Diwrnod Calon y Byd – Medi 29ain

Yr wythnos nesaf, bydd dinasyddion ar draws y byd yn addo gwneud un newid i wella iechyd eu calon neu iechyd calon eraill. Bydd addewidion ysgrifenedig ar gyfryngau cymdeithasol yn danogs ymrwymiad am newid! (more…)

Mawrth Medi 25th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi codi chwe safle i fod ymhlith y 30 gorau yn y Deyrnas Gyfunol yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times 2019 – ei safle uchaf erioed.

Yn ogystal, daeth Prifysgol Abertawe’n ail yng ngwobr Prifysgol y Flwyddyn y Deyrnas Gyfunol yn gyffredinol, ac enillodd wobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru am yr ail dro mewn tair blynedd, gan atgyfnerthu ei safle fel sefydliad addysg uwch blaenllaw Cymru.

Mae Canllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times yn graddio prifysgolion ar sail naw dangosydd, gan gynnwys boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a’u profiad ehangach fel myfyrwyr; ansawdd ymchwil; rhagolygon graddedigion; cymwysterau mynediad myfyrwyr newydd; canlyniadau gradd a gyflawnwyd; cymarebau myfyrwyr/staff; gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau; a chyfraddau cwblhau gradd.

Mae cryfderau’r Brifysgol o ran rhagolygon graddedigion a boddhad myfyrwyr wedi bod yn ffactorau mawr yn llwyddiannau eleni, gan gymryd Abertawe i’r 30 uchaf am y tro cyntaf ers y cyhoeddwyd y canllaw gyntaf ym 1993.

Mae Campws y Bae, campws newydd 65 erw, wedi bod yn gatalydd ar gyfer ehangu ym Mhrifysgol Abertawe ers ei agor yn 2015, ac mae wedi hybu cynnydd sylweddol yn y nifer o fyfyrwyr. Mae cynnydd o 50% wedi bod yn y nifer o fyfyrwyr yn y Brifysgol dros y pedair blynedd diwethaf, gyda’r nifer o fyfyrwyr sy’n dechrau gradd yn Abertawe yn cyrraedd y lefel uchaf erioed.

Mae’r anrhydeddau diweddar yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times and Sunday Times yn dilyn blwyddyn o lwyddiannau digynsail i Brifysgol Abertawe:

  • Safle ar y rhestr o 10 prifysgol orau’r Deyrnas Gyfunol ac ar y brig yng Nghymru am ragolygon graddedigion yn arolwg 2018 Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, gyda bron 86% o’n graddedigion mewn swydd lefel broffesiynol neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio.
  • Gwobr Aur, y dyfarniad uchaf posib, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA).
  • Cydradd Bumed yn y Deyrnas Gyfunol am foddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018.
  • Prifysgol orau Cymru, gan godi i safle 31, yn The Guardian University Guide 2019. Mae Abertawe bellach ar y brig yng Nghymru mewn dau o’r tri thabl cynghrair cenedlaethol.
  • Mae wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Prifysgol y Flwyddyn Times Higher Education.

Wrth siarad am wobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru Prifysgol Abertawe, dywedodd Alastair McCall, golygydd Canllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times 2019The Sunday Times:

“Mae llwyddiant Abertawe fel Prifysgol y Flwyddyn Cymru a chyrraedd ail safle gwobr Prifysgol y Flwyddyn y Deyrnas Gyfunol yn gydnabyddiaeth am raddfa’r trawsffurfiad cadarnhaol yn y brifysgol dros y pum mlynedd diwethaf.

“Yn ffisegol, bron na ellir ei hadnabod o’r sefydliad y bu, ac yn academaidd, mae’n adeiladu ar gryfderau blaenorol ac yn datblygu rhai newydd. Mae’r campws newydd yn un o’r gorau ym Mhrydain, ac mae gwaith i uwchraddio Campws gwreiddiol Parc Singleton bellach ar y gweill. Nid oes rhyfedd bod cofrestriadau ar y lefelau uchaf erioed.”

Dywedodd yr Athro Richard B. Davies, is-ganghellor Prifysgol Abertawe: 

“Mae hon wedi bod yn flwyddyn aruthrol i Brifysgol Abertawe o ran cydnabyddiaeth. Mae’r cyflawniadau hyn oll yn enghreifftiau clir o ymrwymiad ac ymroddiad fy nghydweithwyr ar draws y Brifysgol, y maent yn gweithio’n ddiflino i sicrhau ein bod yn cynnig y gorau posib i’n myfyrwyr ym mhob agwedd ar eu bywyd prifysgol.

“Mae’r anrhydeddau hefyd yn atgyfnerthu ein safle fel prifysgol fyd-eang o’r safon uchaf sy’n darparu addysgu o’r ansawdd uchaf, ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang a phrofiad gwych i fyfyrwyr. Abertawe yw’r Brifysgol orau yng Nghymru, ac ar ben hynny mae ymhlith y sefydliadau gorau yn y Deyrnas Gyfunol, ac mae’n arwain y ffordd ar y llwyfan rhyngwladol.”

Caiff Canllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times 2019 ei gyhoeddi yn The Sunday Times ar ddydd Sul, 23 Medi, gydag atodiadau chanllawiau pwnc pellach yn The Times ar ddydd Llun a dydd Mawrth, 24 a 25 Medi. Byddant yn canolbwyntio ar y prifysgolion gorau o ran ansawdd addysgu a phrofiad myfyrwyr a’r prifysgolion sy’n cyrraedd y brig mewn meysydd pwnc gwahanol.

Llun Medi 24th, 2018

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Rydym wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr Prifysgol y Flwyddyn yng Ngwobrau Times Higher Education, a hoffem i chi fod yn rhan o’n fideo hyrwyddo sy’n dangos Abertawe ar ei gorau.

Mae angen tua 80 o fyfyrwyr arnom i ffurfio siâp calon ar ddôl yr Abaty ar gampws Parc Singleton am 6.15pm heddiw, gan y bydd drôn yn hedfan uwcheben i ffilmio’r siâp. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

*RHODD FAWR AR LYFRAU*

Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â Parthian Books

Llyfrau Newydd AM DDIM Ar Draws Abertawe!

21-29 Medi (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Cynigio

Leave a Comment

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Beicio Cymru (rhan o Beicio Prydain) a hoffem wahodd staff a myfyrwyr i wneud cais i ddod yn Arweinwyr Beicio ar gyfer y Brifysgol.

Rydym yn chwilio am 10 o Arweinwyr Beicio i gyd. Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr, neu’n feiciwr proffesiynol, yr oll sydd ei angen yw brwdfrydedd a rhywun sy’n fodlon cefnogi dechreuwyr. (more…)

Posted In: Sustainability, Travel

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University