Gwobr James Bartley mewn – Dydd Llun 12 Mawrth 2018

Annwyl Fyfyrwyr,

Mae Gwobr James Bartley mewn Darllen Saesneg yn cael ei dyfarnu gan Senedd y Brifysgol i’r myfyriwr sy’n cyrraedd y safon uchaf mewn darllen Saesneg mewn cystadleuaeth sy’n agored i holl fyfyrwyr y Brifysgol. Cynhelir y gystadleuaeth ar y dyddiad uchod. Bydd gofyn i gystadleuwyr ddarllen darn a ddewisir gan y panel o feirniaid.

Ceir gwobr gwerth £60, i’w gwario ar brynu llyfrau. Bydd disgwyl i’r myfyriwr buddugol ddarllen yr awdurdodiad Saesneg a cherdd yn y Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo. Sylwer na ddyfernir y wobr oni fydd haeddiant digonol.

Os ydych yn dymuno cystadlu, rhowch wybod i Elaine Secker drwy e-bost:e.secker@abertawe.ac.uk cyn gynted â phosibl, a hynny cyn hanner dydd ar ddydd Gwener 9 Mawrth 2018

Mercher Chwefror 28th, 2018

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Ydy gwleidyddiaeth Cymru o ddiddordeb i chi? Ydy dyfodol Cymru’n bwysig i chi?

Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gofyn i Academi Morgan helpu i hwyluso un o’r digwyddiadau ymgynghori ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig yn nhrefniadau etholiadol y Cynulliad.

Mae’r newidiadau arfaethedig yn cynnwys:

  • gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed;
  • cynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad;
  • newid yr enw i Senedd Cymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal nos Lun 12 Mawrth 2018 yn yr Ysgol Reolaeth rhwng 6pm a 7pm. Dyma’r agenda arfaethedig:

  • Croeso gan y Cadeirydd – Helen Mary Jones, Academi Morgan.
  • Cyflwyniad ar argymhellion y Panel, gan Adrian Crompton (Uwch-glerc y Panel a Chyfarwyddwr Busnes y Cynulliad).
  • Y Llywydd yn rhoi cyflwyniad byr ar yr ymgynghoriad.
  • Sesiwn holi ac ateb.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ac i gofrestru, ewch i wefan Eventbrite.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Cynhelir y sesiynau cynefino ystafell ymarfer cerdd Campws y Bae nesaf rhwng 3y.p.-4y.p. ar ddydd Mercher 7 Mawrth. Bydd y broses gynefino’n cymryd ychydig dros 15 munud. Rhaid i bawb sy’n dymuno cymryd rhan gofrestru ar gyfer un o’r slotiau 4×15 munud drwy ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost Prifysgol drwy’r ddolen hon:

https://www.eventbrite.co.uk/e/bay-campus-practice-room-inductions-march-2018-tickets-43337660108

 

 

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

ImageCyfarwyddwr gwadd Think German yng Nghymru: Hüseyin Tabak

Gyda chefnogaeth y Sefydliad Ymchwil Ieithoedd Modern, Prifysgol Llundain

Dau ddigwyddiad cyhoeddus, 7-8 Mawrth 2018

Nos Fercher 7 Mawrth: 7.30pm:
Dangosiad y ffilm Deine Schönheit ist nichts wert / Your Beauty is Worth Nothing
Cinema & Co, Stryd Fawr Abertawe
(Yn anffodus, nid oes gan y ffilm isdeitlau Saesneg.)

Nos Iau 8 Mawrth: 7.30pm 
Hüseyin Tabak yn sgwrsio ym man geni Dylan Thomas, 5 Cwmdonkin Drive 
(Angen tocyn)

Mae Hüseyin Tabak (ganed 1981) yn gyfarwyddwr ffilmiau Almaeneg o dras Twrcaidd-Cwrdaidd, sydd wedi gweithio’n helaeth yn Awstria. Mae wedi gwneud tair ffilm hyd yn hyn, y cyflwynir dwy ohonynt yn ystod ei ymweliad â Chymru.

