Pwy ydym ni?
Mae E-fentora Mullany yn elusen addysgol sy’n ceisio ehangu cyfranogiad yn y proffesiynau gofal iechyd a meddygaeth drwy gynyddu dyheadau a chyrhaeddiad ymhlith myfyrwyr ysgol uwchradd yn ne Cymru.

Pam cymryd rhan?
Mae e-fentoriaid yn rhoi cefnogaeth werthfawr i bobl ifanc nad oes ganddynt rwydweithiau cymdeithasol o’u cwmpas er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch addysg a dewisiadau gyrfa.

Beth yw manteision cael mentor?
Fel mentor byddwch yn defnyddio’ch profiad, eich gwybodaeth a’ch sgiliau i gefnogi’r unigolion drwy weithgareddau a thrafodaethau ar-lein.

Byddwch yn eu helpu i fod yn ymwybodol o yrfaoedd yn ymwneud â gofal iechyd sydd ar gael a’r llwybrau addysgol cywir i gyflawni’u nodau. Bydd gan y sawl rydych yn ei fentora hyder a hunanbarch i gyflawni eu targedau.

Beth yw’r manteision i’r mentor?
Mae bod yn fentor yn eich helpu i roi rhywbeth yn ôl ac i gefnogi’ch datblygiad gyrfa parhaus oherwydd mae’n:
• datblygu sgiliau rhyngbersonol a hyfforddi
• grisialu eich meddyliau a datblygu hunanfyfyrio wrth i chi esbonio’ch profiad yn eich gyrfa
• cadw i fyny â datblygiadau ym myd addysg a’r llwybrau gyrfa

Beth mae’n ei gynnwys?
• Cytuno i gyfnod o 10 wythnos o fentora o 21 Medi tan 4 Rhagfyr, ac eithrio hanner tymor

• Ymrwymo i fentora hyd at dri o bobl

• Cyflawni sesiwn hyfforddiant ar-lein fis Gorffennaf

• Darparu’r copi diweddaraf o’ch gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) neu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

• Mewngofnodi i ddarllen eich negeseuon o leiaf unwaith yr wythnos pan fo fwyaf cyfleus (dylai gymryd oddeutu 30-45 munud yr wythnos)

• Cwblhau holiadur gwerthuso ar y diwedd

Cysylltwch â ni
Os hoffech wybod mwy am y prosiect hwn a beth mae gwirfoddoli fel mentor yn ei gynnwys, e-bostiwch mandy@themullanyfund.org

Ffoniwch: 01792 606124 / 07905 773027

Gwener Mai 29th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau’r holiadur hwn ar brifysgolion iach, a fydd yn cymryd 5 munud. Gallech ennill cerdyn rhodd Amazon gwerth £50!

www.surveymonkey.com/s/QCVTQ5D

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch 744572@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Prifysgol Abertawe Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau Rhaglen Sgiliau Treftadaeth Peidiwch â cholli’r dosbarth meistr sydd i ddod.

Yn canolbwyntio ar:
– Gwella Cyflogadwyedd
– Datblygu Gyrfa
– Cymhwyso Addysg a Sgiliau yn y Gweithle.

‘Gyrfaoedd ym maes Llyfrgelloedd ac Archifau’ Katrina Legg, Archifydd, Archifau Richard Burton, Elen Davies, Llyfrgellydd, Prifysgol Abertawe Lleoliad: Ystafell Glyndwr A, Glyndwr, Prifysgol Abertawe 2 Mehefin 2015, 2 pm – 3 pm Bydd y sesiwn hon yn anffurfiol a bydd yn gyfle i holi gweithiwr proffesiynol profiadol, gofyn cwestiynau a chael cyngor. Mae’r sesiwn hon yn agored i bob myfyriwr a phawb arall. Mae lleoedd yn brin. Cadwch eich lle heddiw. Cyswllt, Kate Spiller, Project Coordinator: k.spiller@abertawe.ac.uk. http://www.swansea.ac.uk/riah/graduate-centre/heritageskillsprogramme

Mawrth Mai 26th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Yn galw holl israddedigion blwyddyn olaf Prifysgol Abertawe, dewch i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn: Cyflwyniad i Astudiaethau Ôl-raddedig @ Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Pryd: Dydd Mawrth 2 Mehefin 2015 Ble: HUB, adeilad ILS2, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Amser: 12 ganol dydd – 1.00pm Beth: Cinio am ddim a chyfle i gael gwybod mwy am ein hystod o raglenni a addysgir a’n rhaglenni ymchwil Peidiwch â cholli’r cyfle – cofrestrwch heddiw i ddod i’r digwyddiad. I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a gynigiwn, ewch i http://www.swansea.ac.uk/medicine/learningandteaching/

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Darlith Flynyddol – 25 Mehefin 2015. Mae’n bleser gennym gyhoeddi y rhoir Darlith Flynyddol yr Arsyllfa eleni gan Syr James Munby, Llywydd yr Adran Deuluol a Phennaeth Cyfiawnder Teuluol Cymru a Lloegr. Darlithfa Faraday, Prifysgol Abertawe. 6pm ar nos Iau, 25 Mehefin. Gweinir te o 5pm yng nghyntedd Darlithfa Faraday.

I gadw lle, e-bostiwch h.a.e.sumner@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University