Yn ystod gwyliau’r haf, mae tîm Arlwyo ar y Campws wedi bod yn brysur yn adolygu ein darpariaeth arlwyo ac yn gwneud newidiadau i’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddiwallu anghenion ein cymuned amrywiol o fyfyrwyr a staff.942-uni_stock_322

Ar Gampws Parc Singleton, rydym wedi ailwampio gwedd ac awyrgylch Callaghan’s ac i gyd-fynd â hynny, rydym wedi ychwanegu rhai dewisiadau gwych at y bwydlenni brecwast ac amser cinio; gan gynnwys bara Celtaidd wedi’i lenwi â selsig a bacwn, wafflau melys, bara naan â dewis o lenwadau a thatws pob â llenwad poeth y dydd. Dewch draw i wybod mwy!

Rydym wedi gwrando ar adborth gan ein holl gwsmeriaid ac mewn ymateb, rydym wedi estyn oriau agor Blas yn Nhŷ Fulton. Mae’r caffi hwn, sydd nesaf at Costcutter ym mlaen Tŷ Fulton, bellach ar agor drwy’r dydd i bawb ei fwynhau, o 11am tan 3pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n cydweithwyr ar y tîm Cynaladwyedd hefyd sydd yn ein helpu i sicrhau bod Arlwyo ar y Campws yn cynnig gwasanaeth arlwyo gwirioneddol gynaliadwy. Fel y gwyddoch, mae cwpanau tafladwy yn bwnc llosg ar hyn o bryd, gyda thua 2.5 biliwn o gwpanau coffi’n cael eu taflu bob blwyddyn yn y DU! Rydym yn awyddus i wneud ein rhan i helpu i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol hon, felly mae’n bleser mawr gennym hysbysu y gallwch ddefnyddio eich cwpanau cadw ym mheiriannau gwerthu diodydd poeth BVS bellach. Mae’r peiriannau hyn i’w gweld mewn lleoliadau amrywiol ar y ddau gampws. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

Ar Gampws y Bae, rydym bellach yn gweithio’n agosach gydag Undeb y Myfyrwyr yn 52 Degrees. Mae’r caffi/bar hamddenol hwn sydd nesaf at The Core wedi cael ychydig o ailwampio a bellach mae’n cynnig gemau bar, yn ogystal â pizza a phasteiod i fynd hyd at 11pm!

Yn ystod y flwyddyn academaidd, byddwn yn ystyried ffyrdd o gasglu’ch adborth a’ch sylwadau am ein gwasanaethau, fel y gallwn barhau i gynnig bwyd da a maethlon am brisiau rhesymol i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres gan gyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am Arlwyo ar y Campws yn y cyfamser, cysylltwch â ni yn eat@abertawe.ac.uk neu ewch i’r wefan www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/gwasanaethau/arlwyo, lle gallwch ddarllen mwy am yr holl leoedd gwych i fwyta ac yfed ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton.

Iau Medi 29th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Rydym angen cyfranogwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth ymddygiadau bwyta yn edrych ar snac-logosut all emosiynau gael effaith ar ein canfyddiadau blas. Disgwylir i gyfranogwyr fynychu dwy sesiwn 30-45 munud wythnos ar wahân. Oherwydd natur yr astudiaeth nid yn anffodus ar gael ar gyfer y rhai sydd â hanes o anhwylderau bwyta, alergedd neu anoddefiad bwyd.

Am eich amser cewch eich talu £12 ag arian parod neu £15 mewn talebau. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Aimee Pink, 747531@swansea.ac.uk

Mercher Medi 28th, 2016

Posted In: Amrywiol

6 Comments

Mae croeso i fyfyrwyr ac aelodau staff Iddewig, a phawb arall sydd â diddordeb, i ddathlu’r flwyddyn newydd Iddewig gyda ni yn ystafell 216, adeilad Kier Hardie, am 2 – 3pm Dydd lau 6ed Hydref, yn Ystafell 230, adeilad Kier Hardie, i gynnig llwncdestun ac i fwynhau’r danteithfwyd traddodiadol, sef afal mewn mêl.139911946

Er mwyn amcangyfrif faint o win a bwyd fydd eu hangen, a wnewch gadarnhau os ydych yn bwriadu dod os gwelwch yn dda trwy gysylltu â’r Athro Adi Armoni.

