Mercher Mawrth 28th, 2018

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Mae ein Diweddariad rheolaidd am Waith ar y Campws ar gael yn awr i’w ddarllen yma.

Nod y diweddariad yw rhoi gwybodaeth reolaidd i chi am y datblygiadau amrywiol sy’n digwydd ledled ein campysau i uwchraddio gwasanaethau a chyfleusterau a gwella’r profiad ym Mhrifysgol Abertawe.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o’n datblygiadau, cysylltwch â ni ar campusdevelopment@swansea.ac.uk.

Gan ddymuno Pasg hapus iawn i chi.

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein hystafelloedd peiriannau, bydd Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru Abertawe ar gau o ddydd Mawrth 3 Ebrill. Rydym yn bwriadu ailagor yn llawn ar ddydd Llun, 16 Ebrill, er y bydd rhaglen gyfyngedig ar gael yn y Pwll Hyfforddi 25m o ddydd Mercher, 11 Ebrill.

Yn dilyn sicrhau cyllid o thua £100k, bydd Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru Abertawe yn adnewyddu’r systemau sy’n cynorthwyo i reoli gwres yr adeilad, y system awyru a chyflenwadau trydanol. Yn ogystal, bydd y gwaith uwchraddio’n cynnwys adnewyddu pibellau cylchrediad y pwll sy’n cyflenwi dŵr i’r pwll.

Er na fydd y gwaith uwchraddio’n weladwy i ddefnyddwyr y pwll, rydym yn manteisio ar y cyfle i lanhau’r adeilad yn drylwyr.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i leihau’r effaith arnoch chi a byddwn yn gweithredu yn ôl yr arfer cyn gynted â phosib.

I’r rhai hynny sy’n talu aelodaeth ar gyfer y pwll, byddwn yn sicrhau nad ydych ar eich colled tra byddwn ar gau. I’r aelodau hynny sy’n talu’n fisol gyda debyd uniongyrchol, bydd eich taliad misol ym mis Ebrill yn cael ei leihau (gwybodaeth bellach i ddilyn), a byddwn yn rhoi estyniad o bythefnos ar y dyddiad gorffen i’r rhai sy’n talu eu ffioedd ymlaen llaw.

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn felly edrychwch ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Y Tîm Rheoli
Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru Abertawe

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Nodwch y bydd y Ganolfan Chwaraeon ar Heol y Sgeti a Champfa Campws y Bae AR GAU o ddydd Gwener 31 Mawrth – dydd Llun 2 Ebrill.

Ar 3 Ebrill bydd y Ganolfan Hamdden ar agor yn ôl yr arfer a bydd Campfa’r Bae ar agor dydd Llun – dydd Gwener 7:30 – 20:00 a Dydd Sadwrn/Sul 10:00 – 18:00 tan 16 Ebrill, pan fydd oriau agor arferol yn ailddechrau.

Dymunwn Basg Hapus iawn i’n holl gwsmeriaid.

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Ydych chi’n fyfyriwr o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall? Rydym eisiau clywed eich barn chi am eich profiad ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd grŵp ffocws ar gyfer myfyrwyr yn cael ei gynnal ar 24 Ebrill (12:00 – 14:00) gyda bwyd am ddim. Os hoffech gymryd rhan, anfonwch e-bost at Huw Lewis (h.r.lewis@abertawe.ac.uk) erbyn 16 Ebrill.

Bydd pob barn a rennir yn y grŵp ffocws yn cael ei drin yn gyfrinachol ac ni chewch eich adnabod yn unigol mewn unrhyw ffordd pan fydd nodiadau’r grŵp ffocws yn cael eu crynhoi. Rydym eisiau i chi fod yn onest oherwydd ein nod yw gwella profiad myfyrwyr o leiafrifoedd ethnig ym Mhrifysgol Abertawe.

Mawrth Mawrth 27th, 2018

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University