Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ail gam Her Beiciau Santander y Prifysgolion, gan guro cystadleuaeth gref gan 22 o brifysgolion eraill yn y DU.

Pum prifysgol yn unig allan o’r 23 o brifysgolion a gymerodd ran yn y gystadleuaeth sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol lle bydd Prifysgol Abertawe’n cystadlu yn erbyn Birmingham, Brunel University London, Surrey a Portsmouth mewn cystadleuaeth ddwys i godi arian trwy ymgyrchoedd ariannu torfol.

Bydd y ddwy brifysgol sy’n codi’r canran uchaf o arian uwchben eu targed cychwynnol yn ennill y wobr chwenychedig o offer ac isadeiledd gwerth £100,000 i sefydlu cynllun rhannu beiciau i’w prifysgol a’u cymuned.

Mae’r gystadleuaeth newydd sbon a lansiwyd ym mis Mawrth gan Santander a’i bartneriaid Nextbike a Crowdfunder wedi’i seilio ar agwedd chwyldroadol at ariannu a chynnal cynlluniau rhannu beiciau o fewn cymunedau ledled y DU. Trwy gyfuno’r gwaith o ddarparu adnoddau a gwasanaethau ymgynghori ag ariannu torfol, mae Santander yn ailddiffinio’r ffordd y mae cwmnïau’n noddi cynlluniau beiciau.

Meddai Matt Hutnell o Brifysgolion Santander:

“Mae Santander yn ymrwymedig i gefnogi addysg uwch a chymunedau lleol ar draws y DU, a chredwn y gallai cynllun beiciau fel yr un hwn, gynnig buddion sylweddol i’r sefydliadau buddugol.

“Gwelsom safon uchel iawn o geisiadau gan lawer o brifysgolion, felly bu’n dipyn o her i’r panel beirniadu ddewis cystadleuwyr y rownd derfynol. Mae lefel y diddordeb wedi amlygu brwdfrydedd ar gyfer cynlluniau beiciau a gobeithiwn y bydd pwy bynnag sy’n ennill yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd ar y campws.”

Mae cais Abertawe yn y gystadleuaeth wedi cynnwys myfyrwyr y Brifysgol yn gweithio’n agos gyda staff mewn ymgais i ddod â’r cynllun wedi’i gefnogi gan Santander i Abertawe. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bu myfyrwyr yn dysgu sgiliau newydd ac yn ennill profiad gwerthfawr yn ogystal â chael y cyfle i wneud cyfraniad cadarnhaol hirdymor i’r gymuned leol a’r gymuned ar y campysau.

Meddai un o Hyrwyddwyr y Cynllun Beiciau, James Carlos, sy’n fyfyriwr ôl-raddedig yn y Coleg Peirianneg:

“Bu cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn brofiad anhygoel. Bu’n gydweithrediad go iawn rhyngom ni a’r partneriaid  Santander, Nextbike a Crowdfunder, sydd wedi cynnig cymorth ymgynghorol a chyngor amhrisiadwy i ni wrth ddatblygu’n cynlluniau ar gyfer cynllun rhannu beiciau pwrpasol a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r gymuned gyfan drwy gynnig ffordd gyflym a fforddiadwy o deithio o gwmpas y ddinas i staff a myfyrwyr y Brifysgol a phreswylwyr lleol ac ymwelwyr.

“Rydym wedi buddsoddi llawer o egni yn y gystadleuaeth hyd yn hyn ac rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael ein dewis i fynd ymlaen i’r cam nesaf.  Nawr bydd y gwaith caled yn dechrau o ddifrif. Mae gennym lawer i’w wneud nes y byddwn yn cyrraedd ein targed ac yn ennill y gystadleuaeth drwy guro cystadleuwyr cryf gan y pedair prifysgol arall yn y DU.  Ond rydym yn hyderus y gallwn annog cyd-fyfyrwyr, staff y Brifysgol ac aelodau’r gymuned leol i fuddsoddi yn y cynllun rhannu beiciau hwn i’r Ddinas.”

Os bydd Prifysgol Abertawe’n fuddugol, caiff y cynllun rhannu beiciau ei lansio ym mis Mawrth 2018, gan ddod â llu o fuddion i’r gymuned gyfan. Dyma gynllun ar gyfer y Ddinas gyfan y bydd pawb, gan gynnwys ymwelwyr, yn cael mynediad ato. Nod y cynllun yw cysylltu Campws y Bae a Champws Parc Singleton y Brifysgol, gan gynnig 50 o feiciau mewn 100 o orsafoedd mewn 5 o hybiau wedi’u lleoli ar hyd y prif lwybr beicio yn Abertawe. Lleolir hyb ar y ddau gampws a’r tri arall rhwng y Ganolfan Ddinesig, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac ar safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian.

Meddai Craig Nowell, Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau a Chyfrifoldeb Corfforaethol ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae’n bleser gennym gyrraedd rownd derfynol Her Beiciau Santander y Prifysgolion. Mae ein tîm o staff a myfyrwyr yn y Brifysgol wedi gweithio’n galed iawn i baratoi cynnig am gynllun rhannu beiciau cynaliadwy a fydd o fudd i Abertawe yn ei chyfanrwydd: staff a myfyrwyr y Brifysgol, preswylwyr lleol, ymwelwyr â’r ardal a busnesau fel ei gilydd.

“Dyma gyfle gwych i Abertawe a’r Brifysgol. Bydd ennill y gystadleuaeth mewn partneriaeth yn ein galluogi i ddod â chynllun rhannu beiciau ymarferol i’r Ddinas a fydd yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i’r gymuned gyfan. Credwn y bydd hyn yn ein helpu i leihau ein hôl-troed carbon, lleihau traffig yn y ddinas a chyfrannu at iechyd a lles ein cymuned.

