Mae cannoedd o bobl ifanc yn marw bob blwyddyn o gyflwr calon heb ei ganfod.

Peidiwch a chymryd y risg!

Archebwch sgriniad calon heddiw!

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe

Chwefror 18fed 2017 9:00yb – 4:30yh

Ar gael i Staff, Myfyrwyr a defnyddwyr Pentrefi

Chwaraeon Prifysgol Abertawe sy’n 18-35 oed

£5 y pen

Nid oes llawer o leoedd ar ol a chant eu dyrannau ar sail cyntaf i’r felin caiff falu.

Am fwy o wybodaeth am Sgrinio Cardiaidd a gwaith Calonnau Cymru ewch ar www.welshhearts.org

Archebwch eich apwyntiad drwy e-bostio Leanne – L.J.Brake@Abertawe.ac.uk

Mawrth Ionawr 24th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Cynigio, Llesiant

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei rhestru fel yr ail brifysgol orau yn y Deyrnas Gyfunol am gynhwysiant, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol, yn rhestr flynyddol Stonewall o’r 100 o leoedd mwyaf cynhwysol i weithio ynddynt.

‌Eleni, derbyniodd Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall geisiadau gan dros 430 o fusnesau a sefydliadau yn y Deyrnas Gyfunol, gyda dros 90,000 o weithwyr yn cwblhau arolwg staff yn genedlaethol.

Mae’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn ffordd effeithiol o fesur ymdrechion sefydliadau i daclo gwahaniaethu a chreu gweithle cynhwysol ar gyfer gweithwyr lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT).

Ers 2005, mae mwy nag 800 o gyflogwyr mawr wedi cymryd rhan yn y Mynegai ac wedi defnyddio meini prawf Stonewall fel model o arfer da.

Meddai Cath Elms, cyd-gadeirydd Rhwydwaith Staff LGBT+ Prifysgol Abertawe:

“Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i wella’i pherfformiad ym Mynegai 100 Cyflogwyr Gorau Stonewall, gan symud o safle 36 y llynedd, i safle 31 eleni.

Ers i’r brifysgol gymryd rhan yn y Mynegai am y tro cyntaf, rydym wedi neidio 308 safle, ac wedi cynnal cynnydd yn ystod y chwe blynedd diwethaf sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd gwaith a phrofiadau ein cymuned LHDT+.

Rydym yn falch iawn o’n henw da fel sefydliad sy’n dathlu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cynhwysiant. Eleni, derbyniodd Rhwydwaith Staff LGBT+ y brifysgol wobr ‘Grŵp Rhwydwaith Cymeradwyaeth Uchel’ Stonewall ac rydym yn anelu at adeiladu ar y llwyddiant hwn ar gyfer y dyfodol

Llun Ionawr 23rd, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

Beth yw Diwrnod Coffáu’r Holocost?

Diwrnod Coffáu’r Holocost yw Diwrnod Coffa Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i goffáu dioddefwyr a goroeswyr yr Holocost ac erledigaethau’r Natsïaid, yn ogystal ag achosion eraill o hil-laddiad ledled y byd, gan gynnwys rhai yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. Rhwng 1941 a 1945, ceisiodd y Natsïaid ddinistrio holl Iddewon Ewrop, drwy ymgais llofruddiaeth systematig a chynlluniedig, yn yr hyn sy’n cael ei adnabod bellach fel yr Holocost. Erbyn diwedd yr Holocost, roedd chwe miliwn o ddynion, menywod a phlant Iddewig wedi marw mewn gwersyll-garcharau, getoau a saethu torfol. Yn ogystal, lladdwyd pum miliwn o bobl eraill mewn llofruddiaethau torfol gan y Natsïaid, gan gynnwys pobl LGBT, pobl anabl a rhai â salwch meddwl, Slafiaid, pobl Romani a phobl liw, gyda chyfanswm y marwolaethau’n cyrraedd tuag 11 miliwn.

Pam y mae Diwrnod Coffáu’r Holocost yn bwysig?

Mae’r gorffennol yn rymus ac mae’n bwysig ein bod yn dysgu ei wersi i’r dyfodol, gan sicrhau diogelwch rhag casineb. Mae’r un mor bwysig heddiw i ni ddysgu gwerthfawrogi a deall pawb yn ein cymdeithas.  Mae’n rhaid i ni gydnabod bod gennym gyfle i ddysgu gan gamgymeriadau hanes ac, ar Ddiwrnod Coffáu’r Holocost, rydym yn cofio.

Pryd a ble bydd Prifysgol Abertawe yn nodi Diwrnod Coffáu’r Holocost?

