Sylwch y bydd ein myfyrwyr a’n cydweithwyr Mwslimaidd yn dechrau cadw Ramadan ar 27 Mai a bydd hyn yn para am 29-30 o ddiwrnodau tan ddiwedd mis Mehefin.

Ramadan yw nawfed mis calendr lleuadol Islam. Nid yw’n fis sefydlog mewn perthynas â’r calendr gorllewinol, ac mae’n dechrau pan welir y lleuad. Yn ystod y mis hwn bydd Mwslimiaid defodol mewn oed yn rhoi’r gorau i fwyta, yfed, smygu ac anghenion corfforol eraill yn ystod oriau golau dydd. Mae Ramadan hefyd yn amser i Fwslimiaid buro’u henaid, ail-ganolbwyntio ar grefydd ac arfer ymataliaeth. Bydd yr ymprydio yn para 29 neu 30 o ddiwrnodau, gan ddibynnu ar yr adeg pan welir y lleuad.

Golyga ymprydio y gallai diffyg maeth dietegol ynghyd ag aflonyddu ar batrymau cysgu arferol achosi i’r unigolion sy’n ymprydio fod yn fwy blinedig nag arfer. Efallai y bydd rhai staff yn teimlo’n benysgafn tuag at ddiwedd y dydd.

Gall yr adeg hon o’r flwyddyn fod yn hynod heriol yn hemisffer y gogledd oherwydd gallai fod hyd at 18 awr o ymprydio bob dydd.

Gallwn wneud nifer o bethau i gefnogi cydweithwyr a myfyrwyr sy’n ymprydio, gan gynnwys:

  • Gwneud addasiadau rhesymol i’r diwrnod gwaith, er enghraifft, caniatâd i ddechrau gwaith yn gynharach neu adael yn gynnar, neu’r gwrthwyneb, cymeradwyo egwyl cinio byrrach
  • Defnyddio opsiynau gweithio hyblyg neu wyliau blynyddol i addasu patrymau gwaith yn ystod Ramadan
  • Caniatáu amser i ffwrdd ar gyfer gweddïo yn ystod y dydd. Gallai hyn fod am bum munud dwy neu dair gwaith y dydd, a gellir gwneud hynny ym Mosg y Brifysgol neu mewn swyddfa briodol/ardal breifat fach.
  • Ceisiwch osgoi cynnal cyfarfodydd busnes neu ddigwyddiadau cymdeithasol lle darperir bwyd yn ystod mis Ramadan. Caiff Mwslimiaid sy’n ymprydio fynychu digwyddiadau lle gweinir bwyd, ond byddent yn gwerthfawrogi cael gwybod am hynny ymlaen llaw.

Fel Cadeirydd Pwyllgor Rheoli’r Mosg, hoffwn estyn gwahoddiad, ar ran ein cyd-Fwslimiaid, i holl aelodau cymuned y Brifysgol i ymuno â ni am Iftar o 9:15yp i dorri’r ympryd yn ystod y mis. Byddai’n bleser mawr gennym eich croesawu.

Mae Ffederasiwn y Cymdeithasau Islamaidd  wedi bod mor garedig â darparu canllaw ar gyfer prifysgolion i fyfyrwyr Mwslimaidd a sut orau i’w cefnogi yn ystod cyfnod Ramadan.

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys arfer gorau ac arweiniad. Gallwch ei darllen drwy glicio yma.

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth.

Kevin Child

Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Mosg Prifysgol Abertawe

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr

Sadwrn Mai 27th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Mae’n falch gennym eich gwahodd i Weithdy Electrogemeg Abertawe 2017.

Pryd:
Gweithdy Electrogemeg Abertawe, 14 Gorffennaf 2017, Ystafell Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni 101, Campws y Bae.

Pam:
Hyd yn oed yn niffyg adran electrogemeg ym Mhrifysgol Abertawe, credwn fod llawer o ymchwilwyr sy’n gweithio ar brosiectau sy’n gysylltiedig ag electrogemeg. Teimlwn fod gwybodaeth helaeth ar gael a dyna pam ein bod yn dymuno dod â’r holl arbenigedd ynghyd a chreu rhwydwaith o arbenigwyr (neu ddechreuwyr!) electrogemeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym yn dymuno rhoi cyfle i hyn ddigwydd mewn awyrgylch ymlaciedig lle y gallwn drafod ein hanesion bywyd go iawn am electrogemeg gan gynnwys ein problemau beunyddiol a mwyaf cyffredin. Mae’n gyfle da i rwydweithio a dechrau cydweithrediadau newydd.

