Bydd Fersiwn Derfynol amserlen arholiadau mis Ionawr 2017 yn cael ei harddangos yn fuan yng nghyntedd Tŷ Fulton a’r Colegau a Chanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae. Dylai copïau hefyd fod wedi eu harddangos mewn Adrannau.

Mae fersiwn bersonol bellach ar gael ar y FEWNRWYD y gallwch fynd ati trwy eich Cofnod Proffil Myfyriwr (nid Blackboard).

Edrychwch yn ofalus ar eich amserlen er mwyn sicrhau bod yr holl arholiadau yr ydych yn disgwyl eu sefyll wedi’u rhestru.

Dylai’r ymgeiswyr sydd wedi cofrestru gyda’r Swyddfa Anableddau ac y bydd angen darpariaeth benodol arnynt yn ystod y cyfnod asesu gysylltu â’r Swyddfa Arholiadau ar 602164 neu anfon e-bost at examsoffice@swansea.ac.uk er mwyn trafod trefniadau’r arholiadau.

Darllenwch y cyfarwyddiadau llawn i ymgeiswyr arholiad ar y ddolen ganlynol

http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/examination-regulations-and-procedures/1-introduction/

Mawrth Tachwedd 29th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Os cwblhaoch gwrs gyda ni yn 2016, byddwn yn cysylltu â chi o 10 Tachwedd i ofyn i chi gwblhau arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE). Mae hwn yn arolwg cenedlaethol byr y mae’n rhaid i bob prifysgol ei gwblhau.3

Byddwn yn gofyn i chi beth rydych wedi bod yn ei wneud chwe mis ar ôl cwblhau’ch gradd, boed yn weithio, teithio neu ennill profiad bywyd, hoffem glywed gennych.

Mae canlyniadau’r arolwg yn ddienw ac fe’i defnyddir mewn ystadegau hanfodol e.e. tablau cynghrair ac arweiniadau i brifysgolion, megis Unistats. Po fwyaf o ymatebion y cawn, felly, y gorau y bydd canlyniadau Prifysgol Abertawe.

Byddwn yn cysylltu â chi drwy:

  • E-bost (gallwch gwblhau’r arolwg ar-lein)
  • Post (gallwch anfon yr holiadur atom ar bapur drwy radbost)
  • Galwad ffôn (gallwch chi neu drydydd parti ateb y cwestiynau)

Mae croeso i chi ddewis peidio â chwblhau’r arolwg ar unrhyw adeg drwy ein hateb drwy’r manylion cyswllt a ddarparwn. Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych, a chofiwch fod Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) ar gael o hyd i roi cyngor a chymorth, am ddim, am hyd at bum mlynedd ar ôl graddio. E-bostiwch employability@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 513226.

Llun Tachwedd 28th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

picture133Rhybudd pwysig i holl fyfyrwyr – Diffoddiad Abertawe! Mae’r Diffoddiad Nadolig Mawr yn digwydd ar Ddydd Gwener 2il Rhagfyr am 5.30pm-8.00pm.

Bydd Gwasanaethau Diogelwch, Iechyd ac Amgylcheddol (SHE) yn cynnal ymarfer diffoddiad ar nos Wener, 2il Rhagfyr. Mae hyn yn rhan o Fis Ymwybyddiaeth Ynni a’n hymdrechion i dynnu sylw at ein defnydd o ynni a’i leihau yn enwedig cyn y gwyliau sydd ar y gweill. Cynhelir y digwyddiad rhwng 5.30pm ac 8.00pm. Dilynir gan pizza yn JC’s.

Hoffem ofyn am eich cyfranogiad rhagweithiol yn hyn. Diffoddwch y golau ac offer eraill nad ydynt yn cael eu defnyddio. Bydd hyn yn arbed amser i wirfoddolwyr heno.

Bydd y diffoddiad yn cynnwys troi holl offer nad ydynt yn hanfodol mewn ardaloedd swyddfa, addysgu a cheginau i ffwrdd sydd wedi cael eu cadw ymlaen cyn y penwythnos. Hynny yw: cyfrifiaduron, monitorau, argraffwyr gliniaduron, goleuadau, dosbarthwyr dŵr a pheiriant coffi ac ati. Wedyn, byddwn yn rhestru’r gyfradd ddiffodd yn yr holl adeiladau a archwilir ac yna cymharu defnydd ynni yn ystod y ‘Diffoddiad’ gyda defnydd ynni ar benwythnos tebyg. Bydd hyn yn dangos yr arbedion gwirioneddol y gellir eu cyflawni gydag ond ychydig o newidiadau i’n ffordd o weithio.

Uchafbwyntiau Diffoddiad y llynedd:

  • 63% o gyfradd diffodd o’i chymharu â 43% yn 2014 mewn 13 o adeiladau wedi’u harchwilio
  • Ar benwythnos Diffodd y llynedd (Rhag, 2015), defnyddiwyd 6% yn llai o drydan na’r penwythnos cynt.

A allaf wirfoddoli i gynorthwyo?

Gallwch – mae angen staff arnom i wirfoddoli i droi’r offer i ffwrdd. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma https://goo.gl/forms/24Ip5bIiV5RY9Efp2

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch y Diffoddiad Nadolig Mawr gallwch yrru e-bost i Wasanaethau SHE ar sustainability@swansea.ac.uk.

Llawer o ddiolch,

Tîm Cynaliadwyedd

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

Bydd y gwasanaethau a ganlyn wedi cau o 12:00yp ddydd Mawrth 29 Tachwedd:
• Arian@BywydCampws
• Rhyngwladol@BywydCampws
• Llesiant@BywydCampws
Byddwn yn ailagor fel arfer am 9yb Ddydd Mercher 30 Tachwedd.
Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod.

Cofion gorau

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

 Dydd Gwener 9 Rhagfyr (Drysau’n agor am 7yh)

Bar JCs, ail lawr, Tŷ Fulton

Cerddoriaeth Byw

Elw mynd at Mind

 cheese-and-wine-flyer-dec16

Tocynnau ymlaen Llaw yn £5 yr un

Tocynnau: http://swanseasu.nutickets.com/20024

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University