Ymchwil seicoleg ar bersonoliaeth ac ymddygiad cymryd risgiau

Rydym yn gofyn i chi roi awr o’ch amser i lenwi holiaduron personoliaeth a chymryd rhan mewn tair gêm gardiau lle byddwch yn chwarae i ennill tsips pocer.  Bydd y cyfranogwyr sy’n ennill y nifer uchaf o tsips pocer yn ennill un o’r 5 gwobr sydd ar gael. Mae’r gwobrau’n cynnwys basgedi rhoddion â thema gwerth hyd at £50.

Cyfranogwyr: Gwryw (18-65)

Amser gofynnol: 1 awr

Lleoliad: Unrhyw le sy’n gyfleus i’r cyfranogwr

Credydau a gynigir: 4 credyd neu gyfnewid astudiaethau ar gael.  Hefyd darperir lluniaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch ag un o’r ymchwilwyr am ragor o wybodaeth:

Laura Guest – 890870@abertawe.ac.uk

Stephanie Richards – 711333@abertawe.ac.uk

Kezia Thomas – 786723@abertawe.ac.uk

Llun Gorffennaf 31st, 2017

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

OS NAD YDYCH YN SEFYLL ARHOLIADAU FFURFIOL YN YSTOD CYFNOD ASESU AWST 2017 ANWYBYDDWCH Y NEGES HON

Mae fersiwn bersonol ar gael nawr ar y FEWNRWYD yr ydych yn cael mynediad iddi drwy eich Cofnod Proffil Myfyriwr. A wnewch chi wirio’ch amserlen yn drylwyr i wneud yn siŵr fod pob arholiad yr ydych yn bwriadu ei sefyll wedi’i amserlenni.

Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi cofrestru â’r Swyddfa Anableddau/Gwasanaethau Lles i Fyfyrwyr sydd angen darpariaeth arbenigol yn ystod y cyfnod asesu gysylltu â Swyddfa Arholiadau ar (51)3779 neu drwy e-bostio examsoffice@swansea.ac.uk cyn diwedd y tymor i drafod trefniadau arholiadau. Nid oes rhaid i ymgeiswyr sydd wedi cysylltu â’r Swyddfa Arholiadau wneud hynny eto.

Dylai myfyrwyr sy’n dymuno archebu llety ddilyn y ddolen:

https://intranet.swan.ac.uk/OnlineStore/Admin/AdminProducts/Edit/1182

Bydd llety ar sail Ystafell yn Unig ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Bydd gan fyfyrwyr fynediad i gegin gyda thegell a microdon. Mae dillad gwely ar gael ond nid llieiniau. Nid oes offer arall. Y gost fydd £17.88 + vat y noson.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR ARHOLIADAU

