Mae Prifysgol Abertawe yn gymuned o ymchwilwyr a myfyrwyr un sy’n edrych tuag allan ac rydym yn gwerthfawrogi a dathlu ein cysylltiadau ag Ewrop a thu hwnt. Rydym yn cydweithio’n eang ag Ewrop wrth gefnogi symudedd myfyrwyr a staff, ariannu gwaith ymchwil ac adeiladu galluedd. Yn dilyn canlyniad refferendwm y DU, hoffwn sicrhau i staff a myfyrwyr, yn enwedig y rhai hynny o Ewrop, y bydd Prifysgol Abertawe yn parhau ar sail ‘busnes fel arfer’.

Cyn belled na fydd unrhyw gamau gweithredu unochrog eu cymryd gan lywodraeth y DU (sy’n annhebygol), ni fydd unrhyw newid materol uniongyrchol i gyfranogiad sector prifysgolion y DU mewn rhaglenni’r UE megis Horizon 2020 ac Erasmus+, nac i statws mewnfudo myfyrwyr a staff presennol ac arfaethedig o’r UE. Disgwyliwn i grantiau a chontractau personol barhau o dan yr un amodau.

Mae Erthygl 50 o Gytuniad Lisbon yn rhagweld proses gyd-drafod o ddwy flynedd rhwng y DU a’r Aelod-wladwriaethau, ac yn ystod y cyfnod hwn caiff telerau ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd eu penderfynu. Mae’n debygol y bydd moratoriwm dros dro ar grantiau a chontractau newydd ond caiff hwn ei godi am gyfnod pan gaiff y broses ymadael ei chytuno.

Bydd llawer o gwestiynau wrth gymuned Prifysgol Abertawe a’i phartneriaid ynglŷn ag ystyr y bleidlais hon. Byddwn yn mynd i’r afael â’r materion hyn fel blaenoriaeth wrth i’r manylion ddod yn glir.

Gwyddom fod mwyafrif helaeth staff a myfyrwyr y Brifysgol ar hyd a lled y DU o blaid Ewrop, a llawer ohonynt yn ei chefnogi ag angerdd, gan gynnwys mi fy hun. Serch hynny, ochr yn ochr â’r ansicrwydd a’r heriau, nawr rydym yn wynebu cyfleoedd newydd. Rydym wedi ein hofferu’n dda fel Prifysgol i ymateb mewn modd hyderus ac effeithiol i’r cyfleoedd hynny.

 Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe

Llun Mehefin 27th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Gwasanaethau Academaidd – datblygiad System Cynrychiolydd Myfyrwyr, SPIN- Awst 2016POSTGRDUATE

  • Cynorthwyo gyda’r gwelliannau parhaus i’r System Cynrychiolydd Myfyrwyr.
  • Ymchwil Ôl-radd ar Systemau Cynrychiolydd Myfyrwyr penodol mewn sefydliadau AU eraill.
  • Adnabod y gofynion ar gyfer y datblygu system Cynrychiolydd myfyrwyr ôl-raddedig yn Abertawe (y meysydd allweddol i’w hystyried yw cynhwysiant a hygyrchedd).
  • Amlinellu strategaeth ar gyfer gweithredu’r system cynrychiolydd myfyrwyr ôl-raddedig.
  • Byddai’n addas i fyfyrwyr ôl-radd, neu rywun sy’n dechrau astudiaeth ôl-radd yn nhymor yr hydref 2016.

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol at workplacements@swansea.ac.uk

Iau Mehefin 23rd, 2016

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Caiff cyfleusterau dysgu ac ymchwil i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe eu trawsnewid o dan raglen fuddsoddi newydd a gefnogir gan Fanc Buddsoddi Ewrop.

EUMae sefydliad benthyciadau hirdymor Ewrop wedi cytuno i ddarparu £60 miliwn er mwyn gwella Campws Parc Singleton hanesyddol y Brifysgol ac ehangu cyfleusterau ymchwil Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi’r Bae newydd.

Mae cam nesaf rhaglen datblygu’r campws uchelgeisiol Prifysgol Abertawe i’w gefnogi gan Fanc Buddsoddi Ewrop yn cynnwys rhagor o optimeiddio lle ar Gampws Parc Singleton er mwyn gwella profiad y myfyrwyr, adnewyddu’r adeiladau rhestredig Gradd 2, Tŷ Fulton ac Adeilad Wallace, gweddnewid y labordai arbenigol, ac ailddatblygu Adeilad Talbot.

Bydd y cynllun hefyd yn trawsnewid y lleoedd dysgu, cymdeithasol a chymorth i fyfyrwyr er mwyn darparu’n well ar gyfer arferion astudio modern a gwella profiad y myfyrwyr.

Mae’r rhaglen datblygu’r campws hefyd yn cynnwys adeiladu Ffowndri Gyfrifiadol newydd ar Gampws y Bae, sy’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae’r benthyciad newydd hwn dros 25 mlynedd gan Fanc Buddsoddi Ewrop yn dilyn cwblhau Campws y Bae’n llwyddiannus, rhaglen a gefnogwyd gan fenthyciad blaenorol o £60 miliwn y cytunwyd arno’n ffurfiol yn ystod ymweliad ag Abertawe yn 2012 gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Adeiladwyd Campws y Bae mewn llai na 26 mis ac eisoes mae’n cael effaith sylweddol ar y rhanbarth, gyda chynnydd o 20% yn niferoedd myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe a chynnydd o 120% yn nifer y prosiectau ymchwil newydd a ddyfarnwyd ers 2012.

