Os oes gennych ddiddordeb mewn ennill £30, rydym yn chwilio am gyfranogwyr i gymryd rhan yn ein hastudiaeth LLIW.colour

Bydd angen i chi ymrwymo i un bore o brofi o 8:30am tan 1pm.

RHAID EICH BOD HEB GYMRYD RHAN YN YR ASTUDIAETH HON O’R BLAEN.

Meini prawf

  1. 18-30 oed
  2. Ddim yn ysmygwr
  3. Mynegai màs y corff <25
  4. ch) Saesneg/Cymraeg yw eich iaith gyntaf
  5. Dim alergeddau/anoddefgarwch bwyd
  6. Dim pwysedd gwaed uchel/isel

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, cysylltwch ag Alecia drwy e-bostio h.y.studies@gmail.com i gofrestru’ch diddordeb ac am ragor o wybodaeth.

Iau Mawrth 31st, 2016

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

4 Comments

Fy enw i yw Samantha Buxton ac rwy’n gweithio yn yr Ysgol Reolaeth. Rwy’n cynnal ymchwil i gredoau a phenderfynyddion moesegol pobl mewn sefydliadau addysg uwch (HEI), megis Prifysgol Abertawe.Student research

Buaswn yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech gwblhau’r holiadur drwy’r ddolen isod. Yn gyntaf bydd yr holiadur yn gofyn am beth gwybodaeth ddemograffig na fydd yn datgelu pwy ydych chi. Yna cyflwynir amrywiaeth o senarios i chi. Gofynnir eich barn am bob un o’r rhain. Gofynnir i rai ohonoch faint rydych yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad. Gofynnir i eraill a yw’r datganiad yn gywir neu’n anghywir.

Nid oes atebion anghywir, a chewch dynnu’n ôl o ateb yr holiadur ar unrhyw adeg. Bydd yr holl ddata a gesglir yn ddienw, ac ni ofynnir i chi ddatgelu pwy ydych chi. Ni fydd yn cymryd mwy na 10 munud i gwblhau’r holiadur.

Mae’n rhywbeth perffaith i’w wneud yn ystod egwyl goffi neu rhwng darlithoedd!

https://swanseasom.ai1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6llU4QQ6Tcs00i9

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio s.l.buxton@swansea.ac.uk

Diolch am gymryd rhan.

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

A oes gennych anabledd/cyflwr meddygol/anhawster lles, ac a ddarparwyd trefniadau arholi arbennig o’r blaen yn eich Coleg/Ysgol?keep-calm-and-pass-your-exams

A oes angen y trefniadau hyn ar gyfer eich arholiadau? Mae ‘darpariaethau arbennig ar gyfer arholiadau’ yn cyfeirio at gymorth megis amser ychwanegol. Os felly, gweithredwch nawr. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw gofyn am drefniadau arbennig ar gyfer yr arholiadau sydd ar ddod erbyn 12pm ddydd Gwener, 15 Ebrill 2016, ar gyfer arholiadau Semester Dau.

Os nad ydych wedi cysylltu â’r Swyddfa Anableddau ynghylch eich trefniadau arholiad o’r blaen, dyma’r hyn sydd angen i chi ei wneud:

  • Trefnu apwyntiad i weld gweithiwr achos yn y Swyddfa Anableddau. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â HybMyfyrio, naill ai drwy alw heibio yn Hyb Singleton ym Mloc y Stablau Abaty Singleton ar Gampws Parc Singleton neu yn Hyb y Bae yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae. Fel arall gallwch ffonio (01792) 606000 neu e-bostio disability@swansea.ac.uk i drefnu apwyntiad.
  • Rhaid i chi ddod â thystiolaeth gefnogol o’ch anghenion arbennig mewn arholiad i’r apwyntiad – gall hyn gynnwys adroddiadau meddygol, adroddiadau seicolegydd addysg ac adroddiadau asesu anghenion.

Sylwer, heb dystiolaeth gefnogol, ni fydd modd i ni wneud trefniadau addas ar eich cyfer. Os yw’r Swyddfa Anableddau eisoes yn eich adnabod ac rydych wedi dod i’n gweld i drafod eich cymorth mewn arholiadau, y cyfan mae’n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â’r Swyddfa Arholiadau i gadarnhau eich darpariaethau. Sylwer, os nad ydych yn cysylltu â’r Swyddfa Arholiadau cyn dechrau’ch arholiadau, ni fydd unrhyw ddarpariaethau’n cael eu gwneud. Gellir trefnu apwyntiad i gwrdd ag aelod o’r Tîm Arholiadau naill ai drwy alw heibio yn Hyb Singleton ym Mloc y Stablau Abaty Singleton ar Gampws Parc Singleton neu yn Hyb y Bae yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae; neu drwy ffonio 01792 602164 rhwng 9am a 4pm; neu drwy e-bostio examsoffice@abertawe.ac.uk.

Os na fyddwch yn gwneud y trefniadau erbyn y dyddiad cau, ac rydych wedyn yn gorfod sefyll yr arholiadau o dan amodau safonol, bydd angen i chi gysylltu â’ch Adran am gyngor a oes modd rhoi ystyriaeth i hyn. Os oes gennych anawsterau emosiynol neu iechyd meddwl, argymhellwn eich bod yn cysylltu â’r Gwasanaeth Lles i drafod cymorth ar gyfer eich arholiadau.

Gellir cysylltu â’r Gwasanaeth Lles drwy ffonio 01792 295592 neu e-bostio wellbeing@abertawe.ac.uk.

Yn olaf, mae gan y Brifysgol bolisi sy’n caniatáu i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol e.e. dyslecsia a dyspracsia, ddewis bod stamp neu sticer neu ryw farc arall yn cael ei osod ar eu llyfrau arholi i’w dynodi, fel y bydd modd ystyried sillafu, gramadeg ac atalnodi etc.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch â’r Swyddfa Arholiadau am fanylion pellach. Hoffai’r Swyddfa Anableddau ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich arholiadau.

E-bost Cyswllt:j.a.fisher@abertawe.ac.uk

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Star Men2Mae dwy ffilm wych yr wythnos hon – Room (15), a enillodd Oscar, a Star Men (PG), ffilm am

bedwar seryddwr sy’n heneiddio yn edrych yn ôl ar eu cyflawniadau mewn lleoliad hardd yn y gorllewin gwyllt. Bydd hefyd darllediad byw o Giselle o’r Tŷ Opera Brenhinol.

E-bost Cyswllt: h.e.harris@abertawe.ac.uk

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Ysgrifennydd Perthynas y Babaeth gyda Thaleithiau (Gweinidog Tramor y Fatican)

Diplomyddiaeth a Deialog Ymysg Gwrthdaro-Y Gwir Barchedig Paul Richard Gallagher(Gweinidog Tramor y Fatican)

Diplomyddiaeth a Deialog Ymysg Gwrthdaro-Y Gwir Barchedig Paul Richard Gallagher(Gweinidog Tramor y Fatican)

Y 100fed Darlith Gyhoeddus Diwinyddiaeth yn y Gyfres – Diplomyddiaeth a Deialog Ymysg Gwrthdaro

7pm Dydd Iau, 7 Ebrill 2016

Adloniant o 6pm

Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe Gampws y Bae

Traddodir y ddarlith hon yn Saesneg.

Croeso i bawb, a mynediad am ddim

Am ragor o wybodaeth am ddarlithoedd cyhoeddus

Prifysgol Abertawe, ewch i: events.swansea.ac.uk

Mercher Mawrth 30th, 2016

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University