Mae sesiwn galw heibio’r Arian@BywydCampws ddydd Mawrth 31 Ionawr yng Nghampws y Bae wedi ei chanslo.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau ddydd Iau 2 Chwefror.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Llun Ionawr 30th, 2017

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd cysgodfannau bysiau Campws y Bae yn cael eu gosod wythnos nesaf – dydd Llun 30 Ionawr tan ddydd Gwener 3 Chwefror.

Nodwch fodd bynnag :

Ni fydd unrhyw fysiau yn stopio yn yr arosfeydd hyn dros y cyfnod hwnnw. Bydd pob bws yn stopio wrth y gysgodfan sydd yn union gyferbyn â Champws y Bae.

 

Gwener Ionawr 27th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

Rhowch gynnig ar raglen Wythnos o Waith Darganfod i gael rhagflas ar wirfoddoli yn y gymuned. Os hoffech weithio gyda phobl hŷn, pobl ifanc, neu os yw gweithio â brws paent neu yn yr ardd yn apelio’n fwy, mae gennym rywbeth at ddant pawb! Am ragor o wybodaeth neu i wirfoddoli, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk neu galwch heibio’r swyddfa!

Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl a gwella’ch CV ar yr un pryd? Mae’r Cynllun Gwirfoddoli â Chymorth yn cyflwyno myfyrwyr i wirfoddolwyr ag anableddau dysgu, cyflyrau’r sbectrwm awtistiaeth a/neu broblemau iechyd meddwl i’w cefnogi gyda thasgau amrywiol yn y mudiad.

Mae angen i wirfoddolwyr ymrwymo i gyfnod amser penodol bob wythnos i bawb gael y gorau o’r cynllun. E-bostiwch Kirsty yn k.rowles@abertawe.ac.uk erbyn 10 Chwefror i ofyn am ffurflen gais!

Mae ceisiadau’n cael eu derbyn nawr ar gyfer taith haf rhaglen Partneriaeth Abertawe a Siavonga i Siavonga yn Sambia. Mae Darganfod (gwirfoddoli i fyfyrwyr yn Abertawe) wedi bod yn gweithio gyda Grŵp Maeth Siavonga, Prifysgol Sambia, a chydag ysgolion a grwpiau menywod yn Siavonga ers wyth mlynedd. Mae gennym berthnasoedd cryf â’r gymuned yn Siavonga ac rydym yn gweithio’n agos  gyda nhw i gynllunio mis o wirfoddoli sy’n ymateb i’r anghenion maen nhw eu hunain wedi’u nodi.

Bydd grŵp bach o fyfyrwyr  yn treulio’r rhan fwyaf  o fis Gorffennaf yn Sambia, gyda chefnogaeth staff Darganfod. Maent yn cynllunio gweithdai ar bynciau y mae pobl yn Siavonga wedi gofyn i ni ymdrin â nhw ac yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr o Grŵp Maeth Siavonga a myfyrwyr o Brifysgol Sambia i’w cyflwyno i ysgolion a grwpiau menywod.

Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o brosiect cynaliadwy a arweinir gan gymuned leol. Cewch gefnogaeth dda ond bydd disgwyl i chi gymryd rôl lawn wrth gynllunio a chyflwyno gweithdai.

Dyma beth mae myfyrwyr blaenorol wedi’i ddweud:

‘’[Mae’r prosiect hwn yn rhoi] rhyddid i chi ddewis eich prosiect, mae’n rhoi cyfrifoldeb ac ystyr i wirfoddoli yn fwy nag unrhyw brosiect gwirfoddoli arall’’

“Roedd pob munud yn teimlo fel bod pwrpas ac ystyr iddi.”

“Ar y cyfan, roedd yn brofiad anhygoel sy’n datblygu cymeriad, ac aeth â mi allan o gysur fy nghynefin, ond roedd yn hynod wobrwyol. Byddwn yn ei wneud eto mewn chwinciad.”

Cyfanswm cost y daith yw £1,600, ond gall myfyrwyr cymwys yn y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn, myfyrwyr gradd Meistr a myfyrwyr PHD a fydd yn parhau â’u hastudiaethau yn Abertawe yn hydref 2018 dderbyn bwrsariaeth o £600 i helpu gyda hyn fel arfer.

