Soniwch wrthym am eich profiadau yn y Brifysgol a rhown £5 i chi fel arwydd o ddiolch! Fel trêt arbennig gallech ennill danteithion y Pasg hefyd drwy’n syml roi adborth i ni.Eggstravaganza

Bydd pob myfyriwr sy’n cwblhau arolwg profiad myfyriwr yn cael ei gynnwys yn y raffl gyda chyfle i ennill gwobr.

Mae’r holl fyfyrwyr yn gymwys i gwblhau arolwg yn www.feedback4swansea.com. Bydd eich atebion yn ddienw, a bydd yn cymryd pum munud yn unig i helpu i wella’ch profiad fel myfyriwr!

Gallwch gasglu’ch taleb o MyUniHub ym Mloc Stabl yr Abaty ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr yng Nghampws y Bae.

Llun Chwefror 29th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Arolygon ac Astudiaetha

18 Comments

The Danish Girl (15)Films1024_131637k

Nos Lun 29 Chwefror 4.30yp & 7.30yh

Alicia Vikander, Eddie Redmayne, Tusse Silberg, Adrian Schiller

Mae’r ffilm, The Danish Girl, yn adrodd hanes hunaniaeth a chariad, wedi’i hysbrydoli gan stori wir yr arloeswr trawsryweddol, Lili Elbe, a’i gwraig, Gerda Wegener, gan greu portread teimladwy o briodas rhwng dau enaid cytûn a fu’n gorfod rhyddhau ei gilydd.

Argaeledd cyfyngedig

Sylwch perfformiad 7.30yh The Danish Girl wedi gwerthu allan.

In the Heart of the Sea 3D (12A)

Nos Fawrth 1 Mawrth 7.30yh

Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Brendan Gleeson

Yng ngaeaf 1820, ymosodwyd ar y llong forfila o New England, Essex, gan rywbeth nad oedd neb yn gallu ei gredu: morfil anferth. Byddai’r hanes gwir hwn am drychineb ar y môr yn ysbrydoli Herman Melville i ysgrifennu Moby Dick. Ond hanner y stori yn unig a gafwyd yn y nofel. Mae’r ffilm yn datgelu’r digwyddiadau dirdynnol ar ôl yr ymosodiad pan gaiff y goroeswyr yn y criw eu gwthio i’r eithaf wrth i’w capten chwilio am gyfeiriad ar y môr agored ac mae ei is-gapten yn dal i geisio gorchfygu’r morfil anferth.

Dangos yn 3D

Carol (15)

Nos Fercher 2 Mawrth 4.30yp & 7.30yh

Rooney Mara, Cate Blanchett, Kyle Chandler, Sarah Paulson

Yn seiliedig ar nofel Patricia Highsmith, The Price of Salt, mae Carol yn olrhain hanes dwy fenyw o gefndiroedd tra gwahanol, sy’n dechrau perthynas serch annisgwyl yn Efrog Newydd yn y 1950au.

Wrth i gonfensiynau’r cyfnod herio’r atyniad diamau rhyngddynt, mae stori onest yn datblygu i ddatgelu gwydnwch y galon yn wyneb newid.

Argaeledd cyfyngedig

Smash It Up!

Nos Iau 3 Mawrth 7.30yh

Yn eich tref enedigol, mae symbol o gydraddoldeb, cyfiawnder a rhyddid wedi cael ei ddinistrio; gwaith celf a gynrychiolai bopeth y gwyddoch ei fod yn iawn. Cafodd ei ddinistrio i wneud lle am ganolfan siopa sy’n cael ei gwarchod gan gardiau preifat.

Mewn cydweithrediad â’r actifyddion celf o Gasnewydd, Bosch, a dan arweiniad yr artist, Andre Stitt, datblygodd Mr a Mrs Clark linell amser o berfformiadau mewn mannau cyhoeddus sydd bellach wedi’u cyfuno mewn sioe theatr. A’i henw yw Smash It Up

Ar restr fer Gwobr Rhyddid Mynegiant Amnest yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, mae Smash It Up yn erfyniad dinistriol am rywfaint o gadwraeth ddiwylliannol. Mae’n alwad heriol am gydraddoldeb, am obaith, mwy o ryddid creadigol ac, yn anad dim, i’r dychymyg creadigol gael ei ddeall a’i feithrin.

Argymhelliad oedran: 14+ oed

NT Live – Hangmen (15)

Nos Wener 4 Mawrth 7yh

Ymddiheuriadau am y diffyg cyfieithiad Cymraeg

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Rydym yn gyffrous o ailgyflwyno meini prawf newydd Gwobr Cynaliadwyedd Myfyrwyr

Sesiwn Galw Mewn Gwobr Cynaliadwyedd Myfyrwyr a Chacennau am Ddim

Prifysgol Abertawe. Mae hon yn rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i fyfyrwyr sy’n cyfranogi’n rheolaidd mewn gweithgareddau perthnasol i gynaliadwyedd ar y campws a thu hwnt.Dewch draw i’r Sesiwn Galw Mewn ar Ddydd Llun, 7fed Mawrth rhwng 10.30 – 15.30 yn yr YSTAFELL SYRFFIO Tŷ Fulton, lle gallwch gofrestru a gwybod am y wobr i gyd.

Os ydych wedi cofrestru yn barod, yna gwiriwch eich cynnydd a pha feini prawf yr ydych wedi’u cyflawni yn barod. Rhoir y wobr ar y cyd â’ch gradd ar eich tystysgrif pan raddiwch. Mae’r cynllun yn agored i unrhyw fyfyriwr, a chofnodir cyfranogiad mewn gweithgareddau a’u cadarnhau gan y Tîm Cynaliadwyedd. Gellir ennill y wobr dros unrhyw gyfnod o amser cyn graddio. Unwaith y cwblheir, caiff ei gydnabod yn ffurfiol ar y cyd â’r cymhwysiad gradd. A ydych yn dod? Hysbyswch ni ar ein tudalen Facebook sef Swansea University Sustainability Team.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

A hoffech chi gael y cyfle i ddweud wrthym pa gyfleoedd a ddymunwch eu gweld ar eich cwrs?734-Engineering-lecture-theatre A hoffech astudio dramor, neu dreulio blwyddyn yn y diwydiant fel rhan o’ch gradd efallai? Pa sgiliau hoffech eu datblygu ar gyfer bywyd wedi’r Brifysgol? Mae’r tîm yng Ngwasanaethau Academaidd yma i wrando.

Dewch draw i ddweud wrthym sut allwn eich helpu chi i gael y mwyaf o’ch gradd yn ein cyfarfod anffurfiol ddydd Iau, 3 Mawrth 2016 am 11am yn Siambr y Cyngor, Abaty Singleton. Yn ogystal bydd diodydd poeth a chacennau am ddim…

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Gwella Ansawdd Rachel James drwy e-bostio rachel.b.james@swansea.ac.uk

Iau Chwefror 25th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Professor Sarah Foot

“Brenhinoedd a Brenhiniaeth yn ysgrifau Beda Ddoeth”

Gan Yr Athro Sarah Foot

(Athro Brenhinol Hanes Eglwysig ym Mhrifysgol Rhydychen a Chymrawd Eglwys Crist yn Rhydychen)

Am 7.00pm Nos Lun 7 Mawrth 2016

Yn Narlithfa James Callaghan, Campws Parc Singleton

Croeso i bawb – Mynediad am ddim

 

Mercher Chwefror 24th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University