Two students walking around wearing masksMae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i’r cyfyngiadau presennol ar Nghymru yn sgîl y coronafeirws.

O Ddydd San Steffan ymlaen, bydd y mesurau lefel rhybudd 2 yn cynnwys:

  • Gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym mhob lleoliad sydd ar agor i’r cyhoedd ac ym mhob gweithle, pan fo hynny’n rhesymol.
  • Bydd y rheol chwech o bobl mewn grym pan fydd pobl yn ymgynnull mewn lleoliadau a reoleiddir, megis lletygarwch, sinemâu a theatrau.
  • Bydd angen i bob lleoliad trwyddedig gymryd mesurau ychwanegol i ddiogelu cwsmeriaid a staff, gan gynnwys gwasanaeth gweini wrth y bwrdd a chasglu manylion cyswllt.
  • Bydd gorchuddion wyneb yn ofynnol mewn lleoliadau lletygarwch bob amser heblaw pan fo pobl yn eistedd.
  • Ni fydd digwyddiadau mawr yn cael eu caniatáu o dan do nac yn yr awyr agored. Y nifer mwyaf o bobl a fydd yn cael ymgynnull mewn digwyddiad o dan do fydd 30 a 50 yn yr awyr agored.
  • Bydd yna eithriad ar gyfer chwaraeon tîm, gan ganiatáu hyd at 50 o wylwyr, ar ben y rhai sy’n cymryd rhan.

Gallwch ddarllen diweddariad llawn Llywodraeth Cymru yma.

Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.

Mercher Rhagfyr 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Hoffem ddymuno gwyliau Nadolig diogel a hapus i chi i gyd a rhoi gwybodaeth bwysig i chi am gyfnod y gwyliau a dychwelyd ym mis Ionawr.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu myfyrwyr yn ôl ym mis Ionawr am ragor o gyfleoedd i ymgysylltu’n bersonol.

Oherwydd amrywiolyn newydd Covid, byddem yn eich annog i wirio eich negeseuon e-bost myfyriwr yn rheolaidd a Gwefan Llywodraeth Cymru i fod yn ymwybodol o newidiadau. 

Cyngor newydd i gadw Cymru’n ddiogel y Nadolig hwn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ar aros yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl:

(more…)

Mawrth Rhagfyr 21st, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

4 Comments

Unitu ChristmasDyma’r tymor i fod yn llawen!

Ydych chi wedi dod ar draws rhywbeth ym Mhrifysgol Abertawe sydd wedi creu argraff dda arnoch chi’n ddiweddar?

Rydym wir eisiau gwybod.

Fel Prifysgol, mae’n bwysig i ni wybod beth rydych chi’n ei hoffi ac yn ei fwynhau, fel y gallwn wneud mwy ohono!

Gallwch rannu eich clod ar Unitu:

https://swansea.unitu.co.uk/

Llun Rhagfyr 20th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Buses in station(Ar gyfer pob myfyriwr sy’n sefyll arholiadau o 5 i 21 Ionawr)

Yn ystod cyfnod yr arholiadau, o 5 i 21 Ionawr 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ar Gampws Singleton/yn y Ganolfan Chwaraeon.

Casglu

Er mwyn sicrhau y bydd digon o amser i’ch cludo i leoliad eich arholiadau, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae fel a ganlyn:

  • Ar gyfer arholiadau am 9.30am, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 8.30am
  • Ar gyfer arholiadau am 2.00pm, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 1pm

Ychwanegir y gwasanaeth bws am ddim at y gwasanaethau bws arferol. Dylai unrhyw un sy’n colli’r gwasanaeth am ddim ddefnyddio gwasanaethau 8, 9 neu 10 First Cymru, ond bydd angen prynu tocyn dydd/tocyn sengl i fyfyrwyr neu ddangos tocyn bws. Ceir rhagor o wybodaeth am wasanaethau First Cymru ar-lein yma. (more…)

Gwener Rhagfyr 17th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Short story Mae rhifyn 2022 o’r gystadleuaeth fawreddog yn agor ar gyfer ceisiadau!

Cystadleuaeth ysgrifennu genedlaethol mawr ei bri ar gyfer ysgrifenwyr a anwyd neu sy’n byw yng Nghymru yw Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies. Cafodd y gystadleuaeth ei chreu nôl ym 1991 ac rydyn ni’n falch iawn o allu i rheoli wobr hon y mae sôn mawr amdani ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies ar y cyd âParthian Books.

Mae’r gystadleuaeth yn cydnabod y straeon byrion gorau heb eu cyhoeddi yn Saesneg mewn unrhyw arddull ac ar unrhyw bwnc hyd at uchafswm o 5,000 o eiriau. Rhaid i’r awduron fod yn 18 oed neu’n hŷn sy’n dod o Gymru, neu sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd.

Bydd enillydd y wobr gyntaf yn derbyn £1,000 a bydd y stori fuddugol yn cael ei chynnwys mewn antholeg stori fer a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2021. Bydd yr un ar ddeg uchaf yn derbyn £100 a bydd eu gwaith hefyd yn ymddangos yn y flodeugerdd stori fer.

Mae’n bleser mawr gennym ni gyhoeddi y bydd Rachel Trezise yn feirniad gwadd ar gyfer cystadleuaeth 2022. (more…)

Mercher Rhagfyr 15th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University