Mae Prifysgol Abertawe unwaith eto wedi cyrraedd ei safle uchaf yn un o dablau cynghrair y Deyrnas Gyfunol, gan godi 14 lle i safle 31 allan o 121 o sefydliadau yn The Guardian University Guide 2019, y safle uchaf ymhlith prifysgolion Cymru.

Mae’r gyfran o fyfyrwyr sy’n fodlon ar eu cwrs wedi cynyddu’n sylweddol, gydag Abertawe bellach yn safle 13 yn y Deyrnas Gyfunol. Mae’r tabl hefyd yn cadarnhau Prifysgol Abertawe fel arweinydd yn y sector yng Nghymru, ac yn un o’r 20 o brifysgolion gorau yn y Deyrnas Gyfunol (16) am gefnogi myfyrwyr i ennill canlyniadau cadarnhaol ar ôl graddio.

Mae safleoedd pwnc hefyd yn dod gyda’r tabl cynghrair. Mae Abertawe yn ymddangos mewn 30 o feysydd pwnc, ac mae wedi cyrraedd safle uwch mewn hanner ohonynt. Gallwn frolio pynciau sydd ymhlith y gorau yn y Deyrnas Gyfunol: yn benodol, mae Nyrsio yn 2il yn y Deyrnas Gyfunol, mae Troseddeg wedi codi 17 lle i’r 3ydd safle, ac mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe hefyd yn 3ydd. Mae chwe phwnc yn y 10 uchaf a chwech arall yn 20 uchaf eu tablau perthnasol.

 • Nyrsio a Bydwreigiaeth – 2il
 • Troseddeg – 3ydd
 • Meddygaeth – 3ydd
 • Polisi Cymdeithasol – 7fed
 • Astudiaethau Americanaidd – 8fed
 • Peirianneg: Deunyddiau a Mwynau – 8fed
 • Astudiaethau’r Cyfryngau a Ffilm – 11eg
 • Ffiseg – 13eg
 • Gwaith Cymdeithasol – 14eg
 • Peirianneg: Cyffredinol – 15fed
 • Gwleidyddiaeth – 17eg
 • Gwyddor Chwaraeon – 18fed

Mercher Mai 30th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

One Comment

Fel y gwyddoch, mae Penwythnos Mwyaf Abertawe bron yma, ac fel y dywedom o’r blaen, rydym wedi bod yn cynorthwyo partneriaid lleol a’r trefnwyr i gyflwyno’r digwyddiad pwysig hwn ar gyfer y ddinas a’r rhanbarth.

Bydd yna rywfaint o effaith tymor byr ar y campws gweddill yr wythnos hon ac yn ystod penwythnos y digwyddiad, rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd yn fawr ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mynediad i’r Campws

Rydym yn rhagweld y bydd y campws yn brysur iawn dros benwythnos y digwyddiad.  Os bydd angen i chi gael mynediad at y campws yn ystod y penwythnos, bydd rhaid i chi ddangos cerdyn adnabod staff neu fyfyriwr dilys.

Er y bydd parcio ar gael i ddeiliaid trwydded barcio staff a myfyrwyr mewn meysydd parcio sydd heb eu heffeithio, bydd y lleoedd parcio yn brin iawn ac ni fyddem yn eich cynghori i barcio ar y campws oni bai ei fod yn gwbl angenrheidiol.

Meysydd Parcio sydd wedi’u heffeithio

Mae gwybodaeth am y meysydd parcio sydd wedi’u heffeithio ar gael ar y ddogfen PDF sydd ynghlwm.

Mwy o staff diogelwch ar y Campws

Bydd ein gwasanaethau diogelwch a’r heddlu yn patrolio’r campws a’r cyffiniau o’r dydd Gwener i’r dydd Sul.  Bydd y gwasanaethau diogelwch yn gwirio ID myfyrwyr a staff yn ystod y penwythnos.  Os ydych yn sylwi ar unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r tîm diogelwch (01792 604271) ar y campws neu’r heddlu.

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae gwybodaeth i breswylwyr gan gynnwys manylion am ffyrdd a fydd ar gau ar gael yma:

www.enjoyswanseabay.com/cy/gwybodaeth-i-breswylwyr/

Mae gwybodaeth am sut mae’r Brifysgol yn cefnogi’r Penwythnos Mwyaf ar gael yma:

www.swansea.ac.uk/swanseabiggestweekend

Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro hwn ac yn diolch yn fawr iawn i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth wrth i ni gefnogi ein partneriaid lleol i gyflwyno’r digwyddiad gwych hwn i Abertawe.

