smiling female student

Mae Amy Jenkins yn cynnal ymchwil i wella ein dealltwriaeth o newidiadau goddrychol mewn cof a gwybyddiaeth. Er bod y fath newidiadau yn rhan arferol o heneiddio, mae rhai pobl yn profi mwy o bryder/poendod am y fath newidiadau nag eraill.  Nod yr astudiaeth yw darganfod a yw newidiadau canfyddedig mewn cof, gwybyddiaeth a sgiliau meddwl yn cyd-fynd â newidiadau mewn agweddau eraill o weithrediad yr ymennydd fel sylw gweledol ac mewn agweddau eraill o’n bywyd bob dydd fel hwyliau.

Gofynnir nifer o gwestiynau gwahanol i’r cyfranogwyr am ffactorau fel eu hoed, gwaith, lefel addysg, personoliaeth a hwyliau. Fe ofynnir iddynt wedyn gwblhau rhai tasgau yn mesur pethau megis sylw gweledol, cof a synnwyr.  Bydd y profion yn cymryd tua dwy awr i’w cwblhau.  Bydd yr holl ddata a gesglir yn ddienw a chyfrinachol. Caiff ond ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil.  I ddysgu mwy am yr astudiaeth cysylltwch ag Amy drwy ffonio 07936745037, neu e-bostio 643775@swansea.ac.uk, neu ewch i <http://amyjenk.weebly.com/current-studies.html>.

Iau Hydref 29th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2015 yn nesau’n gyflym. Caiff ei chynnal o 16-22 Tachwedd, ac mae Prifysgol Abertawe wedi trefnu llu o weithgareddau cyffrous i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dod yn fwy o entrepreneuriaid! I weld manylion y digwyddiad ewch i http://thenestblog.weebly.com/global-entrepreneurship-week.html

Llun Hydref 26th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae’n bleser gan yr Adran Hanes a’r Clasuron gyhoeddi y cynhelir yr Ysgol Haf Ieithoedd Hynafol gyntaf o 17 tan 30 Gorffennaf 2016. Mae cyrsiau wythnos a bythefnos dwys ar gael i Ddechreuwyr, ôl- Ddechreuwyr, Lefel Ganolradd, Lefel Ganolradd-Lefel Uwch, a Lefel Uwch mewn Lladin a Groeg; Hieroglyffau i Ddechreuwyr ac ôl- Ddechreuwyr; a Lladin Canoloesol. Mae pob cwrs yn agored i unrhyw un sy’n 12 oed neu’n hŷn (ond mae angen i blant a phobl ifanc 12-18 oed fod yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad rhwng y dosbarthiadau).

Mae cwrs pythefnos cyfwerth ag un tymor llawn o diwtoriaeth iaith. Cost tiwtoriaeth yw £175 am wythnos a £330 am bythefnos (gostyngiad i fyfyrwyr: £155 am wythnos a £310 am bythefnos). Cost llety yw £330 am wythnos a £720 am bythefnos. Mae bwrsariaethau rhannol ar gael i helpu pobl â chyfyngiadau ariannol.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yn http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/summerschoolinancientlanguages/. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Evelien Bracke yn drwy e-bostio e.bracke@abertawe.ac.uk

Iau Hydref 22nd, 2015

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Rwy’n fyfyriwr seicoleg yn fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe. Rwy’n chwilio am gyfranogwyr ar gyfer fy mhrosiect ymchwil blwyddyn olaf, sy’n ceisio archwilio profiadau pobl â chyflyrau iechyd tymor hir/difrifol a sut y mae’r profiadau hyn yn gysylltiedig â’u canfyddiadau o’u hunain a’u hiechyd. Gofynnir i’r bobl sy’n cymryd rhan siarad am eu profiadau mewn cyfweliad un i un a fydd yn para 45 i 60 munud.

Rhaid bod y rhai sydd am gymryd rhan rhwng 18 a 25 oed a bod ganddynt gyflwr iechyd tymor hir/eithaf difrifol. Telir £10 i’r cyfranogwyr (neu 1 awr credyd cronfa pwnc i fyfyrwyr y Brifysgol). Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu â’r ymchwil hwn, mae croeso i chi gysylltu â mi drwy e-bostio 711363@abertawe.ac.uk.

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

A hoffech ennill £40?? Rydym yn chwilio am bobl i gymryd rhan yn ein hastudiaeth HEAT. Bydd angen i chi ymrwymo i un bore o brofi o 8:30am tan 1pm.

Meini Prawf: a) 18 i 30 oed, b) ddim yn smygu, c) Mynegai Màs y Corff <25, ch) Saesneg/Cymraeg yw eich iaith gyntaf, d) dim alergeddau/anoddefiad bwyd, dd) dim pwysedd gwaed uchel/isel. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch Hayley ar h.y.studies@gmail.com am ragor o wybodaeth am yr astudiaeth.

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

29 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University