Y ffordd orau o reoli Covid-19 yw arfer hylendid da, megis golchi dwylo, yn ogystal â chadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw’n bosib cadw pellter rhag pobl eraill bob amser wrth i ni symud o gwmpas campws neu dreulio amser mewn ardal gaeëdig, a hynny’n anorfod.

Mae masgiau wyneb neu orchuddion wyneb addas yn ychwanegu haen arall o ddiogelwch er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 i bobl eraill neu gael eich heintio eich hun.  Yr wythnos hon, gwnaeth y grŵp gweithrediadau Covid-19 ailystyried ein hymagwedd at fasgiau wyneb yn sgil yr amgylchiadau presennol.

Felly, rhaid i aelodau o staff a myfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb: (more…)

Gwener Awst 28th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Yn fuan ar ôl i Goleg y Brifysgol Abertawe gael ei sefydlu ym Mharc Singleton, daeth yn amlwg nad oedd yr Abaty na’r adeiladau cyfagos yn addas ar gyfer yr holl waith gwyddonol ac ymarferol yr oedd angen i brifysgol ei gynnal.

O ganol y 1920au, adeiladwyd cyfres o bafiliynau dros dro, neu ‘gabanau’ Nissen, ar dir y parc, i’r gogledd-orllewin o’r Abaty. Roedd yr adeilad Ffiseg yn gaban sengl, hir, y tu cefn i’r adrannau Cemeg a Meteleg. Er y byddai’r cabanau’n dirywio tipyn yn hwyrach, roeddent o safon dda yn y 1920au, gan gynnwys cyfarpar soffistigedig.

Iau Awst 27th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gallwn ni helpu gyda phob math o bethau! Os nad ydych chi’n gwybod pwy dylech chi siarad ag ef, siaradwch â MyUniHub.

Ein horiau cyswllt yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:30 a 17:00. Rydyn ni yma i chi – ymunwch â sgwrs fyw gyda ni neu codwch y ffôn a chysylltwch â ni!

Cymerwch olwg yma

Llun Awst 24th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

Cafodd y rhyfel effaith ddifrifol ar dref Abertawe a’r rhanbarth o’i chwmpas , yn enwedig y tri diwrnod o fomio o’r awyr ym mis Chwefror 1941.Roedd llawer iawn o’r bywyd beunyddiol yn ymwneud â gwaith y rhyfel, gan gynnwys yn y Brifysgol.

Roedd Parc Singleton yn lle diogelach oherwydd ei bellter o ganol y dref a’r dociau. Daeth yn gartref i adrannau eraill y Brifysgol a’r llywodraeth, fel Ysgol Frenhinol  y Mwyngloddiau.

Drafftiwyd rhai myfyrwyr i’r Gwarchodlu Cartref, neu ‘Dad’s Army’. Roedd eu cyfrifoldebau’n cynnwys patrolio ymylon y môr ym Mae Abertawe ar ddwy noson bob wythnos er mwyn chwilio am fomiau  a phelenni heb ffrwydro. Hefyd gwnaethant gymryd rhan mewn driliau ac ymarferion, er bod rhai pobl o’r adeg honno’n cofio dianc o’r rhain a chuddio ym Mharc Singleton lle byddent yn chwarae gemau.

Roedd y Gwarchodlu Cartref yn un o’r sawl ffordd roedd y Brifysgol yn helpu gyda gwaith y Rhyfel. Gwnaeth rhai cyn-fyfyrwyr neu fyfyrwyr ar y pryd dalu’r pris eithaf hyd yn oed: lladdwyd wyth ar hugain ohonynt, ac mae eu henwau i’w gweld ar y goflech yn Nhŷ Fulton.

Iau Awst 20th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae ap Prifysgol Abertawe yma!

Yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer pob myfyriwr i’ch helpu i ddod o hyd i’r holl wybodaeth angenrheidiol yn ystod eich amser gyda ni.
Cliciwch yma i ddechrau arni!

Mercher Awst 19th, 2020

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

4 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University