Mae Prifysgol Abertawe wedi llofnodi cytundeb ar gyfer menter ar y cyd â Navitas, arweinydd ym maes darparu cyrsiau paratoadol i fyfyrwyr rhyngwladol, a fydd yn arwain at greu ‘Y Coleg, Prifysgol Abertawe’ a datblygu dau adeilad newydd ar Gampws y Bae  Prifysgol Abertawe.

Mae hyn yn atgyfnerthu partneriaeth degawd o hyd rhwng Prifysgol Abertawe a Navitas, a grëwyd yn 2008 pan sefydlwyd Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS).  Bydd yr adeiladau’n cynnwys adeilad academaidd a phreswylfa myfyrwyr a bydd y ddau’n cyfrannu at wella profiad myfyrwyr ar Gampws y Bae. Bydd yr adeilad academaidd tri llawr ger yr Ysgol Reolaeth, a bydd yn darparu mannau dysgu ac addysgu pwrpasol er mwyn darparu addysgu a chymorth o ansawdd uchel, yn ogystal ag ardaloedd astudio a chymdeithasu mynediad agored a fydd ar gael i’r HOLL fyfyrwyr.  Mae’r gwaith wedi hen ddechrau ar yr adeilad, a disgwylir ei gwblhau erbyn mis Medi 2018 yn barod i dderbyn myfyrwyr ym mis Hydref. Disgwylir cwblhau’r neuadd breswyl gyfagos ym mis Ionawr 2019.

Bydd y bartneriaeth yn ehangu’r dewisiadau i fyfyrwyr rhyngwladol ddilyn llwybrau uniongyrchol i gyrsiau gradd ym Mhrifysgol Abertawe a bydd yn gwella profiad y myfyrwyr.  Mae hefyd yn cynyddu ein proffil a’n henw rhyngwladol yn sylweddol, o safle sydd eisoes yn gryf, fel un o’r 200 o brifysgolion gorau yn y byd i fyfyrwyr rhyngwladol [tablau THE 2017].  Mae’r bartneriaeth wedi’i chymeradwyo gan Deithebau a Mewnfudo’r DU (UKVI) i noddi myfyrwyr ar gyfer teitheb i astudio yn y Deyrnas Unedig.

Am ragor o wybodaeth am y fenter, ewch i’n tudalennau gwe.

.

Mercher Chwefror 28th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

http://sea-front.swan.ac.uk/2018/02/15/come-and-meet-the-fco-on-5-march-2018/

Llun Chwefror 26th, 2018

Posted In: [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Bydd y Ganolfan Llwyddiant Academaidd (gan gynnwys Rhaglen Llwyddiant Academaidd, Hyfforddiant Arbenigol, Ymgyrraedd yn Ehangach, a Llwyddiant mewn Mathemateg ac Ystadegau) ar gau ddydd Mawrth 27 Chwefror 2018 rhwng 12.00 – 14.00 ar gyfer hyfforddiant staff.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae’r adran Farchnata yn Abertawe’n asesu pwysigrwydd Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig ym mhenderfyniad ein myfyrwyr i astudio yn y brifysgol hon.

Diben y Nodau hyn yw rhoi terfyn ar bob math o dlodi, brwydro yn erbyn anghydraddoldebau a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Nid yw’n syndod bod gan bob coleg ac ysgol ym Mhrifysgol Abertawe ryw fath o gysylltiad â’r Nodau hyn. Mae pob academydd unigol yn Abertawe’n gweithio tuag at gyflawni’r Nodau Byd-eang mewn rhyw ffordd neu ei gilydd. Yn aml, maent yn gwneud hyn mewn cydweithrediad â myfyrwyr. Yn aml caiff prosiectau eu dylunio i gyfrannu at y nodau  – p’un a yw’r myfyriwr neu’r academydd yn sylweddoli hynny ai peidio!

 Dyma pam yr hoffem eich gwahodd i grwp ffocws i ddatgelu ystod eang o faterion i’n helpu i ddeall eich diddordeb yn y Nodau Datblygu Cynaliadwy a sut mae’r rhain yn gwneud gwahaniaeth i’ch cais i astudio ar lefel radd ac uwch. Beth am fynd i www.globalgoals.org i ddysgu mwy am y Nodau Datblygu Byd-eang.

 Os hoffech chi gymryd rhan yn y drafodaeth hon, byddem yn falch o’ch gweld yn un o’n grwpiau ffocws anffurfiol. Dyma’r manylion:

 Os ydych chi’n fyfyriwr israddedig blwyddyn gyntaf:

 Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Chwefror

Amser: 2:00pm – 4:00pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2, Abaty Singleton, Campws Parc Singleton

 Os ydych chi’n fyfyriwr israddedig blwyddyn olaf:

 Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Mawrth

Amser: 2:00pm – 4:00pm

Lleoliad: Campws Parc Singleton, Y Techniwm Digidol/ystafell 209

Darperir lluniaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch ag Alison Saunders yn

alison.saunders@abertawe.ac.uk neu ar 01792 60 6719

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Rydym yn cynnal arolwg ar Unitu i gael eich barn ar y llwyfan hwn. Byddem yn ddiolchgar pe byddai pawb ohonoch sydd yn medru defnyddio’r llwyfan yn treulio pum munud yn cwblhau’r arolwg byr hwn.

Diolch!

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University