Eleni bydd SafeZone Prifysgol Abertawe yn cael ei osod o amgylch canol Caerdydd ar gyfer Varsity Cymru.  Mae’r holl fyfyrwyr yn cael eu hannog i lawrlwytho’r ap cyn 5ed Ebrill.  Mae cyfarwyddiadau ar gael ar wefan SafeZone gyda’r manylion mewngofnodi a gafodd eu hanfon i’ch cyfeiriad e-bost myfyriwr bythefnos yn ôl.

Yn ystod y dydd, bydd tîm diogelwch y Brifysgol yng Nghaerdydd i’ch cynorthwyo gydag unrhyw broblemau sydd gennych neu i ymateb os yw rhywun yn defnyddio’r ap SafeZone i alw am gymorth.

Gobeithio y cewch chi Varsity gwych a diogel!

 

Iau Mawrth 30th, 2017

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd  (IfEL) Prifysgol Abertawe a Syniadau Mawr Cymru yn cydweithio i ddod ag arbenigwyr ariannu torfol i gynnal gweithdy AM DDIM a fydd yn ymdrin â phopeth y mae angen ei wybod am sut i ddefnyddio ariannu torfol ar gyfer eich busnes.

Bydd y gweithdy Crowdfunding – Access to Funding yn cynnwys:

  • Hanfodion ariannu torfol
  • Sut i ddefnyddio gwefan ariannu torfol
  • Sut i gynnal ymgyrch lwyddiannus
  • Dangos ariannu torfol fel dewis ymarferol ar gyfer ariannu’ch syniadau busnes

Agored i BAWB

Darperir cinio bwffe AM DDIM!

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Mai 2017

Amser: 12:30pm-2pm

Lleoliad: Ystafell 111, Adeilad yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae

Peidiwch â cholli’r gweithdy ardderchog hwn – cadwch eich lle AM DDIM nawr!

Cofrestrwch yn https://crowdfunding-swansea-uni.eventbrite.co.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn cynnal dosbarth rhad ac am ddim ar sut i achub bywydau drwy ddefnyddio CPR a diffibriliwr. Mae Sefydliad y Galon, Cariad, a myfyrwyr Busnes yr 2il Flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig y dosbarth hwn ar gyfer myfyrwyr.

 Bydd hwn yn cael ei gynnal ar Dydd Gwener 3rd Ebrill 7pm ar SoM 133 Campws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Cofiwch fynychu a chroesewir unrhyw roddion.

Gobeithiwn eich gweld chi yno!

Mercher Mawrth 29th, 2017

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr a Bywyd Campws yn trefnu gwylfa heddwch er cof am yr ymosodiad yn Westminster.

Cynhelir gwylfa yfory, dydd Mercher 29 Mawrth, ar lawnt Tŷ Fulton rhwng 2.30pm – 3pm, a bydd munud o dawelwch am 2.43pm.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer staff, myfyrwyr – unrhyw un sy’n rhan o gymuned Prifysgol Abertawe. Fel y soniodd Kev Child, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, yn ei neges yr wythnos diwethaf:

Mae’r digwyddiadau trasig yn Llundain yr wythnos hon yn debygol o gael effaith ddinistriol ar ein cymunedau ar lefel ryngwladol, genedlaethol a lleol. Yn anffodus, nid yw peth o’r sylw yn y wasg ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn gwneud dim i leddfu’r tensiynau cynyddol dramor ac yn y wlad hon. 

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i’n cymuned ni ym Mhrifysgol Abertawe gefnogi ein gilydd, a deall a chydymdeimlo â’r pwysau mae bob un ohonom yn ei wynebu wrth i ni ddelio â’n hofnau, ein rhwystredigaethau, ein dryswch ac, o bosibl, ein dicter. 

Mae terfysgaeth yn ceisio rhannu cydlyniad cymunedol drwy hyrwyddo ofn a drwgdybiaeth o bobl eraill sy’n gwneud grwpiau ac unigolion yn agored i niwed mewn sawl ffordd wahanol. Ni ddylem ganiatáu i hynny ddigwydd i’n cymuned werthfawr ni yma.

Stuart Gray
Cydlynydd Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol, BywydCampws

Mawrth Mawrth 28th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Mi fydd yna noson blasu caws a gwin yn cael eu gynnal ar y 31eg o Fawrth.

Mae hwn yn gyfle gwych i chi gael y cyfle i flasu gwydred o Cava, yn ogystal a un o’r 4 gwin De Affricanaidd sydd ar gael.

Mi fydd y noson hefyd yn cynnwys perfformiadau byw gan Tom Martin ac Eleri Angharad, sef cantorion lleol.

Cynhelir y digwyddiad ym Mar JC’s, ail llawr Tŷ Fulton (Campws Singleton), am 7 Y.H

Cost y noson fydd £5 a mi fydd yr holl elw yn mynd tuag at elusen Mind sydd yn gweithio tuag at gwella Iechyd Meddwl.

Mae’r tocyn felly yn cynnwys popeth sydd ar gael yn ystod yr noson , yn ogystal a thocyn ar gyfer mynediad i Tooters sef clwb nos y Brifysgol.

Argymhellwn eich bod chi’n bwcio’r diwgyddiad o flaen llaw drwy’r wefan : http://swanseasu.nutickets.com/21873

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yno!

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu a Andrew Pover naillai drwy e-bost : andrew.pover@swansea-union.co.uk neu drwy ffonio estyniad Prifysgol Abertawe: 8072.

Llun Mawrth 27th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University