Mae Das Pferd auf dem Balkon / The Horse on the Balcony (2012) yn addasiad o’r nofel i blant o’r un teitl gan y nofelydd o dras Serbaidd-Awstriaidd, Milo Dor (1923-2005). Wedi’i lleoli yn Fienna, mae’r ffilm yn adrodd hanes bachgen 10 oed â syndrom Asperger o’r enw Mika, sy’n byw ar ei ben ei hun gyda’i fam. Does ganddo ddim ffrindiau heblaw am Diana y mae pobl yn rhagdybio ei bod o dras Indiaidd oherwydd lliw ei chroen, ond sy’n dod o deulu o sipsiwn. Mae Mika a Diana yn cael eu cipio gan antur i achub ceffyl o’r enw Bucephalus. Enillwyd y ceffyl gan eu cymydog, Sascher sy’n gamblwr, ond mae’n rhaid iddo ei werthu i dalu ei ddyledion i ddau fân droseddwr diegwyddor. Mae Mika yn teimlo ar unwaith bod cysylltiad rhyngddo ef a Bucephalus ac mae’n darganfod y gallai Sascha wneud defnydd da o’i ddawn am rifau yn y casino. Mae’r ffilm yn ymwneud â hunaniaeth a gwahaniaeth, gan bwysleisio’r agwedd ddigrif yn hytrach na’r agwedd ddidactig. Yn 2015, cafodd Das Pferd auf dem Balkon ei chynnwys ym maes llafur newydd Cydbwyllgor Addysg Cymru ac mae wedi bod yn boblogaidd gydag ysgolion hyd yn hyn.

Enillodd Deine Schönheit ist nichts wert / Your Beauty is Worth Nothing (2013) y brif wobr yng Ngwobrau Ffilmiau Awstria yn 2014 a chafodd ei chanmol yn fawr yn yr Almaen a Thwrci. Mae’r teitl yn dod o linell enwog gan y bardd a’r canwr gwerin Anatolaidd, Asik Veysel (1894-1973): “Mae dy harddwch yn hollol ddi-werth os nad wyf yn dy garu.” Mae’r ffilm yn ymwneud â theulu Cwrdaidd-Twrcaidd sydd wedi bod yn byw yn Fienna am chwe mis, sy’n gobeithio sefydlogi eu statws ac sy’n cael anawsterau ymdopi ag iaith a diwylliant eu hamgylchedd newydd. Mae’r tad wedi bod yn y carchar am chwe mis oherwydd iddo fod yn aelod o’r PKK sy’n ymladd dros annibyniaeth y Cwrdiaid. Mae’r brawd hŷn yn ei ddiarddel gan feddwl ei fod yn dda i ddim ac mae am fod yn Dwrcaidd fel ei fam, ond mae’r brawd iau, y prif gymeriad, a enwyd yn Veysel, yn ôl y canwr enwog, wedi’i ddal yng nghanol drama deuluol, ac wedi’i ymylu yn yr ysgol oherwydd ei sgiliau iaith gwael. Mae’n cwympo mewn cariad â chyd-ddisgybl o’r enw Ana. Mae am greu argraff arni drwy adrodd, o flaen y dosbarth, y gerdd eponymaidd gan y bardd a ranna ei enw, mewn iaith y mae’n rhagdybio sy’n iaith frodorol iddi hi. Mewn gwirionedd, mae ei theulu hi’n hanu o’r cyn Iwgoslafia, ac mae eu hawl nhw i breswylio yn yr Awstria hefyd yn fregus iawn. Mae’r ffilm yn ymwneud â hunaniaeth, gwleidyddiaeth perthyn ac iaith.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk)
http://www.swansea.ac.uk/riah/news/thin … tabak.php

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae Ysgol y Gyfraith yn gwahodd pob aelod o staff a myfyrwyr i sgrinio o Suffragette, ffilm ddrama hanesyddol Prydain yn 2015 ynghylch merched pleidleisio yn y Deyrnas Unedig, dan arweiniad Sarah Gavron ac ysgrifennwyd gan Abi Morgan. Sêr ffilmiau, Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, a Meryl Streep.

Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu o 4pm yn yr Atrium gyda’r ffilm yn dechrau am 4.15pm. Bydd rhoddion am y rhain yn mynd i Gymorth i Fenywod Cymru.

Ble? Atrium/ Darlithfa – Adeilad Richard Price
Pryd? 4-6pm, Dydd Iau 8 Mawrth

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University