsurio’i Belle Époqu unfed ganrif ar hugain ei hun. Gellir prynu tocynnau ar gyfer ffilmiau a sioeau ar-lein yn www.taliesinartscentre.co.uk/index.php?language=welsh
E-bost Cyswllt – h.e.harris@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

 

Astudiaeth Ymchwil – Angen Cyfranogwyr – Delwedd y corff ymhlith lesbiaid: Dadansoddiad Ffenomenolegol Deongliadol

body image women

Rwy’n fyfyriwr MSc yn astudio Seicoleg ac rwy’n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ymchwil rwy’n ei gynnal i fenywod lesbiaidd a’u hagwedd at ddelwedd y corff. Ychydig iawn y mae ymchwil yn y maes hwn yn ei ddweud wrthym ar hyn o bryd, ac ymddengys bod y damcaniaethau wedi dyddio o ran agweddau cymdeithasol cyfredol tuag at gyfunrhywiaeth. Bwriadaf gyfweld cyfranogwyr er mwyn cynrychioli’u barn ar y pwnc ac i geisio diwygio rhai o’r hen ddamcaniaethau er mwyn darparu golwg fwy cynhwysfawr ar y pwnc. Os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch neu os hoffech ofyn cwestiwn:
E-bost Cyswllt – 440809@swansea.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Prosiect Effaith Werdd yn recriwtio Cynorthwywyr Prosiect nawr!
Mae Tîm Cynaladwyedd Prifysgol Abertawe yn recriwtio Cynorthwywyr Prosiect Effaith Werdd i gefnogi timau Effaith Werdd y Brifysgol.

greeen impact welsh
Rydym yn chwilio am fyfyrwyr:
• Y mae ganddynt ddiddordeb mewn materion amgylcheddol (mae gwybodaeth o’r maes hwn yn ddefnyddiol, ond croesewir pob disgyblaeth academaidd)
• Sy’n frwdfrydig ac wedi’u cymell i wneud gwahaniaeth!
• Yn meddu ar sgiliau trefnu da
• Â’r gallu i weithio fel rhan o dîm
• Sy’n galllu defnyddio eu menter eu hunain
Mae hon yn rôl wirfoddol, a’i nodau yw:
• Cynyddu’r gefnogaeth unigol sydd ar gael i Dimau Effaith Werdd drwy roi mewnbwn creadigol, arwain lle bo angen a chyflawni tasgau penodol o’r llyfr gwaith Effaith Werdd
• Cynyddu cydweithio rhwng myfyrwyr a staff ar Effaith Werdd
• Cyfrannu at gyfathrebiadau cenedlaethol UCM a ledled y Brifysgol ynghylch Effaith Werdd
• Cefnogi proses archwilio Effaith Werdd
• Dysgu sgiliau defnyddiol i’r myfyrwyr sy’n gwirfoddoli er cyflogadwyedd yn y dyfodol

Mae disgrifiad manwl o’r rôl ar gael yma: Disgrifiad Rôl Cynorthwyydd Prosiect Effaith Werdd

Mae gwirfoddoli fel Cynorthwyydd Prosiect Effaith Werdd yn cynnwys tuag at y Wobr Cynaladwyedd, a gaiff ei chynnwys yn y Cofnod Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus.
Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a’ch CV at Jane Nurse drwy e-bostio j.i.p.nurse@abertawe.ac.uk.
Y dyddiad cau yw 4pm ar ddydd Llun, 17 Tachwedd. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais!

Llun Tachwedd 17th, 2014

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University