Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015

Mae Gwobr James Bartley mewn Darllen Saesneg yn cael ei dyfarnu gan Senedd y Brifysgol i’r myfyriwr sy’n cyrraedd y safon uchaf mewn darllen Saesneg mewn cystadleuaeth sy’n agored i holl fyfyrwyr y Brifysgol. Cynhelir y gystadleuaeth ar y dyddiad uchod. Bydd gofyn i gystadleuwyr ddarllen darn a ddewisir gan y panel o feirniaid.

Ceir gwobr gwerth £60, i’w gwario ar brynu llyfrau. Bydd disgwyl i’r myfyriwr buddugol ddarllen yr awdurdodiad Saesneg a cherdd yn y Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo. Sylwer na ddyfernir y wobr oni fydd haeddiant digonol.

Os ydych yn dymuno cystadlu, rhowch wybod i Elaine Secker drwy e-bost:e.secker@abertawe.ac.uk cyn gynted â phosibl, a hynny cyn hanner dydd ddydd Gwener 20 Mawrth 2015. 

Mawrth Chwefror 24th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Dyma eich cyfle i wneud eich marc ar hanes Prifysgol Abertawe.

Gydag ychydig dros chwe mis i fynd nes bydd Campws y Bae yn agor, rydym angen enw ar gyfer ein bar caffi blaenllaw.

Cyflwynwch eich awgrymiadau erbyn dydd Gwener, 6 Mawrth ac os caiff eich awgrym ei dderbyn byddwch yn cael eich gwobrwyo â Cherdyn Bwyta gwerth £100 i’w ddefnyddio yn safleoedd Arlwyo’r Campws o’ch dewis chi.

campus-development (1)Fodd bynnag –  mae’r wobr hon yn ddibwys gyfochr â’r cyfle i fod y “sawl a enwodd y bar caffi”. Bydd cenedlaethau o fyfyrwyr yn rhyfeddu at eich athrylith.

I gyflwyno eich awgrym ewch i https://www.surveymonkey.com/r/QWVD5T6.

Y bar caffi fydd y nodwedd fwyaf cyffrous ar stryd adwerthu Campws y Bae. Siop goffi gyfoes a man cyffredinol i ymlacio yn ystod y dydd, a bar hamddenol a ffynci yn y nos. Felly mae angen enw a fydd yn adlewyrchu ei statws fel y lle i fod.

Bydd y bar caffi yn cael ei steilio â dylanwadau traeth a chwaraeon dŵr, gyda chyffyrddiadau retro ac adleisiau o’r oes a fu. Bydd dodrefn ac addurniadau addas yn sicrhau bod y man hwn yn werddon o dawelwch yng nghanol campws prysur a modern.

Mae’n un o nifer o safleoedd arlwyo yng Nghampws y Bae, a fydd yn cynnwys prif le bwyd gyda chymysgedd o fwyd yn cael ei weini, fel bwyd traddodiadol, bwyd stryd a phrydau â naws ryngwladol. Bydd yna hefyd safleoedd arlwyo yn y Coleg Peirianneg, yr Ysgol Reolaeth, y Llyfrgell a’r Neuadd Fawreddog. Byddwch yn barod hefyd am fwydlenni a datblygiadau newydd yng Nghampws Parc Singleton

Dyma’r themâu i’w hystyried:

  • Treftadaeth a hunaniaeth Gymreig
  • Y traeth a’r glannau
  • Treftadaeth ddiwylliannol y safle a Phrifysgol Abertawe
  • Gwyddoniaeth ac arloesi
  • Amgylchedd naturiol a safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn

Hefyd, peidiwch ag anghofio:

  • Ni chaiff yr enw dorri unrhyw nod masnach neu hawlfraint sydd eisoes yn bodoli
  • Mae’n rhaid i’r enw fod yn dderbyniol ledled cymuned o fyfyrwyr amlddiwylliannol y Brifysgol
  • Ni chaiff yr enw fod anaddas neu’n sarhaus

Os oes gennych unrhyw ymholiad e-bostiwch m.e.ocarroll@abertawe.ac.uk

 

 

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

“A all Gwyddonydd gredu mewn Gwyrthiau?”

 gan Yr Athro Syr Colin Humphreys CBE, FREng, FRS (Athro Gwyddor Deunyddiau Goldsmiths, Prifysgol Caergrawnt; Athro Ffiseg Arbrofol yn y Sefydliad Brenhinol yn Llundain; a Chymrawd yng Ngholeg Selwyn Caergrawnt) am 7.00pm, Nos Lun, 9fed Mawrth 2015, yn Narlithfa Faraday ‘A’, Prifysgol Abertawe

 Croeso i bawb

 colin_humphreysMynediad am ddim

Llun Chwefror 23rd, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Coleg y Gyfraith yn cynnig y Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, sef rhaglen 1 flwyddyn ar gyfer graddedigion nad ydynt yn raddedigion yn y Gyfraith, neu’r rhai sydd â chymwysterau proffesiynol neu brofiad priodol nad ydynt yn ymwneud â’r Gyfraith, sydd am gael mynediad i faes y Gyfraith neu weithio mewn swydd sy’n ymwneud â’r Gyfraith. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am y Gyfraith.

AM DDERBYN GWYBODAETH BELLACH?

Ewch i dudalen y Cwrs Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion: http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/law/graduatediplomainlaw/ Dewch i’r Diwrnod Agored nesaf i Ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe ddydd Mercher 4ydd Mawrth 2015, i archebu eich lle i fynychu ewch i: http://www.swan.ac.uk/postgraduate/open-days/ Anfonwch e-bost at Gyfarwyddwr y Rhaglen Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Karen Davies karen.davies@abertawe.ac.uk yn cynnwys unrhyw gwestiynau.

Dylid gwneud ceisiadau i’r CAB ar-lein http://www.lawcabs.ac.uk/ COFIWCH: GALLAI DDOD O HYD I WYBODAETH BELLACH FOD EICH CAM CYNTAF TUAG AT YRFA NEWYDD, FUDDIOL

Cyswllt – H.A.E.Sumner@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae’n rhaid i bob cais gael ei dderbyn erbyn 4:45yp ddydd Gwener 6ed Mawrth 2015, yn cynnwys ceisiadau a anfonwyd trwy’r post. Ni chaiff unrhyw geisiadau eu derbyn ar ôl y dyddiad hwn o dan unrhyw amgylchiadau. Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, ewch i’n gwefan http://www.swansea.ac.uk/money-advice/2ndterminformation/

Cyswllt – moneydoctors@abertawe.ac.ukSTUDENT FUNDING

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University