Sut:
Rhennir y gweithdy un dydd hwn yn dair prif ran:

  • Gweithdai: wedi’u canolbwyntio ar dechnegau nodweddu electrogemegol bydd tri chyflwyniad ar Cyclic Voltammetry, Electrochemical Impedance Spectroscopy and Scanning Vibrating Electrode Technique yn rhoi’r cyfle i ni drafod yr hyn i’w wneud ac i beidio â’i wneud, arfer da yn y labordy a phroblemau cyffredin.
  • Cyflwyniad poster: rhoddir un funud i bob cyfranogwr gyflwyno ei waith a’i ffocws electrogemegol. Trosolwg sydyn o’n gwaith presennol (neu orffennol) sy’n ein galluogi i ofyn cwestiynau pellach i’r bobl gywir yn ystod y sesiwn boster.
  • Dangosiadau ymarferol: cyfle i gael gafael yn yr offer go iawn i archwilio cydraniad a photensial y cyfarpar sydd eisoes ar gael ym Mhrifysgol Abertawe a mewnwelediadau gweithiol i’r ymchwil sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd.

Y gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdy hwn yw myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr gyrfa gynnar ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb gan gynnwys myfyrwyr gradd Meistr a myfyrwyr prosiectau trydedd flwyddyn. Lledwch y gair! Gofynnwn i chi ddod â phoster (bach neu fawr) gyda chi i ddangos y math o ymchwil rydych chi’n ei gynnal (anfonwch fersiwn electronig o’r poster atom ar gyfer y cyflwyniad poster cyn 13/06/17).

Cofrestrwch yma:

Robert Phillips a Francesco Mazzali
Robert (879302@abertawe.ac.uk)
Francesco (847222@abertawe.ac.uk)

Gwener Mai 26th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Yn ddiweddar, cynhaliodd Rheoli Ystadau a Chyfleusterau arolwg o’r holl fyfyrwyr a staff ynghylch y gwasanaethau arlwyo ar ein campysau, a hoffem drefnu grŵp ffocws i archwilio’r atebion yn fanylach.

Rydym yn chwilio am 12 – 15 o myfyrwyr sydd wedi’u lleoli ar Gampws y Bae i gymryd rhan mewn grŵp ffocws ar ddydd Mawrth 6 Mehefin rhwng 2pm a 4pm. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal yn Ystafell 239, Adeilad yr Ysgol Reoli (3ydd Llawr) a bydd yr holl gyfranogwyr yn cael cerdyn arlwyo gwerth £15.

Dyma’ch cyfle chi i gael mewnbwn sylweddol wrth ddatblygu gwasanaethau arlwyo ar y campws.

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â emma.billings@abertawe.ac.uk.

Mercher Mai 24th, 2017

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Bob blwyddyn mae 10 miliwn o bobl ledled y byd yn marw yn ddiangen oherwydd pwysedd gwaed uchel, gan ei wneud yn y prif reswm dros farwolaethau yn y byd. Bydd y bobl hyn yn cael strôc, trawiad ar y galon, neu’n marw o gymhlethdod cardiofasgwlaidd arall yn gysylltiedig â phwysedd gwaed uchel.

Mae’n amser i ganolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o bwysedd gwaed, a dyna’n union mae Mis Mai Mesur yn ei wneud!

Yn ystod mis Mai 2017, bydd miliynau o bobl yn cael mesur eu pwysedd gwaed yn un o’r digwyddiadau sgrinio cyhoeddus mwyaf yn y byd erioed. Mae staff a myfyrwyr yr Academi Iechyd a Lles yn cymryd rhan yn y fenter hon ac yn anelu at gymryd dros 200 o fesuriadau pwysedd gwaed ar 30 Mai – Felly dewch i gael mesur eich pwysedd gwaed a helpu i godi ymwybyddiaeth o’r achos pwysig hwn.

Academi Iechyd a Lles, Adeilad Glyndŵr, Parc Singleton, 9am – 5pm –  nid oes angen archebu lle dim ond galw heibio.

Mwy o Gwybodaeth

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Comment

Yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi codi Lefel y Bygythiad yn Genedlaethol i’r uchaf posibl, sef Enbyd. Mae hyn yn golygu bod cudd-wybodaeth benodol yn awgrymu y disgwylir ymosodiad arall ar y Deyrnas Unedig yn fuan.

Ni fydd y mesur hwn yn cael ei gymryd yn aml – nid yw wedi cael ei ddefnyddio ers 2007. Gofynnwn i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe fod yn hynod wyliadwrus a rhoi gwybod am unrhyw weithgarwch amheus i’n Tîm Diogelwch drwy ffonio 333, sef y rhif argyfwng 24 awr. Rydym hefyd yn argymell yn gryf fod staff a myfyrwyr yn darllen y cyngor ynglŷn â diogelwch ar wefan y Brifysgol ac yn gwylio’r fideo, Run, Hide, Tell ynglŷn ag aros yn ddiogel.

Dylech ddisgwyl presenoldeb mwy gweladwy gan ein Tîm Diogelwch. Ymatebwch ar unwaith i unrhyw gyfarwyddiadau a gewch, ymatebwch yn brydlon i unrhyw negeseuon SafeZone a phasiwch yr wybodaeth ymlaen i’ch cydweithwyr. Byddwch yn barod i gael eich herio ac i brofi pwy ydych chi.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth, dilynwch eich greddf a rhowch wybod amdano.

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University