Cronfa 500 DPP MyfyrwyrSut byddech chi’n defnyddio £500 i ddatblygu eich gyrfa?

Mae eich cwrs gradd yn ehangu eich gwybodaeth, yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ac yn eich paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus. Rydych chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe wedi’r cyfan. Mae bywyd yn dda.

Ond rydym ni’n ymwybodol na allwn ni bob tro ddarparu y cyfan sydd angen arnoch chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, felly rydym ni wedi creu partneriaeth gyda Phrifysgolion Santander i gynnig 40 o grantiau gwerth £500 yr un i gynorthwyo gyda thalu am unrhyw gyrsiau ychwanegol rydych chi’n ymgymryd â nhw.

Efallai y bydd angen i chi fynychu Cwrs Codio, Hyfforddiant Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, Cwrs Ieithyddol neu arholiadau proffesiynol eraill. Pwrpas y Cronfa £500 DPP Myfyrwyr yw helpu myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Abertawe i ariannu’r cymwysterau hyn a llawer mwy! (more…)

Gwener Gorffennaf 30th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Yn dilyn ein neges e-bost ddiweddar ynghylch cymorth  i fyfyrwyr newydd neu fyfyrwyr sy’n dychwelyd, sy’n cyrraedd o wlad sydd ar y rhestr goch ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22, mae’n dda gennym roi rhagor o fanylion am y cynllun hwn isod.Aeroplane flying in the sky with clouds in the background

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwledydd sydd ar y rhestrau coch ac oren ar gyfer dod i mewn i’r Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ar wefan Gov.Uk: Rheolau’r rhestrau coch, oren a gwyrdd ar gyfer cyrraedd Lloegr – GOV.UK (www.gov.uk)

Y Rhestr Goch

Bydd Prifysgol Abertawe’n ad-dalu cost aros am 10 niwrnod mewn gwesty mewn cwarantin, sef £1750 ar hyn o bryd, os ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwyso.

Bydd angen i chi gadw lle a thalu am eich pecyn cwarantin ymlaen llaw. Bydd y Brifysgol ond yn ad-dalu’r arian i chi ar ôl i chi gwblhau eich cyfnod cwarantin. (more…)

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Student holding books in a libraryHoffen ni wella’r ffordd rydyn ni’n defnyddio Twitter, Facebook ac Instagram i gefnogi myfyrwyr ac mae angen dy help arnom ni! Rydyn ni wedi llunio arolwg byr a fydd yn helpu i hysbysu sut rydyn ni’n defnyddio ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gyfleu diweddariadau a gwybodaeth.

Nid oes angen i ti ein dilyn ni ar-lein (neu hyd yn oed defnyddio cyfryngau cymdeithasol!) i gymryd rhan, a dylai gymryd ychydig o funudau yn unig i lenwi’r arolwg. Os oes gennyt ti ymholiadau, e-bostia ni yn customerservice@abertawe.ac.uk. Diolch o flaen law am dy gymorth!

Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol Llyfrgelloedd 2021

Diolch yn fawr,

Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Iau Gorffennaf 29th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Together we changed logoCydweithredodd Llyfrgell Prifysgol Abertawe gydag Undeb y Myfyrwyr i ofyn i fyfyrwyr awgrymu teitlau y dylent gael eu hychwanegu at y Llyfrgell sy’n adlewyrchu dadwladychu, amrywiaeth, llesiant, a lles. Roedd 27 o’r teitlau a awgrymwyd ar gael i’w prynu o gyllideb y Llyfrgell ar ffurf e-lyfrau. Prynwyd copïau papur o’r rhain a nifer ychwanegol o deitlau nad oeddent ar gael yn electronig gan Undeb y Myfyrwyr i’w cadw yn y Llyfrgelloedd ar Gampws Parc Singleton ac ar Gampws y Bae.

Mae’n bleser gan y Llyfrgell gyhoeddi y bydd yn cynnal ymgynghoriad pellach â myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf i adnabod mwy o deitlau yn y maes hwn.

Mae hyn wedi bod yn rhan o brosiect parhaus i sicrhau amrywiaeth yn ein casgliad y Llyfrgell. Cewch ragor o wybodaeth ar ein tudalennau Amrywio Casgliadau’r Llyfrgell

Teitlau E-lyfrau sydd bellach ar gael trwy gatalog y Llyfrgell: (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Graduation hat in the airRydyn ni’n falch iawn o’n myfyrwyr ac i ddathlu cyflawniadau Dosbarth yr Haf 2021, bydd negeseuon dathlu rhithwir gan yr Is-ganghellor, eich Coleg/Ysgol ac Undeb y Myfyrwyr ar gael i chi eu gwylio ddydd Mercher 28 Gorffennaf 2021 a bydd yn ffordd wych o anrhydeddu eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. (more…)

Mawrth Gorffennaf 27th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University