Mae sesiwn galw heibio’r Arian@BywydCampws ar ddydd Iau 27 Ebrill yng Nghampws y Bae wedi ei chanslo.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau ar ddydd Mawrth 2 Mai achos o’r Gŵyl y Banc ar y ddydd Llun..

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Mercher Ebrill 26th, 2017

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Yn ddiweddar, cynhaliodd Rheoli Ystadau a Chyfleusterau arolwg o’r holl fyfyrwyr a staff ynghylch y gwasanaethau arlwyo ar ein campysau, a hoffem drefnu grŵp ffocws o fyfyrwyr i archwilio’r atebion yn fanylach.

Dyma’ch cyfle chi i wneud mewnbwn sylweddol wrth ddatblygu gwasanaethau arlwyo ar y campws. Byddwn yn cynnal grŵp ffocws o 10-12 myfyriwr ddydd Mawrth 16 Mai, rhwng 10.00am a 12.00pm ar Gampws Parc Singleton. Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn cerdyn bwyta gwerth £15 i’w ddefnyddio yn y gwasanaethau arlwyo.

I fynegi diddordeb, cliciwch yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/C2N8HD8

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y grwpiau ffocws, neu am ein gwaith i wella gwasanaethau arlwyo’n barhaus mewn ymateb i fewnbwn myfyrwyr, e-bostiwch Mike O’Carroll yn m.e.ocarroll@abertawe.ac.uk.

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Yr wythnos hon, mae’r Brifysgol wedi gweld cynnydd parhaus yn nifer yr e-byst gwe-rwydo a dderbynnir.

Mae’r ymgyrch ddiweddar yn awgrymu y dylai’r derbynnydd glicio ar ddolen er mwyn gweld anfoneb sydd heb ei thalu ac mae’r wefan sydd y tu ôl i’r ddolen honno’n cynnwys meddalwedd maleisus a fydd yn heintio peiriant y derbynnydd. Gall y negeseuon honni eu bod yn dod o unrhyw ffynhonnell ond mae DHL, UPS, Vodaphone, O2 ac enwau unigolion (fel eraill o fewn y Brifysgol neu gydnabodau/gysylltiadau eraill) wedi cael eu gweld.

Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch dilysrwydd y neges, y cyngor yw, peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni nac agor unrhyw atodiadau. Gallwch hysbysu Gwasanaethau TG o ymosodiad gwe-rwydo posib drwy anfon y neges i spam@abertawe.ac.uk ac yna dilëwch y neges ar unwaith.

Os oes gennych unrhyw amheuon , neu os ydych eisoes wedi clicio ar ddolen, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid GGS neu defnyddiwch y ddesg wasanaeth i gofnodi digwyddiad.

Anfonir e-byst gwe-rwydo at un o dri phrif ddiben fel arfer:

  1. Byddant yn cynnwys dolen i wefan, neu’n gofyn i’r derbynnydd ymateb mewn ymgais i gasglu gwybodaeth bersonol megis enwau defnyddwyr, cyfrineiriau, manylion banc etc, a gaiff eu defnyddio wedyn at ddibenion twyllodrus. Gall y negeseuon a’r gwefannau y tu ôl i’r dolenni ynddynt ymddangos yn ddilys yn aml. Cyn gweithredu, meddyliwch: a yw’n arferol ac yn rhesymol i’r anfonwr honedig gysylltu â chi a gofyn am yr wybodaeth hon.
  2. Bydd y negeseuon yn cynnwys atodiad neu ddolen i wefan sy’n cynnwys meddalwedd maleisus a gaiff ei osod ar eich peiriant. Wedyn bydd yn gallu achosi amrywiaeth o niwed, gan gynnwys casglu data a fewnbynnwyd i’r cyfrifiadur a’i anfon yn ôl at yr ymosodwyr neu ganiatáu i’r ymosodwyr reoli’ch peiriant yn gyfan gwbl. Mae meddalwedd wystlo yn fath o feddalwedd maleisus a fydd yn eich rhwystro rhag defnyddio unrhyw wybodaeth ar y cyfrifiadur ac yn gofyn am daliad wystl i roi mynediad yn ôl i chi. Gall y meddalwedd maleisus newid mor gyflym efallai na fydd meddalwedd gwrth-firws neu atal meddalwedd maleisus yn ei adnabod.
  3. Byddant yn ceisio creu perthynas â’r derbynnydd i feithrin ymddiriedaeth a fydd, dros amser, yn rhoi cyfle iddynt ofyn am wybodaeth, fesul tipyn weithiau, fel nad yw’r derbynnydd yn ymwybodol o swm yr wybodaeth mae’n ei datgelu neu at ba ddiben y gellid ei defnyddio (Peirianneg Gymdeithasol).