Ddydd Gwener 27 Ionawr, yn Ystafell SURF, Llawr 1af Tŷ Fulton, Campws Singleton, o 13:00 tan 14:00.

Sut bydd Prifysgol Abertawe yn nodi Diwrnod Coffáu’r Holocost?

Bydd y Dirprwy Is-ganghellor, Martin Stringer, yn cyflwyno sgwrs o’r enw, Why remember? From Genocide to Micro-Aggressions and Back Again.  Gan ddechrau gyda’r drafodaeth ehangach am hil-laddiad a choffáu hil-laddiadau’r ugeinfed ganrifa, rhoddir ystyriaeth bellach i fathau eraill o wahardd a glanhau ethnig, creu arallrwydd a’r drafodaeth gyfredol am hiliaeth, homoffobia, islamoffobia etc, gan gynnwys tueddfryd anymwybodol a micro-ymosodedd.

Yn ail, bydd Dr Glenn Miles yn archwilio effaith barhaus hil-laddiad ar Cambodia a sut mae’r wlad wedi’i hadfer ei hun.  Bydd Dr Miles yn siarad am unigolion a phrosiectau mae wedi gweithio gyda nhw dros y 29 o flynyddoedd diwethaf, mewn gwersylloedd ffoaduriaid, slymiau dinasoedd, ardaloedd golau coch a chymunedau sydd wedi cael eu troi allan o’u cartrefi. gan ddangos sut mae’r wlad wedi dod yn fwy optimistaidd dros y blynyddoedd, gyda hunanhyder y bobl ifanc a’u hyder yn eu dyfodol yn tyfu.

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb.  Cysylltwch â Huw Lewis (h.r.lewis@swansea.ac.uk  os hoffech fynychu.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

728-tic-tennant-place-at-night-540x238-q80Gall myfyrwyr ar Gampws y Bae nawr barcio am ddim, y tu allan i oriau, ym maes parcio staff Campws y Bae, os ydynt yn cael ‘trwydded barcio y tu allan i oriau’.  Bydd y trwyddedau ar gael am ffi weinyddol untro o £5 ac mi fyddant yn ddilys o 1 Ionawr 2017 tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.  Bydd gan ddeiliaid trwydded yr hawl i barcio ar yr amseroedd canlynol:

  • Rhwng 4pm a 8am (dyddiau’r wythnos)
  • Rhwng 4pm dydd Gwener a 8am dydd Llun

I gael trwydded bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais.

Mae parcio yn amodol ar Delerau ac Amodau.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen dylech ei e-bostio hi i estates-carparking@swansea.ac.uk

Bydd eich cais yn cael ei wirio a’i brosesu a byddwch yn cael e-bost gan yr adran ystadau o fewn 14 diwrnod yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch gasglu eich trwydded o’r swyddfa MyUniHub.

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

2 Comments

Mae Arlwyo’r Campws yn awyddus i gael gwybod eich barn am y gwasanaethau arlwyo rydym yn eu darparu i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr yng nghampws Prifysgol Abertawe. Gan hynny rydym wedi penodi Beaufort Research, cwmni ymchwil annibynnol i gynnal arolwg byr i ni er mwyn gallu deall barn myfyrwyr a staff ynglŷn â’r gwasanaethau arlwyo sydd ar gael.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech neilltuo ychydig o funudau i gwblhau holiadur ar-lein er mwyn i ni gael gwybod eich barn. Nid oes ots os nad ydych yn defnyddio gwasanaethau arlwyo’r campws ar hyn o bryd – byddem yn falch o gael eich barn serch hynny. Bydd enwau’r holl rai hynny sy’n cymryd rhan yn cael eu rhoi mewn raffl i ennill un o dair taleb rhodd Amazon gwerth £50, gyda’r enillwyr yn cael eu dewis ar hap gan Beaufort.

Yn syml cliciwch ar y ddolen isod a chewch eich cyfeirio at yr arolwg – ni ddylai gymryd dim mwy na 10 munud i’w gwblhau. Mae’r atebion a nodwch ar yr holiadur yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd Beaufort yn datgelu enwau’r rhai hynny sy’n cymryd rhan, i ni. Gweinyddir casglu’r canlyniadau’n gan Beaufort ac adroddir yn ôl i ni ar lefel gyfanredol yn unig.

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148112073425

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am yr arolwg, cysylltwch â mi drwy’r cyfeiriad e-bost isod. Neu, mae croeso i chi ffonio Beaufort Research ar 029 2037 8565.

Diolch o galon am eich cymorth ac edrychaf ymlaen at dderbyn eich barn.

Cofion

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

3 Comments

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University