Mae sesiwn galw heibio’r Arian@BywydCampws 30 Hydref 2018 (9.30 – 12.30) yng Nghampws y Bae wedi ei chanslo.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau 1 Tachwedd 2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Mawrth Hydref 30th, 2018

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch yn cael problemau wrth ddal y bws o Gampws y Bae tuag at ganol dinas Abertawe. Mae’r bysiau yn aml yn llawn ac mae rhai ohonoch wedi bod yn aros am amser hir i fynd ar y bws.

Rydym yn deall bod hyn yn hynod rwystredig, ac roeddem eisiau rhoi gwybod i chi ein bod ni’n gweithio’n galed iawn i ddatrys y broblem. Ym mis Tachwedd, byddwn yn cyflwyno 5 bws deulawr, a bydd 5 arall yn cyrraedd ym mis Ionawr er mwyn helpu gyda’r problemau sy’n ymwneud â nifer y seddau ar ein gwasanaethau UniBus.

Yn y cyfamser, mae’n bosibl y byddwch yn dymuno mynd ar y bws o’r brif heol y tu allan i Gampws y Bae. O’r fan honno, gallwch fynd i unrhyw safle bws hyd at, ac yn cynnwys, Gorsaf Fysiau’r Cwadrant, drwy ddal gwasanaethau bws X1, X3, 58, X55, 84 neu X10 First Cymru. Ni fydd angen i chi dalu unrhyw ffioedd ychwanegol os oes gennych docyn bws. Os nad oes tocyn bws gyda chi, gallwch ddefnyddio neu brynu eich tocyn dydd gwerth £3.50 ar y bws. Mae llawer o le ar y bysiau hyn, ac mewn gwirionedd, maen nhw’n eich cludo i Orsaf Fysiau’r Cwadrant yn gynt na’r gwasanaethau UniBus o Gampws y Bae.

Os oes angen help arnoch wrth gynllunio eich taith, gallwch fynd i MyUniJourney. Mae’n adnodd defnyddiol iawn sy’n rhoi rhestr o’r gwahanol opsiynau teithio i chi, a llawer o wybodaeth i wneud y dasg o ddal y bws i’n campysau ac oddi yno yn hynod hawdd.

Cofiwch, os ydych yn iau nag 19 oed, gallwch wneud cais am Fy Ngherdyn Teithio a fydd yn rhoi gostyngiad o 1/3 i chi ar bob taith byddwch chi’n ei gwneud ar fws yng Nghymru. Mae’n rhad ac am ddim i gofrestru a chael eich cerdyn teithio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Jayne Cornelius, ein Swyddog Teithio Cynaliadwy drwy anfon e-bost at j.cornelius@abertawe.ac.uk

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth, rydym wir yn gwerthfawrogi eich amynedd!

Llun Hydref 29th, 2018

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Cyflwyna adolygiad ar gyfer ein Prifysgol drwy fynd i whatuni.com/review am gyfle i ennill basged bwyd gwerth £200! 🛒

Dyna lawer o ffa ar dost!

Bydd tîm WhatUni hefyd yn Nhŷ Fulton 30 Tachwedd rhwng 11-3pm i wrando ar dy farn di o’r brifysgol.

Posted In: Amrywiol

23 Comments

Mae Rhaglen Graffter TeachFirst yn interniaeth ddwy wythnos â thâl a byddwch yn derbyn sesiynau hyfforddiant ar arweinyddiaeth a damcaniaeth addysgu. Cewch hefyd gyfle i gamu i mewn i’r ystafell ddosbarth a chynnal eich gwers eich hun mewn un o’n prifysgolion partner. Dyluniwyd yr interniaeth arobryn hwn i fyfyrwyr yn eu blwyddyn gynderfynol yn y Brifysgol sydd â chefndir ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) (naill ai’n astudio tuag at un o’r rhain ar gyfer eu cynlluniau gradd neu’n meddu ar gymwysterau Safon Uwch yn y pynciau hyn).

Mae lleoedd ar yr interniaeth yn llenwi’n gyflym, felly nawr yw’r amser i wneud cais. https://www.teachfirst.org.uk/our-programme/start-shaping-your-future/our-insight-programme

Ar ôl i chi agor eich cais bydd eu tîm recriwtio yn eich ffonio chi i’ch cefnogi drwy’r broses gwneud cais. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch yr interniaeth yna cysylltwch â Jerena ar jdavies-kumar@teachfirst.org.uk 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach a gwneud cais ar-lein nawr, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw dydd Sul 9 Rhagfyr.

Posted In: Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Mae’n ddrwg iawn gennym eich bod wedi bod yn cael problemau gyda’r Gwasanaeth 8X o faes Parcio a Theithio Ffordd Fabian i Gampws y Bae.

Rydym yn trafod â Chyngor Dinas Abertawe er mwyn datrys y broblem ar eich cyfer, ac rydym wedi cael cadarnhad y caiff gwasanaethau ychwanegol o faes Parcio a Theithio Ffordd Fabian i Gampws y Bae eu cyflwyno ym mis Ionawr.

Yn y cyfamser, rydym wedi llwyddo i gytuno ar y mesurau canlynol:

  • Os oes gennych Drwydded Barcio ar gyfer myfyrwyr sy’n byw y tu hwnt i ffiniau parth bysiau Abertawe, gallwch gerdded i’r safle bws ar y brif heol a dal y bws i Gampws y Bae, ac ni chodir tâl ychwanegol.
  • Os ydych yn talu ffi bob dydd i barcio ar Ffordd Fabian, gallwch dalu’r £2.50 arferol a cherdded i’r brif heol er mwyn dal y bws i Gampws y Bae. Bydd tocyn dwyffordd yn costio £1.70.

Dyma’r gwasanaethau sy’n mynd i Gampws y Bae o’r safle bws ar y brif heol: X1, X3, X55, X57, 58, 57, 84.

 

Mae wir yn ddrwg gennym am yr anghyfleustra ac rydym yn gweithio’n hynod galed i geisio datrys y broblem hon.

 

Diolch am eich amynedd.

Posted In: Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University