Cofion
Gwasanaethau TG

Llun Ebrill 24th, 2017

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Hoffem i chi rannu’ch adborth â ni, ac fel diolch, byddwn yn rhoi taleb gwerth £5 i chi ei gwario ar fwyd, diod, dillad neu gredyd argraffu ar y campws.

Bydd yr arolwg yn cau ar 30 Ebrill 2017, felly peidiwch â cholli’r cyfle i rannu’ch barn ar fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe a hawlio’ch taleb gwerth £5.

Rydym yn cymryd barn myfyrwyr o ddifrif ac yn defnyddio canlyniadau’r arolwg hwn i’n helpu i wneud gwelliannau i’ch cwrs ac i’r Brifysgol.

Mae’r holl fyfyrwyr yn gymwys i gwblhau arolwg yn https://myuni.swan.ac.uk/cy/adborthiabertawe/. Bydd eich atebion yn ddienw, a bydd yn cymryd pum munud yn unig i helpu i wella’ch profiad fel myfyriwr!

Posted In: Negeseuon, Cynigio, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Hoffwn wahodd yr holl fyfyrwyr yn gynnes iawn i ddod i weld a chefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, wrth iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth Traethawd Ymchwil Tair Munud, dan ofal y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig, Gwasanaethau Academaidd, ar 2 Mai yn Theatr Taliesin o 9.30 tan tua 12.30.

Dyma gyfle unigryw i brofi dehongliadau creadigol a deinamig gan ein hymchwilwyr ôl-raddedig wrth iddynt rannu eu hymchwil gyda chymuned y brifysgol. Mae Traethawd Ymchwil Tair Munud (3MT®), a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland, wedi datblygu ac ehangu ledled y DU, gyda 49 o sefydliadau yn cynnal cystadleuaeth 3MT y llynedd. Mae’r ymarfer yn herio myfyrwyr ymchwil i ddifyrru’r gynulleidfa gyda’u hymchwil a’i arwyddocâd mewn tair munud yn unig. Bydd enillydd cystadleuaeth Prifysgol Abertawe yn mynd ymlaen i rownd gynderfynol 3MT y DU gyda’r gobaith o ennill y gystadleuaeth Vitae DU a chael £3,000 tuag at ei ymchwil.

Yn dilyn y gystadleuaeth Traethawd Ymchwil Tair Munud fydd rownd derfynol y Gystadleuaeth Poster Ymchwil Ôl-raddedig, lle cewch gyfle i siarad â myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig am eu gwaith. Bydd y cystadlaethau 3MT a’r Poster yn cael eu beirniadu gan Gyfarwyddwyr Ymchwil Ôl-raddedig, cynrychiolwyr o fyfyrwyr ôl-raddedig yn ogystal ag unigolyn proffesiynol o gefndir ymgysylltu cyhoeddus. Dyma ddigwyddiad cyffrous a difyr y byddwch yn sicr o’i fwynhau ac mae mynediad am ddim. Archebwch yma i fod yn rhan o’r gynulleidfa.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University