Un o flaenoriaethau’r rhaglen fuddsoddi newydd yw cynaladwyedd yr amgylchedd adeiledig, gan gynnwys lleihau defnydd o ynni drwy wella effeithlonrwydd ynni, a bydd yr holl adeiladau newydd yn bodloni safon Ragorol BREEAM neu’n well.

Meddai’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, “Dyma bleidlais enfawr o hyder yn y Brifysgol am yr hyn rydym eisoes wedi’i gyflawni a’n cynlluniau ar gyfer cynyddu twf y Brifysgol hyd yn oed ymhellach.

“Mae datblygiadau sydd yn yr arfaeth ar ein Campws Parc Singleton yn cynnwys cyfleusterau newydd i fyfyrwyr, adnewyddu’r adeiladau rhestredig Gradd 2, Tŷ Fulton ac Adeilad Wallace, gan gynnwys gweddnewid y labordai arbenigol a gwella’r Llyfrgell.

“Rydym hefyd yn dechrau Cam 2 ein Campws y Bae, gan gynnwys Ffowndri Gyfrifiadol a fydd yn trawsnewid Abertawe a Chymru’n gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadol.

“Mae’r prosiectau cyffrous hyn yn rhan o’n huchelgais i adeiladu ar ein llwyddiant presennol a chynyddol, gan wella profiad y myfyrwyr ymhellach byth a chynyddu ein cysylltiadau ymchwil ar y cyd â diwydiant, a dod yn bwerdy ar gyfer yr economi ranbarthol.”

Meddai Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop, “Mae angen i brifysgolion blaenllaw ledled Ewrop gydnabod yr angen i fuddsoddi er mwyn adeiladu ar eu cryfderau presennol a manteisio ar gyfleoedd newydd. Mae buddsoddiad diweddar ym Mhrifysgol Abertawe wedi cryfhau boddhad y myfyrwyr, galluogi cydweithio newydd â phartneriaid diwydiannol blaenllaw, cynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang ac wedi gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

“Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn falch ein bod wedi helpu i ariannu Campws y Bae ac edrychwn ymlaen at gefnogi’r gwaith o drawsnewid safle Parc Singleton a chefnogi’r cyfleusterau ymchwil newydd ar Gampws y Bae dan y fenter newydd hon drwy fenthyciad newydd o £60 miliwn.

“Dylai myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe a phobl de Cymru fod yn falch o ddatblygiad parhaus y Brifysgol a’i chyflawniadau trawiadol.

“Dros y degawd diwethaf, mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi darparu £1.6 biliwn i’w fuddsoddi gan 28 o brifysgolion ledled y DU, ac mae Abertawe’n disgleirio fel enghraifft y dylai sefydliadau blaenllaw ar draws Ewrop ei hefelychu.”

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

One Comment

Prosiect dawns cynradd

Primary_Dance_web

Mae prosiect Dawns Cynradd Taliesin yn dychwelyd wrth i dros 200 o blant a phobl ifanc weithio gyda choreograffydd proffesiynol a myfyrwyr celfyddydau perfformio Coleg Gŵyr er mwyn creu noson anhygoel o ddawns gyfoes.  Y sioe sydd wastad yn rhyfeddu gyda’i hymrwymiad, ei thalent a’i chyffro pur.

Dydd Iau 23 a dydd Gwener 24 Mehefin

£2 ar  gyfer mynediad

 

Mawrth Mehefin 21st, 2016

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

food moodRydym yn cynnal ymchwil i’r rhesymau sylfaenol dros ganfyddiadau o flas. Nod yr astudiaeth yw ymchwilio effaith hwyliau ar brosesau sylfaenol yr ymennydd, megis cof, gwneud penderfyniadau a phrofi gwybodaeth o’r synhwyrau, megis blas, wrth wylio’r teledu. Byddwch yn cyflawni tasgau gwneud penderfyniadau, holiadur hwyliau, prawf cyflymder y galon wrth orffwys a phrawf blas wrth wylio’r teledu. Dilynir hyn gan holiaduron ar hoff fwydydd, personoliaeth a gwybodaeth iechyd gefndirol gyffredinol, gan gynnwys taldra a phwysau.

Cyfranogwyr: Os hoffech gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, mae’n bwysig eich bod yn bwyta’ch brecwast/cinio arferol oddeutu dwy i dair awr cyn yr astudiaeth, nad oes gennych unrhyw alergeddau bwyd ac y gallwch ddefnyddio Saesneg yn dda. Yn ogystal, mae’n bwysig nad ydych yn feichiog, yn llysieuwr/fegan nac yn cymryd unrhyw feddyginiaeth sy’n effeithio ar archwaeth.

Amser: 60 munud

Lle: Nawfed Llawr Tŵr Vivian, Prifysgol Abertawe

£8 am gymryd rhan

Os hoffech gymryd rhan, neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch

Ruby Marzella: 636177@abertawe.ac.uk; Dr Menna Price: m.j.price@abertawe.ac.uk

Am wybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil seicoleg arall drwy ein system gyfranogwyr gyfrifiadurol, mewngofnodwch i https://psychology-swansea.sona-systems.com.

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University