Mae’n bleser gan Caplaniaeth@BywydCampws gyhoeddi cynnal dwy gyngerdd garolau cyn y Nadolig (un ar bob campws).

Bydd y gwasanaeth yn cynnwys detholiad o garolau yr anogir pawb i’w canu a darlleniadau arbennig gan siaradwyr gwadd.

Caiff pawb sy’n dod eu cynnwys mewn raffl am ddim am gyfle i ennill Hamper y Nadolig a gwobrau eraill.

Mae croeso i bawb i ymuno yn yr hwyl ac mae’r digwyddiadau am ddim. Cynhelir y gwasanaeth cyntaf am 12pm ar 5 Rhagfyr yn Ffreutur Campws Parc Singleton. Cynhelir yr ail wasanaeth am 12pm ar 7 Rhagfyr yn The Core ar Gampws y Bae.

Bydd llawer o ganu, a the a choffi a mins peis am ddim!

Hoffem yn fawr i chi ymuno â ni – y mwyaf i gyd, gorau i gyd! Felly dewch i un o’n gwasanaethau i’n helpu i fynd i hwyl yr ŵyl. Anogwn yr holl staff a myfyrwyr i ddod, ni waeth beth yw eu ffydd.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Dymuniadau gorau,

Tîm Caplaniaeth@BywydCampws

Mercher Tachwedd 29th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Pryd a Ble:

Dydd Mercher, 6 Rhagfyr am 12yp 
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbenning Crymlyn Burrows
Cyfarfod wrth y llwybr pren y tu ôl i’r Neuadd Fawr.

Croeso i Bawb!

Llawer o ddiolch,
Tîm cynaliadwyedd
wildlife@swansea.ac.uk

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Gwahoddir chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil a gynhelir gan fyfyriwr Prifysgol Abertawe.

Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei rhannu â thrydydd parti ac nid oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch i gymryd rhan yn yr arolwg. Bydd ymatebion unigol yn aros yn anhysbys ac ni fydd modd eu cysylltu â neb.

Gwerthfawrogir eich cyfranogiad yn fawr.

Cliciwch ar y ddolen i gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein hwn: https://survey.swan.ac.uk/index.php/464774?lang=en 

Llun Tachwedd 27th, 2017

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Ym mis Mehefin 2017, cymerodd myfyrwyr o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ran mewn rhaglen haf newydd yn Houston, Texas. Wedi’u gwahodd gan Ddeorydd yr Adran Lawfeddygaeth yng Ngholeg Meddygaeth Baylor, eu hamcan oedd datblygu cynigion ar gyfer dyfeisiau meddygol newydd â ffocws penodol ar wlserau gwasgu. Dychwelodd y myfyrwyr i Abertawe wedi sicrhau cyllid ymchwil a datblygu gwerth dros $20,000 i ddatblygu eu syniadau. Dewch draw i glywed am brofiadau myfyrwyr yn Texas a’u syniadau a enillodd wobrau.

Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017, 2.30pm

Ystafell Seminar y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Ateber os gwelwch yn dda

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Ymunwch â ni am hwyl Americanaidd ar ddiwrnod Diolchgarwch

Rydym yn rhannu ychydig o ysbryd yr ŵyl y Diolchgarwch hwn (Dydd Iau 23 Tachwedd) yn Core yn y Bae ac yn Fusion ar Gampws Parc Singleton.

Dathlwch ddechrau Tymor y Nadolig drwy fwynhau gwledd Diolchgarwch Americanaidd yn cynnwys cawl pwmpen, twrci rhost traddodiadol a darn iachus o’n cacen gaws masarn a waffl fendigedig.

Mae modd i chi gael y tri chwrs neu ddewis eitemau unigol o’r fwydlen y gallwch ei GWELD AR-LEIN YMA.

Diolchgarwch Hapus i Bawb!

Mercher Tachwedd 22nd, 2017

Posted In: Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University