Bydd Fersiwn Derfynol amserlen arholiadau mis Awst 2016 i’w gweld yn fuan yng nghyntedd Tŷ Fulton a dylai hefyd gael ei arddangos yn yr adrannau. Mae fersiwn bersonol ar gael nawr ar y FEWNRWYD yr ydych yn cael mynediad iddi drwy eich Cofnod Proffil Myfyriwr. A wnewch chi wirio’ch amserlen yn drylwyr i wneud yn siŵr fod pob arholiad yr ydych yn bwriadu ei sefyll wedi’i amserlenni.

Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi cofrestru â’r Swyddfa Anableddau/Gwasanaethau Lles i Fyfyrwyr sydd angen darpariaeth arbenigol yn ystod y cyfnod asesu gysylltu â Samantha Jones yn y Swyddfa Arholiadau ar 602164 neu drwy e-bostio samantha.l.jones@swansea.ac.uk cyn diwedd y tymor i drafod trefniadau arholiadau. Nid oes rhaid i ymgeiswyr sydd wedi cysylltu â’r Swyddfa Arholiadau wneud hynny eto.

Dylai myfyrwyr sy’n dymuno archebu llety ddilyn y ddolen:

 https://intranet.swan.ac.uk/OnlineStore/Admin/AdminProducts/Edit/1182

Bydd llety ar sail Ystafell yn Unig ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Bydd gan fyfyrwyr fynediad i gegin gyda thegell a microdon. Mae dillad gwely ar gael ond nid llieiniau. Nid oes offer arall. Y gost fydd £14.90 + vat y noson.

 

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR ARHOLIADAU

Amgylchiadau Esgusodol

Diffinnir amgylchiadau esgusodol fel “problemau neu ddigwyddiadau difrifol ac enbyd sydd y tu hwnt i reolaeth myfyriwr neu allu myfyriwr i ragweld a all effeithio ar ei berfformiad/pherfformiad a/neu a all atal myfyriwr rhag mynychu, cwblhau, neu gyflwyno asesiad ar amser”.

Mae’n bosib y bydd myfyrwyr y mae amgylchiadau esgusodol yn effeithio arnynt cyn arholiad, i’r fath raddau bod hyn yn debygol o gael effaith sylweddol ar eu perfformiad, am ystyried gohirio sefyll yr arholiad tan rywbryd yn y dyfodol. Yn yr achos hwn, dylai myfyrwyr gyflwyno cais am ohirio’r arholiad  hwnnw i’w Coleg.

Rhaid cyflwyno cais am ohirio ar sail amgylchiadau esgusodol mewn perthynas â bod yn absennol ar gyfer arholiad neu oherwydd salwch yn ystod arholiad i’r Coleg Cartref naill ai cyn dyddiad yr arholiad; neu o fewn 5 DIWRNOD GWAITH cyn i’r arholiad gael ei gynnal. Rhaid cyflwyno unrhyw gais o’r fath mewn ysgrifen gan ddefnyddio’r ffurflen benodedig a rhaid bod hon wedi’i hategu gan dystiolaeth ddogfennol. Cyfrifoldeb y myfyrwyr yw dod o hyd i dystiolaeth ategol a’i chyflwyno.

RHAID i fyfyrwyr sy’n syrthio’n sâl yn ystod arholiad roi gwybod i’r Prif Oruchwyliwr yr Arholiad naill ai yn ystod, neu yn syth ar ôl yr arholiad a CHYN gadael lleoliad yr arholiad. Rhaid cyflwyno unrhyw gais am amgylchiadau esgusodol oherwydd salwch yn ystod yr arholiad hefyd i’r Coleg Cartref o fewn 5 DIWRNOD GWAITH i gynnal yr arholiad yr effeithiwyd arno.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen berthnasol gwefan y Brifysgol yn: http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/examination-regulations-and-procedures/1-introduction/http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/examination-regulations-and-procedures/1-introduction/

Gwiriwch eich cyfrif e-bost myfyriwr am ragor o wybodaeth a gaiff ei dosbarthu gan y Gofrestrfa Academaidd yn fuan.

 

Gwener Gorffennaf 29th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bydd fersiwn wedi’i phersonoli ar gael ar eich Cofnod Proffil Academaidd o ddechrau mis Awst 2016. Sylwer: ni anfonir amserlenni personol trwy’r post i gyfeiriad cartref myfyrwyr.

Mawrth Gorffennaf 19th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

6 Comments

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr i fod yn rhan o brosiect cyffrous newydd i helpu i wella profiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym am i chi helpu i lunio dyfodol y Brifysgol drwy ddod i weithdy ‘Tu Hwnt i Ddisgwyliadau’ i rannu’ch syniadau.

