Mae Arian@BywydCampws yn gweinyddu nifer o gronfeydd caledi ar ffurf grant na ellir ei ad-dalu i helpu myfyrwyr cyfredol sy’n ei chael hi’n anodd yn ariannol.

Rydym yn deall y gallai eich cyllid gael ei effeithio oherwydd mesurau diweddar y Llywodraeth sydd ar waith ar hyn o bryd i atal COVID-19 rhag lledaenu.

Gallwch wneud cais i’n Cronfeydd Caledi gymaint o weithiau rydych chi’n teimlo sy’n angenrheidiol. Nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn derbyn taliad dyfarniad, ond rydym yn ystyried pob cais. Mae cronfeydd yn gyfyngedig yn amodol ar amgylchiadau unigol. (more…)

Gwener Ionawr 29th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

4 Comments

Mae ein Rhaglen Sgiliau’r Llyfrgell wedi’i hanelu at israddedigion ond mae ar agor i bob myfyriwr. Gall dosbarthiadau eich helpu chi i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi er mwyn llwyddo yn eich ymchwil. Mae’r pynciau y byddwn ni’n eu cynnwys yn fuan wedi’u nodi ar ganllawiau i’r Llyfrgell eich pwnc.

Gallwch chi bori’r holl sesiynau sydd ar y gorwel yng nghalendr Rhaglen Sgiliau’r Llyfrgell. Caiff y calendr ei ddiweddaru drwy gydol y tymor felly sicrhewch eich bod yn ei wirio’n aml! Bydd y dosbarthiadau’n cynnwys: (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Rydym yn ymchwilio ac yn archwilio i gredoau, agweddau a barn defnyddwyr cyfredol ar gynhyrchion bwyd newydd posib. Bwriad yr ymchwil hon yw helpu i nodi cwmpas a strategaethau ar gyfer datblygu cynhyrchion bwyd newydd yn y dyfodol.

Byddwch yn cwblhau holiadur byr ar-lein i gofnodi gwybodaeth ddemograffig, gan gynnwys eich oedran, rhyw, a’ch diet cyfredol. Yna cewch eich dyrannu i grŵp ffocws bach a fydd yn cael ei gynnal ar-lein fesul cyfarfod Zoom, lle gofynnir i chi drafod eich barn a’ch credoau am gynnyrch bwyd newydd posib. Ni ddylai’r grŵp ffocws fod yn fwy nag awr. (more…)

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

3 Comments

Rydym yn deall bod gan ein myfyrwyr bryderon ynghylch pandemig parhaus Covid, a hoffem eich sicrhau ein bod yn ymroddedig i’ch cefnogi i gyflawni’ch canlyniad gorau.

Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn cydweithio er mwyn llunio Fframwaith Dim Anfantais a fydd yn sicrhau y caiff ein myfyrwyr eu trin yn deg wrth gynnal a diogelu gwerth eich gradd.

Mae’r fframwaith hwn yn adeiladu ar nifer o newidiadau yr ydym wedi’u gwneud eisoes er mwyn diogelu ein myfyrwyr, a bydd ar waith i’ch cefnogi yn ystod sesiwn academaidd 2020-21. Rhestrir yr egwyddorion allweddol isod. (more…)

Mercher Ionawr 27th, 2021

Posted In: Negeseuon

3 Comments

Students studying together around a tableMae’r cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd yn dechrau fis Medi 2021 mewn ystod o bynciau:

  • Bioleg
  • Cemeg
  • Ffiseg
  • Mathemateg
  • Cyfrifiadureg
  • Dylunio a Thechnoleg
  • Cymraeg
  • Saesneg
  • Ieithoedd Tramor Modern – Ffrangeg a/neu Sbaeneg

(more…)

Mawrth Ionawr 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

One Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University