I wneud cais neu i gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk neu galwch heibio i’n swyddfa yn Nhŷ Fulton am sgwrs.

Yn olaf, rhowch gipolwg ar y neges ddiweddaraf ar ein blog – http://discoverysvs.org/a-new-year-in-discovery/

Iau Ionawr 26th, 2017

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gall unrhyw fyfyriwr/fyfyrwyr â syniad busnes gwych gofrestru am y cyfle i ennill £250 gan Santander i roi cynnig ar y syniad hwnnw.

Y cyfan y mae angen ei wneud yw dweud wrth ein beirniaid arbenigol (gan gynnwys cynrychiolwyr o Santander) mewn 60 eiliad beth yw eich syniad busnes a sut y byddech yn defnyddio’r £250.

Bydd y cyflwyniadau gorau’n ennill £250 a phedwar mis i fasnachu heb risgiau!

YN AGORED I’R HOLL FYFYRWYR

BWRSARIAETHAU CYFYNGEDIG AR GAEL!

Pryd: Dydd Mercher, 1 Chwefror 2017

Amser: 2pm

Lle: CBE 239, Yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae

I gofrestru eich lle: entrepreneurs@swansea.ac.uk

 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych!

Dymuniadau gorau,

Menter Tîm IfEL

Mawrth Ionawr 24th, 2017

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Enillydd 2016: Mirror of Heaven: Byzantine Silverware in Use gan Heaven Hunter-Crawley

Mae Cystadleuaeth ‘Ymchwil fel Celf’ 2017 bellach yn derbyn ceisiadau a’r dyddiad cau yw 8 Ebrill 2017. Mae Ymchwil fel Celf yn rhoi cyfle i chi, yr ymchwilydd, yr aelod staff neu’r myfyriwr, gyfleu dynoliaeth a harddwch eich gwaith mewn llun a geiriau sy’n crynhoi’ch ymchwil.

Pwy gaiff gyflwyno cais i’r gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob aelod staff ac ymchwilydd, o fyfyrwyr israddedig i Athrawon, sy’n astudio neu’n gweithio neu’n cefnogi ymchwil mewn unrhyw faes neu ddisgyblaeth. Mae hyn yn cynnwys y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Peirianneg, y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, y Gyfraith, Gwyddoniaeth a Rheolaeth. Popeth!

Pam dylech roi cynnig arni?

  • Cyfathrebu a chydnabyddiaeth; cyfle i ymgysylltu â’r cyhoedd am eich ymchwil, ac i ennyn brwdfrydedd.
  • Bydd eich cais yn cael ei arddangos mewn lleoliadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol
  • Mae pob cais yn cael ei atgynhyrchu ar ffurf cerdyn post y gallwch ei ddefnyddio i hyrwyddo’ch ymchwil
  • Gallwch hyrwyddo’ch ymchwil drwy wefan y Brifysgol, trwy gysylltiadau prosiectau allanol, a thrwy gyfryngau cymdeithasol.
  • Caiff eich cynnig ei feirniadu gan banel o newyddiadurwyr, ymchwilwyr a ffotograffwyr nodedig o’r DU
  • Dewiswyd rhai o’r cynigion blaenorol ar gyfer cyhoeddiad Prifysgol Abertawe, sef Momentwm, ac ar gyfer cardiau Nadolig y Brifysgol

Sut mae gwneud cais?

  • Rhoi teitl iddo
  • Ysgrifennu paragraff byr diddorol – am yr ymchwil, am yr agwedd ddynol … beth bynnag sydd, yn eich barn chi, yn cyfleu ciplun neu hanes diddorol o’ch gwaith ymchwil (150 o eiriau)
  • Cwblhau ffurflen gais
  • Danfon eich ceisiadau at: surfimage@abertawe.ac.uk erbyn 8 Ebrill 2017

Mae rhagor o fanylion am y gystadleuaeth ac am sut i gyflwyno cais, yn ogystal â lluniau o geisiadau’r llynedd ar gael ar Ymchwil fel Celf.

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University