 • Atgoffir ymgeiswyr sy’n sefyll arholiadau ysgrifenedig yn y Brifysgol ei bod yn ofynnol bod ganddynt brawf adnabod ar eu desgiau yn yr ystafell arholi, sef cerdyn adnabod myfyriwr a llyfrgell dilys a roddir i bob myfyriwr wrth gofrestru.
 • Efallai na fydd ymgeiswyr na fydd yn gallu dangos eu cerdyn ID Myfyriwr neu gerdyn Llyfrgell pan ofynnir iddyn nhw gan Oruchwyliwr yr ystafell arholi yn cael eu marc wedi’i brosesu
 • Ni ddylai fod gan ymgeiswyr yn eu meddiant yn yr ystafell arholi, ac ni ddylent wneud unrhyw ddefnydd o, unrhyw lyfr, llawysgrif, cyfrifiannell electronig nac unrhyw gynhorthwyon eraill nas caniateir yn benodol yng nghyfarwyddiadau’r papur arholiad. Os caniateir cyfrifianellau ni ddylent gynnwys unrhyw ddata neu raglen a recordiwyd gan y defnyddiwr ac ni ddylent allu cyfathrebu’n electronig.
 • Dim ond cymhorthion a ganiateir ar gyfer yr arholiad y gall ymgeiswyr fynd â nhw i mewn i leoliad yr arholiad. Rhaid cludo’r cymhorthion hyn (e.e. penseli, beiros) mewn cas penseli clir neu “poly pocket” a gaiff ei archwilio wrth ddod i mewn i’r arholiad.
 • Ni chaniateir i ymgeiswyr gyfathrebu â’i gilydd mewn unrhyw ffordd unwaith y byddan nhw wedi mynd i mewn i leoliad yr arholiad.
 • Os yw ymgeisydd, ym marn y goruchwylydd, yn tarfu ar arholiad neu wedi cael ei weld yn torri’r rheoliadau, e.e. siarad neu gyfathrebu â rhywun arall mewn arholiad, bydd ef/hi yn cael rhybudd.  Os yw’r ymgeisydd yn dal i darfu ar yr arholiad neu’n dal i dorri’r rheoliadau, gofynnir iddo/iddi adael y lleoliad.  Ni fydd yr ymgeisydd yn cael dychwelyd i’r arholiad hwnnw a hysbysir yr Uwcharolygydd Arholiadau am y digwyddiad.
 • Ni chaniateir ffonau symudol na pheiriannau galw yn yr ystafelloedd arholi. Adroddir unrhyw ymgeisydd sy’n cael ei ddal â ffon symudol neu unrhyw ddyfais electroneg gwaharddedig i’r Uwch-arolygydd Arholiadau a fydd yn ystyried a oes arfer annheg wedi digwydd
 • Ni chaniateir i unrhyw ymgeisydd ddod i mewn i’r ystafell arholi wedi i’r arholiad fynd rhagddo am dri deg munud ac ni all unrhyw ymgeisydd adael yr ystafell nes bod yr arholiad wedi bod yn mynd rhagddo am bedwar deg pum munud
 • Ni all unrhyw ymgeisydd adael yr ystafell arholi yn ystod hanner awr olaf arholiad gan y gallai symudiad yn ystod y cyfnod hwn darfu ar ymgeiswyr eraill sy’n dal i fod yn yr ystafell arholi.
 • Ni chaniateir bwyta yn yr ystafelloedd arholi.
 • Gofynnir i unrhyw fyfyriwr sy’n gwisgo rhywbeth ar ei ben (megis helmed ddamwain, cap pêl fas, het wlanog, hijab, ac yn y blaen) ei dynnu, neu, yn achos dillad megis yr hijab, gofynnir iddo ddangos nad yw’n cuddio unrhyw declyn gwrando yn ei glust.
 • Ni chaniateir i ymgeiswyr ddefnyddio’u cyfrifianellau eu hunain oni bai ei bod wedi’i nodi’n glir yng nghyfarwyddiadau’r papur dan sylw y gallant wneud hynny. Bydd y Brifysgol, fodd bynnag, yn darparu cyfrifiannell safonol (Casio FX-85) i’w defnyddio ym mhob lleoliad.
 • Ni chaniateir mynd â geiriaduron Saesneg/iaith dramor i mewn i ystafelloedd arholi oni nodir yn glir yn y cyfarwyddiadau y caniateir eu defnyddio. Bydd gan oruchwylwyr eiriaduron Saesneg yn unig a Saesneg/Cymraeg ym mhob lleoliad y gall ymgeiswyr gyfeirio atynt, ar yr amod bod y cyfarwyddiadau’n caniatáu hynny.
 • Ar ddiwedd yr arholiad, rhaid i fyfyrwyr aros yn eu seddau mewn distawrwydd nes bod yr holl sgriptiau arholiad wedi’u casglu a nes bod y Prif Oruchwylydd wedi cyhoeddi eu bod yn gallu gadael y lleoliad arholi.

Amgylchiadau Esgusodol

Diffinnir amgylchiadau esgusodol fel “problemau neu ddigwyddiadau difrifol ac enbyd sydd y tu hwnt i reolaeth myfyriwr neu allu myfyriwr i ragweld a all effeithio ar ei berfformiad/pherfformiad a/neu a all atal myfyriwr rhag mynychu, cwblhau, neu gyflwyno asesiad ar amser”.

Mae’n bosib y bydd myfyrwyr y mae amgylchiadau esgusodol yn effeithio arnynt cyn arholiad, i’r fath raddau bod hyn yn debygol o gael effaith sylweddol ar eu perfformiad, am ystyried gohirio sefyll yr arholiad tan rywbryd yn y dyfodol. Yn yr achos hwn, dylai myfyrwyr gyflwyno cais am ohirio’r arholiad  hwnnw i’w Coleg.

Rhaid cyflwyno cais am ohirio ar sail amgylchiadau esgusodol mewn perthynas â bod yn absennol ar gyfer arholiad neu oherwydd salwch yn ystod arholiad i’r Coleg Cartref naill ai cyn dyddiad yr arholiad; neu o fewn 5 DIWRNOD GWAITH cyn i’r arholiad gael ei gynnal. Rhaid cyflwyno unrhyw gais o’r fath mewn ysgrifen gan ddefnyddio’r ffurflen benodedig a rhaid bod hon wedi’i hategu gan dystiolaeth ddogfennol. Cyfrifoldeb y myfyrwyr yw dod o hyd i dystiolaeth ategol a’i chyflwyno.