Os oes gennych unrhyw anghenion o ran hygyrchedd neu ddeiet, anfonwch e-bost at Adi Armoni cyn y ddigwyddiad os gwelwch yn dda.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

CAMPWS BAE899-uni_stock_111

Y Neuadd Fawr – AR AGOR 1100-1700 (Dydd Llun i Dydd Sadwrn) / 1200-1600 (Dydd Sul)

52 Degrees – AR AGOR 1000-2300 (Dydd Llun i Dydd Sul). Bwyd poeth ar gael bob diwrnod tan 21:00 gyda dewisiadau tecawê ar gael drwy’r dydd tan 23:00

Y Core – AR AGOR Dydd Llun i Dydd Gwener 0730-1600 (Cegin) / 1100-1400 (Stryd) / 1100-1500 (Koop). AR GAU Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

Coffeeopolis AR AGOR 0800-1700 (Dydd Llun i Dydd Gwener) Yn cynnig coffi Starbucks, brechdanau, paninis a byrbrydau. AR GAU Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

CAMPWS SINGLETON

Café Glas (ILS 1) – AR AGOR 0730-1700 (Dydd Llun i Dydd Gwener) / AR GAU Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

Callaghans – AR AGOR 0800-1600 (Dydd Llun i Dydd Gwener) / AR GAU Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

Blas (Llawr Gwaelod, Tŷ Fulton) – AR AGOR 0730-1900 (Dydd Llun i Dydd Gwener) / 1100-1500 (Dydd Sadwrn a Dydd Sul)

Bar Taliesin – AR AGOR 1000 – Tan Hwyr (Dydd Llun i Dydd Gwener) / 1100-1500 (Dydd Sadwrn) / AR GAU Dydd Sul

Caffi Fusion (Llawr 1af, Tŷ Fulton) – AR AGOR 1100-1430 (Dydd Llun i Dydd Gwener) / AR GAU Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Hoffi Coffi (Llyfrgell) – AR AGOR 0830-1800 (Dydd Llun i Dydd Gwener) / Dydd Sul 1200-1600 / AR GAU Dydd Sadwrn)

Blas (Pwll Cenedlaethol Cymru) – AR AGOR 0800-1800 (Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener) / 0800-2000 (Dydd Mawrth a Dydd Iau) / 0900-1600 (Dydd Sadwrn a Dydd Sul)

JC’s Bar – AR AGOR 1200-1830 (Dydd Llun i Dydd Gwener) / AR GAU (Dydd Sadwrn a Dydd Sul)

Mawrth Medi 27th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Dros y blynyddoedd, mae ein dysgwyr wedi dweud wrthym pam eu bod wedi dysgu Cymraeg. Mae rhain yn cynnwys, cynyddu sgiliau er mwyn gwella cyfleoedd gyrfaol , i ddysgu am ddiwylliant, hanes a llenyddiaeth gyfoethog Cymru  er mwyn gwneud ffrindiau newydd a mwynhau eu hunain. Ar lefel gymdeithasol mae siarad a deall Cymraeg yn agor drysau i chi i brofi agweddau newydd ar fywyd a diwylliant Cymru. Yn ogystal, mae’r gallu i gyfathrebu mewn mwy nag un iaith yn cynnig manteision cymdeithasol a seicolegol. Er enghraifft gallwch ehangu eich cylch cymdeithasol, ennill mwy o hunan-hyder a rhoi hwb i’ch creadigrwydd.dsc_2498

Ydych chi’n siarad Cymraeg yn rhugl neu fel ail iaith ond yn ddi-hyder i wneud mewn rhai sefyllfaoedd? Bydd gwersi gloywi iaith yn eich helpu chi i fagu hyder a’ch cefnogi yn eich ymdrechion i fyw bywyd fwy Cymreig!  Dim amser i ddod i ddosbarth? Mae’r cwrs Graenus Arlein yn berffaith i siaradwyr Cymraeg sydd eisiau gwellai’u sgiliau neu i fagu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg mewn amryw sefyllfaoedd.

Sesiwn blasu i ddechreuwyr: 4 o’r gloch Dydd Mercher (28 Medi), Ystafell 59B, Adeilad Talbot, Campws Singleton (mynedfa tu ôl i’r llyfrgell. 8.3 ar fap y campws)

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu dod i’r sesiwn  gallwch ddanfon e-bost atdysgucymraeg@abertawe.ac.uk i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod pryd y bydd dosbarthiadau i fyfyrwyr  yn ddechrau.

Dewch o hyd i ni ar Facebook a Twitter – Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, neu cliciwch yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/academihywelteifi/dysgucymraeg/

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University