Triawd Kalotaszeg Tcha Limberger

Nos Wener 1 Gorffennaf 7.30pm

Tcha Limberger wedi dod yn ei gydnabod fel un o’r ffigurau mwyaf amlwg a phwysig mewn cerddoriaeth werin y Basn Carpathian. Mae ei triawd yn canolbwyntio ar yr arddull ystyried i fod y mwyaf prydferth o’r holl gerddoriaeth Hwngareg.

TchaMAIN (1)

Llun Mehefin 13th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

O 1 Medi 2016 mae Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol wedi cymeradwyo estyniad ar Drwyddedau Parcio’r Brifysgol ar gyfer rhai categorïau myfyrwyr. Penderfynwyd na fydd y polisi’n gwahaniaethu rhwng myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, ond oherwydd y nifer cyfyngedig o fannau parcio sydd ym Mhrifysgol Abertawe, caiff cymeradwyaeth ei seilio ar angen. Mae’r meini prawf canlynol yn gymwys:

  1. Myfyrwyr y mae angen addasiadau rhesymol arnynt oherwydd materion symudedd neu les er mwyn hwyluso eu hastudiaethau. Caiff y math hwn o drwydded ei awdurdodi gan y Gwasanaethau Myfyrwyr. Cysylltwch â’r Swyddfa Anableddau yn y lle cyntaf.
  2. Myfyrwyr â phlant dibynnol ym meithrinfa’r Brifysgol. Caiff y rhain eu hawdurdodi gan Reolwr y Feithrinfa. Cysylltwch â Rheolwr y Feithrinfa am ffurflen gais a chymeradwyaeth.
  3. Myfyrwyr sydd wedi ennill ysgoloriaeth neu fwrsariaeth ac mae amodau a thelerau’r fwrsariaeth yn cynnwys rhoi trwydded barcio. Caiff y trwyddedau hyn eu hawdurdodi gan Bennaeth Chwaraeon a Hamdden y Brifysgol, a fydd yn cymeradwyo’r cais cychwynnol. Bydd ffurflenni cais ar gael o Dderbynfa’r Pentref Chwaraeon.
  4. Am ei fod yn anodd teithio i gampysau’r Brifysgol o’r ardal leol estynedig, bydd y categori hwn hefyd yn gymwys: myfyrwyr a all brofi bod eu cyfeiriad yn ystod y tymor (a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaethau Academaidd) y tu allan i Barth Teithio Dinas Abertawe First Cymru (gweler y map atodedig), ac nad oes unrhyw siwrnai sengl ar gludiant cyhoeddus ar gael iddynt a fyddai’n cymryd llai na 45 munud i gyrraedd y campws priodol. Y nod yw ategu a gweithio mewn cytgord â Chynllun Teithio Cynaliadwy’r Brifysgol. Gwnewch gais i Swyddfa Weinyddol Ystadau yn y ffordd arferol am y trwyddedau hyn. Ar gyfer Campws Parc Singleton, caiff y trwyddedau hyn eu cyfyngu i’r Cae Hamdden yn unig.

Bydd cost trwydded myfyriwr yn gyfwerth â Band A cyflog staff, sef £44 y flwyddyn academaidd ar hyn o bryd.

Yn olaf, gall yr holl fyfyrwyr sydd â cherbyd ddefnyddio campysau’r Brifysgol rhwng 1600 ac 0800 bob dydd, a thrwy’r dydd ar y penwythnos, am ddim. Ond, i sicrhau bod y system Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR) yn adnabod y cerbyd, bydd angen gwneud cais am drwydded myfyriwr, a bydd agen talu ffi weinyddol o £5. Mae ffurflenni cais ar gael o dderbynfa swyddfa Ystadau neu drwy e-bostio estates-carparking@abertawe.ac.uk.

Sylwer, ar gyfer y categori hwn, y bydd y system ANPR yn cyhoeddi Rhybudd Cosb am Barcio i geidwad cofrestredig y cerbyd yn awtomatig os bydd y cerbyd yn parcio ar y naill gampws neu’r llall y tu allan i’r cyfnodau awdurdodedig.


first student area map

Parth Teithio Dinas Abertawe First Cymru

Iau Mehefin 9th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

rugbyFis Gorffennaf eleni daw’r byd i Abertawe ar gyfer twrnamaint rygbi saith bob ochr Pencampwriaeth Prifysgolion y Byd (WUS) Ffederasiwn Chwaraeon Prifysgolion y Byd (FISU)!

Rhwng 7 a 9 Gorffennaf, bydd sêr rygbi saith bob ochr y dyfodol yn cystadlu ym Mhrifysgol Abertawe yn seithfed twrnamaint Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd. Bydd ugain tîm o ledled y byd yn cystadlu ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Prifysgol Abertawe ar Lôn Sgeti.