RHAID i fyfyrwyr sy’n syrthio’n sâl yn ystod arholiad roi gwybod i’r Prif Oruchwyliwr yr Arholiad naill ai yn ystod, neu yn syth ar ôl yr arholiad a CHYN gadael lleoliad yr arholiad. Rhaid cyflwyno unrhyw gais am amgylchiadau esgusodol oherwydd salwch yn ystod yr arholiad hefyd i’r Coleg Cartref o fewn 5 DIWRNOD GWAITH i gynnal yr arholiad yr effeithiwyd arno.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen berthnasol gwefan y Brifysgol yn:

http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/extenuating-circumstances-policy/

Gwiriwch eich cyfrif e-bost myfyriwr am ragor o wybodaeth a gaiff ei dosbarthu gan y Gwasanaethau Academaidd yn fuan.

Examinations Office
Awst 2017

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Ymunwch â ni yr haf hwn i ddatblygu eich sgiliau hoci ymhellach yn ein Gwersyll Hoci Iau neu Hŷn.

Amser – 10:00am-3:00pm (y ddau)

Pris – £39 i fyfyrwyr/staff Prifysgol Abertawe, £42 i bawb arall (y ddau)

Gwersyll Hoci Iau


OEDRAN:
 7-14 oed

Bwriedir ar gyfer: Dechreuwyr neu chwaraewyr sydd am ddatblygu a gwella eu sgiliau hoci.

Treuliwch dridiau yn gwella ac yn datblygu eich sgiliau hoci. Dysgwch sgiliau newydd a gwnewch ffrindiau newydd mewn sesiynau a gynhelir gan hyfforddwyr profiadol Hoci Cymru. Yn addas ar gyfer pob gallu, wedi’i gyflwyno mewn amgylchedd hwylus, diogel a brwdfrydig.

Dyddiadau – 15, 16 a 17 Awst

Gwersyll Hoci Hŷn

OEDRAN: 13-18 oed

Bwriedir ar gyfer: Chwaraewyr hoci profiadol

Mae’r Gwersyll Hoci Hŷn yn gyfle gwych i chwaraewyr sy’n medru’r sgiliau craidd ac sy’n dangos potensial i ddatblygu ymhellach. Y Gwersyll hwn yw’r lefel nesaf i fyny o’n Gwersyll Hoci Iau, ac fe’i bwriedir ar gyfer chwaraewyr 13-18 oed sydd am ddatblygu eu sgiliau a chystadlu ar y lefel nesaf.

Rhaid bod chwaraewyr yn y Gwersyll hwn yn medru ystod eang o sgiliau hoci mewn amgylchedd cystadleuol. Dylai chwaraewyr yn y Gwersyll hwn fod wedi cynrychioli’u hysgol neu glwb mewn nifer o gemau cystadleuol a hyfforddi’n rheolaidd mewn amgylchedd ysgol/clwb. Rhaid bod gan y chwaraewyr lefel sylfaenol o ffitrwydd a chryfder hefyd er mwyn ymdopi â’r Gwersyll Hoci Hŷn.

Dyddiadau – 22, 23 a 24 Awst

I gofrestru ar gyfer un o’r Gwersylloedd Hoci Haf, cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â staff y Ganolfan Athletau a Hoci drwy ffonio (01792) 602400 neu e-bostio itcstaff@abertawe.ac.uk

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Cynigio

Leave a Comment

Mae angen gwaith cynnal a chadw hanfodol yn yr Ystafell Beiriannau ar do Tŷ Undeb. Er mwyn gwneud hyn bydd angen gollwng y nenfwd ar Lawr 4, y tu allan i’r lifft. Cynhelir y gwaith ar 27 a 28 Gorffennaf.

Felly:

 • Ar 27 Gorffennaf (dydd Iau) a chyn 9am ar 28 Gorffennaf (dydd Gwener), bydd lifft Tŷ Undeb yn terfynu ar Lawr 3, a bydd mynediad i Lawr 4 i fyny’r grisiau yn unig.
 • Ar 28 Gorffennaf (dydd Gwener) ar ôl 9am, ni fydd modd defnyddio lifft Tŷ Undeb am gyfnod byr tan i’r gwaith gael ei gwblhau.

Diolch yn fawr,

Rheoli Ystadau a Chyfleusterau

Mercher Gorffennaf 26th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Haf yma, bydd newidiadau cyffrous newydd yn digwydd i’ch siop Costcutter. Er mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu darparu’r gwasanaeth gorau posib, o 4 Awst byddwn ar gau er mwyn ailwampio’r holl siop.

Yn y cyfamser , byddech dal yn gallu prynu eich nwyddau angenrheidiol o’n siop dros dro a leolir gyferbyn Fulton Outfitters.

Hoffwn ymddiheuro am lefel cyfyngedig o stoc a bydd y siop newydd ar agor erbyn mis Medi. Bydd y siop newydd yn edrych yn fwy deniadol ac yn cynnig fwy o wasanaethau i chi fyfyrwyr.

Llun Gorffennaf 24th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University