Yr Adran Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Mercher Mai 23rd, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad Di-straen yr wythnos ddiwethaf rydym yn cynnig sesiynau galw heibio anffurfiol i fyfyrwyr yn y Caplaniaeth (Tŷ Fulton) ac yn y  llyfrgell (Bae Cwmpas bob dydd Mawrth a dydd Iau o 12pm tan 2pm yn ystod y cyfnod arholi.

Bydd y sesiynau’n dechrau ar ddydd Iau 17 Mai. Mae’r sesiynau’n agored i i bob myfyriwr, o unrhyw ffydd neu heb ffydd. Bydd ystafell dawel wedi’i neilltuo ar gyfer y sawl sy’n dymuno ymlacio a threulio amser tawel ar eu pen eu hunain a bydd o leiaf un caplan ar gael i gael paned a sgwrs gyda chi ar bob adeg. A wnewch chi hysbysu eich Coleg am hyn.

Caiff gwybodaeth ei rhannu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Bywyd Campws ac ar bosteri ar draws y Brifysgol. Byddwn yn trefnu sesiwn galw heibio debyg ar Gampws y Bae a byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr amseroedd a’r dyddiadau.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Os ydych yn byw neu’n gweithio ar Gampws y Bae ac yn cadw at arferion Ramadan, anfonwch eich manylion at Sheikh Mohsen El-Beltagi drwy e-bost swanseauniversitymosque@outlook.com.  Mae darpariaethau wedi’u gwneud ar gyfer torri ympryd yn B001, Peirianneg, Campws y Bae.

Llun Mai 21st, 2018

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Mae amser hwnnw’r flwyddyn yn ôl, ac rydyn ni am eich helpu chi gydag unrhyw bryder arholiadau/gwaith cwrs sydd gennych chi. Bydd mis o gwn, bwyd am ddim a gweithgareddau hwylus i chi. Ewch i’n tudalen ar Facebook am ddiweddariadau.

*Bydd angen archebu eich lle ar gyfer rhai o’r sesiynau. Byddwch chi’n gallu archebu eich lle am sesiynau’r wythnos bob Dydd Llun am 7yp yma.

Brecinio am ddim

11yb, Dydd Llun 21ain Mai
Byddwn ni’n darparu brecinio i roi hyder i chi adolygu gydag opsiynau cig moch, selsig a llysfwytäol. Dewch i fwyta yn Nhy Fulton neu 52° cyn i ni redeg allan – y cyntaf i’r felin!

Barbwr & Harddwch

11.30yb-4.30yp, pob Dydd Llun
Wrth astudio, rydych chi mor brysur, does dim amser i edrych ar ôl eich hun. Peidiwch â phoeni, bydd y barbwr a sesiynau harddwch ar y campws i’ch helpu! Dewch i weld nhw os ydych chi’n rhydd!

Diwrnod o Hwyl

Pob Dydd Mawrth
Mae ein cystadleuaeth balwnau yn ôl, gallwch chi daflu sbyngau gwlyb at ein Swyddogion Llawn Amser a mwynhau ar ein chwyddadwyon enfawr!

Cwtsho Cwn*

6.30yp, Pob Dydd Mercher
Beth am gwtsho cwn? Bydd ein ffrindiau o Greyhound Rescue Wales yn ôl, gyda dau sesiwn cwn.

Ioga*

6pm, pob Dydd Iau
Gwers ioga am ddim – ymlaciwch, canolbwyntiwch ar eich anadlu a chymerwch awr i anghofio am bryderon arholiadau a bywyd. Dewch â thywel/mat os allwch chi.

Gweithgareddau Lles

Pob Dydd Gwener
Dewch i ymlacio a distraenio gyda’n crefftau am ddim.

Paned

Bae – Llun-Gwener, 2-6yp
Singleton – Llun-Gwener, 6.30-10yh
Paned am ddim, gyda bisgedi yn y llyfrgell bob dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd amryw o fisgedi a dewis o laeth.

Sesiynau Galw Heibio’r Canolfan Cyngor

1-3pm, Llun-Gwener
Bydd ein Canolfan Cyngor a Chymorth yn cynnal sesiynau galw heibio, dewch draw i drafod ffrindiau, pryderon arholiadau neu unrhyw beth arall.

Posted In: Negeseuon, Cynigio, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University