Gyda rygbi saith bob ochr wedi’i gynnwys yn y Gemau Olympaidd am y tro cyntaf eleni, yn Rio fis Awst, dyma ffordd wych o ddechrau haf cyffrous o chwaraeon a gweld athletwyr Olympaidd y dyfodol.

Bydd lefel y gystadleuaeth ar ei huchaf eleni, gyda thîm dynion Prydain Fawr yn amddiffyn ei bencampwriaeth. Mae’r twrnamaint yn cynnwys timau dynion a menywod o ledled y byd, gan gynnwys Seland Newydd, Awstralia, Japan, Canada, Ffrainc a’r Ariannin!

Yn ogystal â chael gwylio goreuon rygbi saith bob ochr, gall y gwylwyr gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau cyffrous eraill hefyd yn y Pentref Gwylwyr llawn hwyl.

Ddydd Iau (7 Gorffennaf) a dydd Gwener (8 Gorffennaf), rydym yn cynnig mynediad am ddim i’r twrnamaint i fyfyrwyr gyda cherdyn adnabod myfyriwr dilys. Bydd gemau o 9am tan 6:35pm ar y ddau ddiwrnod. Dydd Sadwrn (9 Gorffennaf), pris y tocynnau i’r rownd gynderfynol a’r rownd derfynol fydd £3-£5.

Ymunwch â ni fis Gorffennaf i groesawu’r byd i Abertawe a mwynhau rygbi o safon fyd-eang! Am ragor o wybodaeth, ewch i http://wucrugby2016.com.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

clearing-pic-300x170Mae’r Swyddfa Derbyn yn recriwtio staff i weithio ym mis Awst yn ystod cyfnod prysur Cadarnhau a Chlirio. Dyma adeg y flwyddyn pan fo’r Swyddfa Derbyn yn prosesu canlyniadau arholiadau holl ymgeiswyr Prifysgol Abertawe ac yn derbyn miloedd o alwadau ffôn gan ymgeiswyr sy’n chwilio am le drwy’r broses Clirio.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd ar gael yn ystod mis Awst (gan gynnwys ar y penwythnos) i fod yn rhan o’r tîm a fydd yn ateb ymholiadau ar y ffôn ac yn defnyddio cronfa ddata’r Swyddog Derbyn i greu cofnodion ar gyfer ymholiadau Clirio ac i wirio’r gronfa ddata i roi cyngor i ymgeiswyr cyfredol ar statws eu cais. Bydd dyletswyddau eraill yn cynnwys ffeilio, gwirio canlyniadau arholiadau a gwneud galwadau ffôn dilyn i fyny i gynghori ymgeiswyr ynghylch y broses ac i hyrwyddo’r Brifysgol.

Y dyddiadau fyddai’n RHAID i chi fod ar gael fyddai: Dydd Sadwrn 13eg Awst, yna Dydd Llun 15fed Awst hyd at Ddydd Gwener 26ain Awst (gan gynnwys y penwythnos, felly bydd rhaid i chi fod ar gael i weithio am y cyfnod cyfan hwn, er na fyddwch yn gweithio bob dydd – bydd rota wedi’i gosod!)

Y gyfradd fydd £8.77 yr awr. Mae’n rhaid eich bod â rhif Yswiriant Gwladol er mwyn cael eich talu gan y Brifysgol. Bydd sesiwn hyfforddi daledig yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 8fed Awst. Ond mae’r dyddiadau i’w cadarnhau. Bydd hyfforddiant yn orfodol.

 Myfyriwr amser llawn ym Mhrifysgol Abertawe
 Gallu siarad Saesneg yn rhugl
 Llythrennedd cyfrifiadurol
 Sgiliau bysellfwrdd a defnyddio cyfrifiadur ardderchog
 Sgiliau cyfathrebu da a chwrteisi ar y ffôn
 Gallu ffaith o dan pressure in Environment prysur
 Ar gael i weithio am y Works requisite
 Yn ddelfrydol hoffem fod gennych ryw fath o Langefni period relevant, megis ffaith mewn canolfan alwadau or Environment swyddfa

I ymgeisio am y lle hwn llenwch y ffurflen gais ganlynol https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/admissions-office-summer-work-application-form-2016 a’i chyflwyno erbyn dydd Gwener 1af Gorffennaf. Neu os oes gennych gwestiynau e-bostiwch borland@swansea.ac.uk

Mercher Mehefin 8th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Great hallAr 4 Gorffennaf 2016, bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal Cyngerdd Gala i nodi agoriad swyddogol y Neuadd Fawr. Mae gan y Prifysgol  nifer o docynnau ar gael i fyfyrwyr sy’n cael eu gwahodd i ymgeisio trwy system dynnu enwau ar hap. Cliciwch ar y ddolen isod i gyflwyno cais https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/gala-concert-ballot-application-students

Dalier sylw fod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am 9am Dydd Gwener 10fed Mehefin 2016.

Llun Mehefin 6th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University