Bydd ein prosiect, Tu Hwnt i Ddisgwyliadau, yn edrych ar bum maes allweddol:

  • Cyflwyno Dysgu, gan gynnwys adolygiad o’r Flwyddyn Academaidd (pryd cynhelir arholiadau, graddio a mwy) ac archwilio posibiliadau o fewn Technoleg Addysg.
  • Datblygiad Proffesiynol Myfyrwyr, gan gynnwys gweithio gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe i gynnwys cymwysterau ychwanegol yn eich gradd, dysgu sgiliau cyflogadwyedd y mae galw mawr amdanynt a gwneud yn siŵr bod gennych y cysylltiadau angenrheidiol â chyflogwyr posib adeg graddio.
  • Symudedd Myfyrwyr, gan gynnwys gweithio i ddarparu rhagor o gyfleoedd ar gyfer blynyddoedd a semestrau dramor a/neu mewn diwydiant.
  • Datblygu Rhaglenni, gan gynnwys adnabod unrhyw fylchau yn narpariaeth gyfredol y Brifysgol a chefnogi ein hacademyddion i archwilio rhaglenni newydd posib.
  • Asesu ac Adborth, gan gynnwys adolygu gweithdrefnau presennol asesu ac adborth ac ystyried cyflwyno ffyrdd newydd ac arloesol o’ch asesu i sicrhau eich bod yn cael cymaint â phosib o’ch aseiniadau a’ch adborth.

 

Ddydd Llun, 12 Medi 2016 o 10:30am tan 2:00pm (lleoliad i’w gadarnhau) bydd y tîm Tu Hwnt i Ddisgwyliadau yn cynnal Gweithdy, ac rydym yn awyddus i fyfyrwyr ddod. Darperir cinio am ddim!

 

Yn y Gweithdy cewch gyfle i leisio’ch barn ar gyfeiriad tair o’r themâu uchod – Cyflwyno Dysgu, Datblygiad Proffesiynol Myfyrwyr a Symudedd Myfyrwyr. Ynghyd â staff y Brifysgol, byddwch yn mynd i fan greadigol i drafod beth yr hoffech weld Prifysgol Abertawe’n ei ddatblygu yn y meysydd allweddol hyn.

 

Dyma’ch cyfle i leisio’ch barn wrth i’r Brifysgol wneud gwelliannau allweddol, felly peidiwch â cholli’r cyfle! Dywedwch wrth dîm y prosiect y byddwch yn dod drwy e-bostio gobeyond@abertawe.ac.uk, a byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth atoch cyn gynted â phosib. Fel arall, os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi anfon e-bost atom.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Llun Gorffennaf 18th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Fe ganfyddwch rywbeth blasus i’w fwyta yn ein holl allfeydd ledled y ddau gampws drwy gydol misoedd Mehefin, Gorffennaf a Medi. Blas

Cymerwch olwg ar yr amseroedd agor isod:

CAMPWS SINGLETON

Dydd Llun 20fed o Fehefin i Dydd Sul 18fed o Fedi 2016

Dydd Llun i Dydd Gwener

Blas (Llawr Gwaelod, Tŷ Fulton) 0800-1600

Caffi Fusion (Llawr 1af, Tŷ Fulton) 1100-1430

Caffi Glas (Llawr 1af, ILS 1) 0900-1700

Callaghans (Llawr Gwaelod Isaf, Adeilad James Callaghan) 0800-1430

Blas (Pwll Cenedlaethol Cymru) 0800-1800

Bar Taliesin (Llawr 1af, Taliesin) 1000- 1600 (Open late if there is a show)

Bydd Bar Taliesin AR GAU drwy gydol mis Awst 2016

Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Blas (Pwll Cenedlaethol Cymru) 0900-1600

CAMPWS BAE

Dydd Llun 18fed i Dydd Gwener 22ain o Orffennaf 2016

Y Neuadd Fawr – AR GAU

52 Degrees – AR AGOR 0800-2300 Yn cynnig bwyd poeth

Coffeeopolis – AR AGOR 0800-2000 Yn cynnig coffi Starbucks, brechdanau, paninis a byrbrydau.

Y Core (Cegin, Stryd a Koop) – AR GAU

Dydd Sadwrn 23ain a Dydd Sul 24ain o Orffennaf 2016

Y Neuadd Fawr – AR GAU

52 Degrees – AR AGOR 0800-1700 (Dydd Sadwrn) / 1100-1700 (Dydd Sul) Yn cynnig bwyd poeth

Coffeeopolis – AR GAU

Y Core (Cegin, Stryd a Koop) – AR GAU

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gan ei bod yn Wythnos Raddio yr wythnos nesaf a disgwyliwn nifer cynyddol o bobl angen defnyddio gwasanaethau bws, rydym wedi trefnu gyda First i gynyddu amlder gwasanaethau rhif 10 ac 8.

Ewch i http://myunijourney.traveline.cymru/swansea-university/  i weld yr amserlenni.

Mercher Gorffennaf 13th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University