NSS Infographic

Mercher Awst 12th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd yr 8fed safle yn y DU am foddhad myfyrwyr yn ôl canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) diweddaraf, gyda 91% o fyfyrwyr yn nodi eu bod yn hapus gyda’u profiad cyffredinol fel myfyrwyr yn Abertawe.
Mae’r NSS yn arolwg cynhwysfawr o farn myfyrwyr a gynhelir ar draws y DU i gyd yn annibynnol ac yn ddienw gan Ipsos-MORI. Gofynnir i fyfyrwyr am eu sylwadau mewn meysydd megis addysgu, asesu ac adborth, cymorth academaidd, y ffordd y mae eu cwrs wedi’i drefnu a’i reoli, adnoddau dysgu, datblygiad personol a’u Hundeb Myfyrwyr.

Yn ogystal â chynnydd i 91% ym moddhad cyffredinol, gwelodd Abertawe ei sgôr yn gwella ym mhob un o’r saith o’r meysydd unigol a aseswyd, gan gynnwys addysgu, asesu, a boddhad gydag Undeb y Myfyrwyr.

Cwblhaodd dros 1,866 o fyfyrwyr Abertawe arolwg 2015, sy’n cynrychioli 69% o’r rheiny a oedd yn gymwys.

• Graddiodd myfyrwyr Abertawe eu bodlonrwydd cyffredinol â’r Brifysgol yn 91%, sy’n gynnydd o ddau bwynt canran, gan roi Prifysgol Abertawe yn gydradd wythfed yn y DU o ran bodlonrwydd myfyrwyr.

• Mae hyn 5% yn uwch na’r sgôr cyfartalog prifysgolion y DU, a 6% yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru.

• Mae hyn yn gosod Prifysgol Abertawe o fewn 10 uchaf prifysgolion y DU, yn gydradd 8fed gyda phrifysgolion eraill gan gynnwys Rhydychen.

• Mae 18 allan o’n 41 o feysydd pwnc ymhlith y deg uchaf o ran bodlonrwydd cyffredinol, gyda phedwar ar y brig (Geneteg, Astudiaethau’r Cyfryngau, Technoleg Feddygol ac Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol), ac mae wyth arall yn y pump uchaf.

Meddai’r Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:
“Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu ymdrechion parhaus y brifysgol i wella profiad ein myfyrwyr.
Rwyf wrth fy modd, nid yn unig i weld y gwelliannau dramatig mewn boddhad cyffredinol, ond hefyd y cynnydd mewn meysydd allweddol eraill megis addysgu, cefnogaeth academaidd a rheoli.

Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda’n myfyrwyr, sydd wrth wraidd ein llwyddiant a’n gwelliant parhaol.

Gyda’n Campws y Bae newydd sy’n werth £450 miliwn, a’r gwelliannau sy’n cael eu gwneud ar Gampws Parc Singleton, mae’n gyfnod cyffrous iawn i fod yn fyfyriwr yma yn Abertawe.

Mae’r canlyniadau hyn yn dangos yn glir yr ansawdd a’r gefnogaeth addysgu gall myfyrwyr newydd, a’r rheiny sy’n dychwelyd, ddisgwyl yn y flwyddyn sydd i ddod.”

Meddai Lewys Aron, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe:
“Mae hwn yn ganlyniad ardderchog i fyfyrwyr Abertawe ac mae hyn yn dyst i’r gwelliannau mae’n myfyrwyr yn gweld o ddydd i ddydd ym Mhrifysgol Abertawe.

Rwy’n falch gweld bod cynnydd wedi bod yng nghyfradd boddhad Undeb y Myfyrwyr, sy’n dangos ein bod dod yn ein blaenau.”

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae’r sgaffaldiau olaf o gwmpas yr adeilad wedi’u tynnu i lawr i ddatgelu tŵr cloc pedwar wyneb sy’n cyfri i lawr i 18 Medi ac agor Campws y Bae.
Bydd y tŵr cloc yn rhan o Ganolfan Wybodaeth y Tŵr, a fydd yn gartref i HybMyfyrio Campws y Bae.

Beth yw HybMyfyrio? Engineering Central Street Entrance Reflection of TIC
Bydd yr HybMyfyrio newydd yn wasanaeth gwybodaeth canolog i fyfyrwyr ar y ddau gampws. Bydd sut rydych yn derbyn gwybodaeth yn newid o fis Medi, gyda’r Hybiau’n dod â gwasanaethau gwybodaeth rheng flaen at ei gilydd mewn un lleoliad. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:
Gwasanaethau Academaidd
Cofnodion Myfyrwyr
Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol
Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol
Swyddfa Datblygu Rhyngwladol
Cyllid (Swyddfa Arian Parod)

Cynlluniwyd yr Hybiau i wella sut rydym yn darparu gwybodaeth i fyfyrwyr, gan ddod â’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch at ei gilydd mewn un gwasanaeth cyfeillgar.

Bydd hefyd HybMyfyrio ym Mloc Stablau’r Abaty ar Gampws Singleton.

Edrychwch ar y lluniau diweddaraf o Ganolfan Wybodaeth y Tŵr wedi’i chwblhau

Bydd llety premiwm i fyfyrwyr yn y Tŵr hefyd, gyda golygfeydd trawiadol ar draws Bae Abertawe.
Mae atebion i gwestiynau cyffredin a’r lluniau a’r fideos diweddaraf o Gampws y Bae ar gael ar ein tudalennau gwe yn www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol, e-bostiwch campusdevelopment@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 60 6096 / 6095.

Mawrth Awst 4th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Rwy’n fyfyriwr PhD sy’n cynnal trafodaethau am ein canfyddiadau ynghylch ein sylw wrth i ni heneiddio. Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer trafodaeth, a fydd yn para awr, ar y campws. A ydych rhwng 18 a 25 oed ac ar gael ar ddydd Mawrth, 11 Awst rhwng 12:30pm a 1:30pm? A ydych rhwng 45 a 55 oed ac ar gael ar ddydd Mercher, 12 Awst rhwng 12:30pm a 1:30pm? Dewch â chinio, a byddaf yn darparu te, coffi a bisgedi.

Cysylltwch â mi, Emma Richards, os hoffech helpu, a gallaf ddarparu mwy o fanylion.
133252@swansea.ac.uk

Llun Awst 3rd, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe am recriwtio cyfranogwyr i gwblhau ein holiadur ar-lein, y dylai gymryd oddeutu 15-20 munud o’ch amser. Bydd eich atebion yn gwbl ddienw a byddant yn ein helpu i archwilio’r mathau o nodweddion sy’n helpu i leihau agweddau negyddol tuag at bobl â salwch meddwl. MAE CROESO I FYFYRWYR O BOBO MAES PWNC GYMRYD RHAN!

Mae’r astudiaeth ar y system cronfa pwnc a bydd cyfranogwyr yn ennill 2 gredyd am gymryd rhan.
Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau’r arolwg: www.surveymonkey.com/r/ZTDL6CX

E-bost Cyswllt: 750670@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University