Yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus, bydd y bws hwyr yn gollwng ac yn casglu y tu allan i’r Tesco Express ar Gampws y Bae ar nos Fercher, nos Wener a nos Sadwrn rhwng 10pm a 12.30am.

Ar bob adeg arall bydd y bws yn gollwng ac yn casglu o’r lleoliad arferol (sydd ar hyn o bryd ar Ffordd Afan oherwydd y gwaith adeiladu).

Mawrth Tachwedd 21st, 2017

Posted In: Negeseuon, Travel, Llesiant

Leave a Comment

Mae llai na 3 wythnos i fynd tan ddiwedd ein hymgyrch i ddod â chynllun rhannu beiciau i Abertawe.

Ar hyn o bryd rydym ar frig y tabl ac wedi casglu bron i hanner ein targed; ond mae gennym dal yr hanner arall i’w gasglu er mwyn cyrraedd ein targed o £53,178 erbyn 8fed Rhagfyr.

Fedrwch chi ein helpu i groesi’r llinell hanner ffordd HEDDIW?

Os wnewch chi ROI ADDEWID HEDDIW gallwch dderbyn gwobrau gwych – darllenwch amdanynt yma.

Os ydych chi eisiau i’r cynllun hwn ddod i Abertawe – peidiwch ag oedi – RHOWCH ARIAN NAWR

Cofiwch, os na fyddwn yn ennill y gystadleuaeth bydd yr arian yr ydych wedi ei addo yn cael ei ad-dalu, felly nid oes risg o gwbl.

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Fe’ch gwahoddir i ddarlith gan yr Athro Richard Harper o’r enw ‘Search: The Future of a Familiar Technology’ i’w chynnal ddydd Mercher 29 Tachwedd, am 1.30pm ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe.

Mae’r Athro Harper yn arbenigwr mewn arloesi technegol sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr mewn lleoliadau academaidd, corfforaethol a chwmnïau bach. Yn cyfuno profiad academaidd a diwydiannol helaeth, mae wedi arwain grwpiau ymchwil yn Xerox (Ewrop) Parc a Microsoft, ac mae wedi sefydlu a chyd-arwain cwmnïau newydd gyda chleientiaid megis Hewlett Packard a Vodafone.

Y ddarlith hon yw’r un gyntaf mewn cyfres i ddathlu agor y Ffowndri Gyfrifiadol ym Mhrifysgol Abertawe.  Darperir lluniaeth ysgafn o 12:30pm yng Ganolfan Gwyddoniaeth.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Ar 1 Rhagfyr, beth am wirfoddoli i fod yn un o Archwilwyr Ynni’r Tîm Cynaladwyedd am y noson, yn diffodd goleuadau a dyfeisiau ar draws Campws Singleton!

Fel rhan o fis Ymwybyddiaeth Ynni, hoffem atgoffa pawb o bwysigrwydd diffodd cyfarpar nad yw’n angenrheidiol yn ein cenhadaeth i leihau allyriadau CO2 o 35% erbyn 2026. Y llynedd, profodd tîm y Blacowt fod modd lleihau ein defnydd o drydan o 4%, o’i gymharu â’r penwythnos blaenorol,  drwy ddiffodd eitemau sydd wedi cael eu gadael i redeg yn ddiangen. Ar adeg mor agos at wyliau’r Nadolig, mae’n hanfodol bod pobl yn dod i arfer â diffodd cyfarpar a dyma’ch cyfle i’w hatgoffa!

Cofrestrwch am y digwyddiad yma: https://goo.gl/DokucC

  • 5.30pm – Cwrdd a briffio, ystafell SURF ar lawr cyntaf Tŷ Fulton
  • 6:00pm – Dynodi adeiladau i dimau’r Blacowt a dechrau diffodd.
  • 8.30pm – Pitsas yn JC’s.

Dyma’r math o brofiad sy’n rhoi hwb i’ch CV ac mae’n cyfrif tuag at Wobr Cynaladwyedd Myfyrwyr hefyd.

Ffeithiau Diddorol….

  • £3.33 Miliwn – gwariant ar bweru’r Brifysgol yn ystod 2016–17
  • 18,218 o Dunellau – cyfanswm yr allyriadau CO2 i gynhyrchu’r ynni a ddefnyddiwyd yn ystod 2016-17
  • 4% – gostyngiad yn ein defnydd o ynni a gyflawnwyd y llynedd dros benwythnos y Blacowt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr ymarfer Blacowt, gallwch e-bostio Cynaladwyedd yn sustainability@abertawe.ac.uk

Llun Tachwedd 20th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae Oriel Science yn gofyn am gyllid i gefnogi ein cam nesaf, sef sefydlu canolfan barhaol ar gyfer Oriel Science yng nghanol dinas Abertawe, er mwyn adeiladu ar lwyddiant ein lleoliad dros dro a fu ar agor rhwng mis Medi 2016 a mis Mehefin 2017. Byddai dyfarniad gan Aviva yn caniatáu i ni greu ein horiel er mwyn hyrwyddo gwyddoniaeth yn y gymuned, i dargedu rhagor o blant ysgol, yn enwedig mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd, a byddai’n rhoi cyfle i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe gynyddu cysylltiadau â’r gymuned.

Mae Aviva, un o gyflenwyr yswiriant mwyaf y DU, yn darparu cyllid o hyd at £25,000 i brosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned.

Sut gallwch chi helpu?

Pleidleisiwch dros Oriel Science fel y prosiect mwyaf teilwng o gael ei ariannu: https://community-fund.aviva.co.uk/voti … ew/17-6074

Mae’r pleidleisio’n cau ar 21 Tachwedd. Dangoswch eich cefnogaeth i ni a phleidleisiwch dros Oriel Science.

Gall unrhyw un sy’n byw yn y DU gofrestru ar wefan Cronfa Gymunedol Aviva i bleidleisio dros brosiectau.

Diolch yn fawr,

Oriel Science

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University