Mae’r safleoedd hyn yn rhoi’ cyfleoedd canlynol i chi:

  1. Gwella bywyd Prifysgol
  2. Ymgyrchu dros ryddhad
  3. Ennill sgiliau gwerthfawr
  4. Derbyn pecyn o fuddion fel mynediad am ddim ar gyfer digwyddiadau’r Undeb!

Y safleoedd sydd ar gael yw:

  • Cynrychiolydd Myfyrwyr Glas
  • Swyddog Myfyrwyr Rhan-amser
  • Swyddog Ôl-raddedig (Addysgir)
  • Swyddog Ôl-raddedig (Ymchwil)
  • Swyddog Myfyrwyr â chyfrifoldebau gofal
  • Swyddog yr Iaith Gymraeg

Byddwn hefyd yn ethol cynrychiolwyr myfyrwyr i fynychu y Cynhadleddau isod ar ran Undeb Myfyrwyr Abertawe:

Cynrychiolwyr UCM Cymru x 4 (2 wedi’u cad war gyfer mwnyoed)

Cynrychiolwyr UCM y DU x 5 (3 wedi’u cad war gyfer menywod)

Enwebiadau ar agor – 5th – 16th Hydref ar gyfer mwy o wybodaeth edrychwch ar ein wefan newydd sbon: swansea-union.co.uk neu ebostiwch info@swansea-union.co.uk

 

Mercher Medi 30th, 2015

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Pa un a ydych yn ôl wedi toriad yr haf neu’n dechrau eich bywyd ym Mhrifysgol Abertawe – croeso i’r flwyddyn academaidd 2015-16.

Cafwyd llawer o newidiadau yn y Brifysgol dros yr haf, er enghraifft agor yr adeilad Data Gwyddoniaeth newydd gwych ar Gampws Parc Singleton.catering

Fodd bynnag, y newid mwyaf o ddigon yw bod gennym ddau gampws erbyn hyn – a hoffai’r tîm Ystadau a Chyfleusterau achub ar y cyfle i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am rai o’r prif gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael yn y Bae.

Ceir amrywiaeth o wasanaethau arlwyo, caffis a bariau ledled Campws y Bae a ddatblygwyd i ddarparu arlwy cynhwysfawr a chyflenwol.

Mae’r manylion llawn, gan gynnwys amseroedd agor, ar gael yma:

Hefyd, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau’r 21ain o Fedi, bydd y bar yn y Core ar agor bob diwrnod, tan yr agorir y bar enwog – y 52 degrees.

Bydd Tesco Express yn agor yn ystod yr wythnos sy’n dechrau’r 12fed o Hydref a bydd cangen o fanc Santander yn agor yn ystod canol Tachwedd. Yn y cyfamser, gallwch gael arian parod o fodurdy Shell ar Fabian Way, tua 500m i’r dwyrain o fynediad y campws.

Bydd y neuadd chwaraeon a’r gampfa ar agor yn ystod yr wythnos sy’n dechrau’r 5 o Hydref, a gellir gweld manylion llawn ynghylch chwaraeon yng Nghampws y Bae yma:

Disgwylir y bydd adeilad Undeb y Myfyrwyr yn y Bae ar agor yn ystod yr wythnos sy’n dechrau’r 26ain o Hydref, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhan yn y digwyddiadau niferus i fyfyrwyr a gynhelir ar Gampws Parc Singleton, ac yng nghanol y ddinas. Ewch i www.swansea-union.co.uk i gael y manylion llawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd ar fywyd ar gampysau, ewch i’r Ganolfan MyUni ym Mloc Stabl Abbey ar Gampws Parc Singleton a Chanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae, os gwelwch yn dda.

Llun Medi 21st, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Campws y Bae, dydd Iau, 8 Hydref, 10:00-15:00
Campws Singleton, dydd Gwener, 9 Hydref, 10:00-14:00

Ffeiriau Gyrfaoedd blynyddol Prifysgol Abertawe yw eich cyfle i ddod i siarad â chynrychiolwyr ystod eang o wahanol fathau o gyflogwyr mewn un lle. Cynhelir y digwyddiad mawreddog hwn ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton. Bydd oddeutu 70 o sefydliadau yn arddangos ar draws y ddau ddiwrnod a bydd cymysgedd o gwmnïau lleol a rhyngwladol.

Rhagor o wybodaeth.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bydd enwebiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Myfyrwyr 2015/16 yn agor i’r holl fyfyrwyr newydd ddydd Llun, 21 Medi. Mae hefyd nifer o rolau cynrychiolwyr ar gael i fyfyrwyr sy’n parhau, felly os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd, ewch i dudalennau gwe Undeb y Myfyrwyr yn www.swansea-union.co.uk/elections.

Mae’r amserlen fel a ganlyn, a gellir cyflwyno enwebiadau drwy gydol yr Wythnos Gyrraedd ac Wythnos y Glas :
Enwebiadau: 21 Medi – 4 Hydref
Etholiadau: 5 Hydref – 9 Hydref

Posted In: Amrywiol

2 Comments

23 Medi yw Diwrnod Deu-Welededd, digwyddiad rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth a dathlu Deurywioldeb.

Gall pobl ddeurywiol deimlo nad oes neb yn eu deall, neu gallent ei chael hi’n anodd bod yn agored am eu hunaniaeth rywiol gartref neu yn y gwaith. Gall deurywioldeb fod yn anweledig yn aml. Gallwch helpu i wneud y byd, a’ch prifysgol, yn lleoedd gwell drwy wella’ch gwybodaeth a chynyddu’ch ymwybyddiaeth o ddeurywioldeb.

Dewch i’r stondin wybodaeth yn y llyfrgell rhwng 10am a 2pm ddydd Mercher, 23 Medi i ddysgu mwy.Bi-Vis-Day-poster

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University