“Ond ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Rhwng nawr a dyddiad cau’r ariannu torfol, sef yr 8 fed o Ragfyr, rydym yn annog holl gymuned Abertawe i gefnogi’r gweithgaredd ariannu torfol hwn. Nid oes angen i chi wneud cyfraniad enfawr i’r cynllun. Bydd pob rhodd, boed yn fawr neu’n fach, yn ein helpu i guro’r gystadleuaeth a dod â’r cynllun ardderchog hwn i gymuned Abertawe.”

Bydd yr ymgyrch ariannu torfol yn rhedeg o ganol nos ar 6 Tachwedd tan ganol nos ar 8 Rhagfyr 2017 a bydd y ddau sefydliad buddugol yn lansio eu cynlluniau yn y Gwanwyn ym 2018. I ganfod mwy a mynegi’ch diddordeb yn yr ymgyrch, ewch i’r tudalennau gwe a chofrestru ar gyfer cylchlythyr yr ymgyrch: www.swansea.ac.uk/bikescheme.

 • Am ragor o wybodaeth am Her Beiciau Santander y Prifysgolion ewch i http://tinyurl.com/yd5tp94q
 • Crowdfunder yw prif wefan ariannu torfol y DU. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.crowdfunder.co.uk
 • Nextbike UK yw un o brif ddarparwyr cynlluniau rhannu beiciau Prydain sydd â thros 12 mlynedd o brofiad a 125 o gynlluniau ledled y byd. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.nextbike.co.uk .

Mercher Medi 27th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Travel, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf ar waith adeiladu yng Nghampws y Bae gan Vinci Construction, un o’n contractwyr yng Nghampws y Bae.

 

 

 

 

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Mae Root wedi dychwelyd i Gampws Parc Singleton gyda siop barhaol wedi’i lleoli ar lawr gwaelod Tŷ Fulton!

Gweithredir y siop newydd drwy bartneriaeth â’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, ac mae’n dod â’r holl ddanteithion yr oedd ein siop dros dro yn eu cynnig yn ôl gan gynnwys y fargen pryd fegan, cacen y dydd, Mr Nice Pies ac ystod o brydau o Govindas, caffi fegan a llysieuol gorau Abertawe.

Yn ogystal â’r hen ffefrynau, mae’r siop wedi’i hadnewyddu’n llwyr yn cynnig ystod newydd a chyffrous o gynnyrch llysieuol a fegan iach gan gynnwys uwd boreol, cawl poeth, smwddis ffres a phob math o fwydydd iach.

Ac rydym yn sicr eich bod yn mynd i fwynhau’r bar salad ffres a’r cownter bwyd poeth, ein hystod newydd o gynnyrch tŷ eco, ac yn enwedig ein horiau agor estynedig yr ydym ar hyn o bryd yn eu treialu. Dewch i mewn i’n gweld ni rhwng 8.30am a 6pm Dydd Llun i Ddydd Sadwrn!

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl!

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Rydym yn gobeithio eich bod chi wedi cael cyfle i ymweld â’n siop Costcutter* ar ei newydd wedd yn Nhŷ Fulton.

Rydym yn hynod o falch o’r amrediad o gynnyrch a’r cynllun siop newydd ac rydym hefyd yn falch yr wythnos hon o agor ein gwasanaeth Swyddfa Bost newydd o fewn y siop.

Bydd amseroedd agor y Swyddfa Bost yr un fath ag amseroedd agor yr archfarchnad sy’n golygu y gall myfyrwyr, staff ac ymwelwyr i’r campws fanteisio ar wasanaeth sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos gydag oriau agor gryn dipyn yn hirach.

Oriau Agor

 • 8yb – 10yp Dydd Llun i Dydd Gwener
 • 9yb – 10yp Dydd Sadwrn & Dydd Sul

Mae’r ystod helaeth o wasanaethau’r Swyddfa Bost sydd ar gael yn cynnwys:

 • Ystod lawn o wasanaethau post megis Parcelforce, Danfoniad Arbennig, stampiau etc.
 • Gwasanaethau bancio personol gan gynnwys adneuo a chodi arian
 • Gwasnaethau teithio megis arian teithio a Moneygram
 • Ystod o wasanaethau ychwanegol gan gynnwys trwyddedau amrywiol, cerdyn cyfrif Swyddfa Bost ac ychwanegu at eich cerdyn ar-lein

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r siop cysylltwch â MyCostcutter: Ffôn: 01792295473, E-bost emmasnaydon@swansea-union.co.uk.

*Gweithredir Costcutter drwy bartneriaeth rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr gyda’r holl elw’n cael ei ail-fuddsoddi i brofiad y myfyriwr.

Mawrth Medi 26th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Unitu yw EICH llwyfan llais myfyrwyr

Dyma’r lle y gallwch ofyn cwestiynau, rhannu syniadau a chodi materion gyda’ch cyfoedion a’ch grŵp pwnc.

Gellir actifadu eich cyfrif ar ôl i chi gofrestru ar swansea.unitu.co.uk/activate

Y llynedd, o ganlyniad i’r materion a drafodwyd gan Unitu, cafodd y newidiadau canlynol eu gweithredu ar gyfer myfyrwyr:

 • Cyflwyno gwasanaeth bws 24 awr rhwng campysau.
 • Oriau agor estynedig ar gyfer yr ystafelloedd cyfrifiaduron.
 • Gosod micro-donnau.
 • Darparu cypyrddau bach.
 • Sicrhau bod argraffydd 3D ar gael.
 • Pod gofod newydd i fyfyrwyr yn y lleoliad Peirianneg.

Cliciwch yma i ddarllen mwy o wybodaeth am Unitu.

Llun Medi 25th, 2017

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University